Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення права на судовий розгляд упродовж розумного строку)» від 08.12.2015 реєстр. № 3602

Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення права на судовий розгляд упродовж розумного строку)» від 08.12.2015 реєстр. № 3602 

 

Проект Закону розроблено з метою гарантування права на судовий розгляд упродовж розумного строку. Завданням законопроекту є надання особам, які беруть участь у цивільній або адміністративній справі, права звернутися до голови суду із заявою про пришвидшення судового розгляду в разі його затягування.

Вищий адміністративний суд України, здійснивши аналіз положень проекту Закону, не може погодитись із запропонованими змінами з огляду на таке.

Так, проектом Закону пропонується статтю 122 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) доповнити двома новими частинами відповідно до, яких у разі якщо після відкриття провадження в адміністративній справі вона протягом тривалого часу не розглядається і судовий процес затягнувся, особи, які беруть у ній участь, мають право подати на ім’я голови адміністративного суду заяву про пришвидшення розгляду справи. Заява про пришвидшення розгляду справи розглядається головою адміністративного суду у п’ятиденний строк з дня надходження такої заяви в суд. За результатами розгляду заяви голова адміністративного суду постановляє мотивовану ухвалу, в якій може встановлюватися строк проведення судового засідання в адміністративній справі та (або) можуть визначатися процесуальні дії, вчинення яких є необхідним для пришвидшення судового розгляду.

Варто зазначити, що до повноважень голови вищого спеціалізованого суду, визначених статтею 34 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), не належить розгляд заяв про пришвидшення розгляду справи.

Звертаємо увагу на те, що окрім здійснення судочинства, голова суду представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями, контролює ефективність діяльності апарату суду, скликає пленум вищого спеціалізованого суду, вносить на розгляд пленуму подання про призначення на посаду секретаря пленуму; вносить на розгляд пленуму питання та головує на його засіданнях, організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства, тощо.

При цьому частиною першою статті 48 Закону встановлено, що суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Водночас слід пам’ятати, що голова суду – це перший серед рівних, а тому вести мову про втручання голови суду у здійснення судочинства суддями в будь-яких аспектах неможливо.

Така позиція забезпечує, насамперед, неможливість зовнішнього впливу на суддю через його безпосереднього керівника – голову суду.

До того ж ухвала це письмове або усне рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, яким вирішуються питання, пов'язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші процесуальні питання.

Відповідно до частини другої статті 158 КАСУ судове рішення, яким суд зупиняє чи закриває провадження у справі, залишає позовну заяву без розгляду або приймає рішення щодо інших процесуальних дій, клопотань, викладається у формі ухвали.

 Крім того, покладення на голову суду повноважень щодо винесення ухвали з питання пришвидшення розгляду справи є невдалим, оскільки, розгляд заяви про пришвидшення розгляду справи, судовий процес по якій затягнувся, також може затягнутися, оскільки голова суду у зв’язку з виконаннями своїх адміністративних повноважень, просто не зможе у визначений строк розглянути таку заяву.

Окрім цього, безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності (пункт 2 частини першої статті 92 Закону).

Тобто у разі порушення процесуальних строків суддею позивач має право сам звернутися за заявою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої рада юстиції.

Але слід пам’ятати, що судовий процес може затягнутися не тільки з вини судді, а по вині позивача або відповідача, разом з цим слід враховувати і людський фактор (людина може захворіти, може бути у відрядженні, можливо про розгляд справи дізналася з затримкою, тощо).

 

Враховуючи вищенаведене, Вищий адміністративний суд України не підтримує запропоновані проектом Закону зміни та наполягає на врахуванні означених зауважень та пропозицій.

  


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру