Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Висновок до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про судовий збір» (щодо суб’єктів сектору безпеки та оборони в умовах дії особливого періоду) від 06.11.2015 реєстр.№3426

Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про судовий збір» (щодо суб’єктів сектору безпеки та оборони в умовах дії особливого періоду) (реєстр.№3426 від 06.11.2015 р.)
(далі – законопроект) розроблено, як це
зазначено в пояснювальній записці, з метою економії коштів Державного бюджету України, які на думку авторів законопроекту, доцільніше спрямувати на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, модернізацію військової техніки, яка залучена в антитерористичних операціях, та посилення фінансування соціального захисту військовослужбовців та працівників, які беруть участь в антитерористичній операції.

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ), здійснивши, у межах компетенції, аналіз положень законопроекту, заперечує проти запропонованих законопроектом змін з огляду на таке.

Законопроектом пропонується частину першу статті 5 Закону України «Про судовий збір» (далі – Закон) доповнити окремим пунктом 17, відповідно до якого від сплати судового збору звільнятимуться Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна спеціальна служба транспорту в умовах дії особливого періоду та проведення антитерористичної операції.

Однак законопроектом не передбачено переліку повноважень, при здійсненні яких вказані державні органи влади звільнятимуться від сплати судового збору. Це дає підстави застосовувати статтю 5 наведеного Закону до всього обсягу повноважень, якими володіють ці органи, і які визначені для них як законами України, так і підзаконними нормативно-правовими актами. З аналізу чинного законодавства України вбачається, що відповідні органи виконують численні завдання та мають значний обсяг повноважень.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону платниками судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи – підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом.

Слід зазначити, що Україна є демократичною, соціальною, правовою державою згідно зі статтею 1 Конституції України.

Найвищою соціальною цінністю в Україні визнано людину (стаття 3 Конституції України). Ідеологією адміністративної юстиції в усьому світі, її основною доктриною є аксіома: держава для людей. Тому незрозуміло, чому саме держава в особі її органів повинна бути звільнена від сплати судового збору.

Звільнення відповідних державних органів від сплати судового збору також не узгоджується з пунктом 2 частини третьої статті 129 Конституції України, яким передбачено, що однією з основних засад судочинства в Україні є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Ця норма Конституції України знайшла своє закріплення також і в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» та у процесуальних кодексах України.

Рівність учасників судового процесу, зокрема, перед законом є похідною від інших норм Конституції України, які визначають рівність конституційних прав і свобод громадян та рівність їх перед законом
(стаття 24), а також компетенцію органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19).

Поряд із цим слід зазначити, що рівність усіх учасників судового процесу перед законом передбачає єдиний правовий режим судочинства, який забезпечує реалізацію їхніх процесуальних прав, тобто є конкретизацією загального принципу рівності громадян перед законом і судом стосовно сфери здійснення судової влади і судочинства.

Тому, на думку ВАСУ, звільнення від сплати судового збору відповідних органів як сторін в окремих категоріях справ може розцінюватися як надання їм певних процесуальних переваг перед іншими учасниками судового процесу, зокрема юридичними та фізичними особами, які, безперечно, зобов’язані сплачувати відповідний збір.

Між тим, слід зазначити, що відповідно до статті 9 Закону України «Про судовий збір» судовий збір зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади.

При цьому у поданих до законопроекту документах не міститься пропозицій щодо компенсації судовим органам втрат через несплату судового збору відповідними органами.

Також варто звернути увагу на те, що єдиним джерелом покриття судових витрат є Державний бюджет України незалежно від суб’єкта бюджетних правовідносин, на якого Законом покладається обов’язок здійснювати державні витрати, що пов’язані з розглядом справи.
Тому перекладання обов’язку щодо відшкодування судових витрат органів державної влади та місцевого самоврядування лише на судовий орган є нераціональним та не узгоджується з принципом справедливості бюджетного процесу.

Слід зазначити, що на сьогодні згідно з чинним законодавством України відбувається звичайний перерозподіл бюджетних коштів на користь судових органів, які нині недостатньо фінансуються з Державного бюджету України.

Крім того, як зазначалось вище, судовий збір виконує не тільки фіскальну, а й регулятивну та дисциплінуючу функції, які є способом стимулювання належного виконання учасниками відповідних правовідносин (у тому числі державними органами) своїх прав та обов’язків. Тому звільнення від сплати судового збору окремих державних органів негативно позначиться на стані виконавської дисципліни, а також може призвести до необґрунтованого збільшення позовів до суду, зокрема, у спорах, які можуть бути вирішені без втручання суду.

Поряд з цим, ВАСУ занепокоєний, що за час дії Закону статтю 5 (пільги щодо сплати судового збору) було доповнено значною кількістю нових пунктів, якими було розширено перелік органів, що звільнятимуться від сплати судового збору.

У зв’язку з цим, правове регулювання щодо звільнення від сплати судового збору не могло вважатись досконалим, оскільки внаслідок численних змін до Закону коло осіб, звільнених від сплати судового збору, було необґрунтовано широким, в той час як розгляд будь-якої справи судом потребує витрат, незалежно від сплати судового збору та відповідно, звільнення, зокрема державних органів від сплати судового збору зрештою призводило до додаткового навантаження на державний бюджет.

Тому, 22 травня 2015 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України за №484-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», яким, зокрема було виключено органи державної влади з числа суб’єктів що звільняються від сплати судового збору, що мало дисциплінувати їх у відносинах із судами та унеможливлює зловживання ними своїми процесуальними правами, наприклад, у випадках безпідставного звернення до судів та безвідповідального оскарження судових рішень з огляду на саму лише безкоштовність звернення до суду.

Однак, на сьогодні у Верховній Раді України заново зареєстровано велику кількість законопроектів, якими так само передбачається розширити перелік суб’єктів владних повноважень, які звільняються від сплати судового збору.

Ураховуючи вищенаведене, ВАСУ вважає, що за результатами розгляду законопроект повинен бути відхилений.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру