Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення порядку застосування відповідальності до посадових та службових осіб держаних органів та органів місцевого самоврядування)» від 02.02.2016 реєстр. № 3869

Висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення порядку застосування відповідальності до посадових та службових осіб держаних органів та органів місцевого самоврядування)» від 02.02.2016 реєстр. № 3869

  

Проект Закону розроблено з метою вдосконалення законодавства в частині визначення порядку застосування відповідальності до посадових та службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування за невиконання або неналежне виконання посадових та службових обов’язків.

Вищий адміністративний суд України, здійснивши аналіз положень проекту Закону, не може погодитись із запропонованими змінами з огляду на таке.

1. Проектом Закону пропонується статтю 1174 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) доповнити частиною другою відповідно до якої орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування  у разі відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою відповідного органу в установленому законодавством порядку реалізовують право зворотної вимоги (регресу) до цієї особи щодо відшкодування збитків, завданих державному бюджету або місцевому бюджету за критеріями та методикою, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Виходячи зі змісту запропонованої проектом Закону статті за будь-яке прийняте рішення у державному органі буде відповідати та посадова особа, яка поставила свій підпис на документі. Але, слід враховувати той факт, що таке рішення у державному органі приймається не за власним переконанням або ініціативою, а є безпосереднім виконанням покладених на особу службових обов'язків, своєчасного і точного виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників для виконання завдань державних органів та є наслідком дії в межах своїх повноважень.

При цьому діяльність посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування регулюється спеціальними законами, які регулюють засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб і відповідно до цих законів встановлюється матеріальна відповідальність означених у законах осіб.

У зв’язку з цим нести майнову відповідальність особа не може,  оскільки  вона діє від імені держави чи органу місцевого самоврядування, а тому держава та орган місцевого самоврядування повинні нести відповідальність за дії посадових осіб.

Крім того, допущення державними службовцями порушень службової дисципліни і законності, невиконання або неналежне виконання ними посадових обов’язків тягне за собою юридичну відповідальність, а саме: дисциплінарну, адміністративну, матеріальну та кримінальну.

Тобто на сьогодні, існує достатньо законодавчовизначених механізмів притягнення державних службовців до відповідальності за неналежне виконання ними своїх посадових обов’язків.

Слід зазначити, що запропоновані  проектом Закону зміни за своїм характером мають всі ознаки намагання реанімувати «сталінську» державу із потужними репресивними функціями та не відповідають чинному законодавству і міжнародним стандартам.

Також встановлення додатково цивільно-правової відповідальності державних службовців є передчасним, оскільки інститут державної служби в умовах сьогодення притерпів значних негативних змін, в тому числі і в питаннях фінансово-економічного стимулювання державної служби. Без створення належних умов для підвищення авторитету та правового статусу, а також встановлення стимулюючого рівня оплати праці державних службовців, запровадження додаткової відповідальності може призвести до негативних наслідків та руйнації державної служби як правового інституту.

Передусім держава повинна забезпечити належний баланс стимулів та стягнень для державних службовців, за яких основою правового статусу цього інституту має стати належний рівень оплати праці і лише за таких умов держава матиме моральне право вимагати підвищення рівня відповідальності у тому числі і матеріальної для осіб, що проходять державну службу.

 

2. Запропонованими проектом Закону змінами до частини другої статті 267 КАСУ передбачається, що за наслідками розгляду звіту суб'єкта владних повноважень про виконання постанови суду або в разі  неподання такого звіту суддя своєю ухвалою встановлює новий строк подання звіту, накладає на суб'єкта владних повноважень, відповідального за виконання постанови, штраф у розмірі сорока мінімальних заробітних плат.

Слід зазначити, що в чинній редакції частини другої статті 267 КАСУ визначено, зокрема, що суддя накладає штраф на керівника суб’єкта владних повноважень.

Виключення слова «керівника» із зазначеної статті КАСУ на практиці може призвести до того, що відповідального за виконання звіту про виконання судового рішення не буде, або відповідальним зроблять особу, яка до виконання судового рішення взагалі не мала ніякого відношення.

Крім того, накладання штрафу за неподання у встановлений судом строк звіту про виконання судового рішення на визначену особу, а саме на керівника суб’єкта владних повноважень, сприяє посиленню відповідальності такої посадової особи, а відповідно, зменшує кількість неподаних у строк звітів про виконання судового рішення.

Тому потрібно залишити визначену чинною редакцією частини другої статті 267 КАСУ відповідальну особу за подання такого звіту.

 

Враховуючи вищенаведене, Вищий адміністративний суд України не підтримує запропоновані проектом Закону зміни та наполягає на врахуванні означених зауважень та пропозицій. 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру