Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ВИСНОВОК до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (щодо оновлення державного апарату та спрощення надання адміністративних послуг)» від 21.07.2014 реєстр. №4322а

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (щодо оновлення державного апарату та спрощення надання адміністративних послуг)» (далі – законопроект) вносяться відповідні зміни до ряду законодавчих актів, зокрема пунктом 7 розділу І законопроекту вносяться зміни до Закону України «Про судовий збір».
 
Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ), здійснивши, у межах компетенції, аналіз положень законопроекту, заперечує проти запропонованих законопроектом змін з огляду на таке.
 
Законопроектом пропонується пункт 13 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» викласти в такій редакції:
 
«13) Міністерство юстиції України та його територіальні органи, Державна виконавча служба України, Державна реєстраційна служба України – у справах, пов’язаних з виконанням ними своїх повноважень».
 
Однак законопроектом не передбачено переліку повноважень, при здійсненні яких вказані державні органи влади звільнятимуться від сплати судового збору. Це дає підстави застосовувати статтю 5 наведеного Закону до всього обсягу повноважень, якими володіють ці органи, і які визначені для них як законами України, так і підзаконними нормативно-правовими актами. З аналізу чинного законодавства України, яке визначає права, обов’язки та завдання відповідних органів, вбачається, що ці державні органи виконують численні завдання та мають значний обсяг повноважень.
 
Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про судовий збір» платниками судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи – підприємці, які звертаються до суду.
 
Слід зазначити, що Україна є демократичною, соціальною, правовою державою згідно зі статтею 1 Конституції України.
 
Найвищою соціальною цінністю в Україні визнано людину (стаття 3 Конституції України). Ідеологією адміністративної юстиції в усьому світі, її основною доктриною є аксіома: держава для людей. Тому незрозуміло, чому саме держава в особі її органів повинна бути звільнена від сплати судового збору.
 
Звільнення відповідних державних органів від сплати судового збору також не узгоджується з пунктом 2 частини третьої статті 129 Конституції України, яким передбачено, що однією з основних засад судочинства в Україні є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.
 
Ця норма Конституції України знайшла своє закріплення також і в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» та у процесуальних кодексах України.
 
Рівність учасників судового процесу, зокрема, перед законом є похідною від інших норм Конституції України, які визначають рівність конституційних прав і свобод громадян та рівність їх перед законом (стаття 24), а також компетенцію органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19).
 
Поряд із цим слід зазначити, що рівність усіх учасників судового процесу перед законом передбачає єдиний правовий режим судочинства, який забезпечує реалізацію їхніх процесуальних прав, тобто є конкретизацією загального принципу рівності громадян перед законом і судом стосовно сфери здійснення судової влади і судочинства.
 
Тому, на думку ВАСУ, звільнення від сплати судового збору відповідних органів як сторін в окремих категоріях справ може розцінюватися як надання їм певних процесуальних переваг перед іншими учасниками судового процесу, зокрема юридичними та фізичними особами, які, безперечно, зобов’язані сплачувати відповідний збір.
 
Крім того, ВАСУ занепокоєний, що за час дії Закону України «Про судовий збір» статтю 5 (пільги щодо сплати судового збору) було доповнено значною кількістю нових пунктів, якими розширено перелік органів, що звільнятимуться від сплати судового збору.
 
На сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано велику кількість законопроектів, якими так само передбачається розширити перелік суб’єктів владних повноважень, які звільняються від сплати судового збору.
 
Між тим, відповідно до статті 9 Закону України «Про судовий збір» судовий збір зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовується на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп’ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису.
 
При цьому у поданих до законопроекту документах не міститься пропозицій щодо компенсації судовим органам втрат через несплату судового збору відповідними органами.
 
Також варто звернути увагу на те, що єдиним джерелом покриття судових витрат є Державний бюджет України незалежно від суб’єкта бюджетних правовідносин, на якого Законом покладається обов’язок здійснювати державні витрати, що пов’язані з розглядом справи. Тому перекладання обов’язку щодо відшкодування судових витрат усіх органів державної влади та місцевого самоврядування лише на судовий орган є нераціональним та не узгоджується з принципом справедливості бюджетного процесу.
 
Слід зазначити, що на сьогодні згідно з чинним законодавством України відбувається звичайний перерозподіл бюджетних коштів на користь судових органів, які нині недостатньо фінансуються з Державного бюджету України.
 
Крім того, судовий збір виконує не тільки фіскальну, а й регулятивну та дисциплінуючу функції, які є способом стимулювання належного виконання учасниками відповідних правовідносин (у тому числі державними органами) своїх прав та обов’язків. Тому звільнення від сплати судового збору окремих державних органів негативно позначиться на стані виконавської дисципліни, а також може призвести до необґрунтованого збільшення позовів до суду, зокрема, у спорах, які можуть бути вирішені без втручання суду.
 
Ураховуючи вищенаведене, ВАСУ вважає, що за результатами розгляду законопроект повинен бути відхилений.

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру