Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ВИСНОВОК до проекту Закону України «Про присяжних виконавців» від 06.06.2014 реєстр. № 4028а

Проектом Закону пропонується запровадити інститут присяжних виконавців, що діятимуть поряд з органами державної виконавчої служби та нададуть стягувачам можливість самостійно вибирати особу, яка здійснюватиме відновлення їхніх порушених прав після прийняття відповідного рішення судом чи іншим уповноваженим органом.
 
Метою проекту Закону є вирішення проблемних питань, що виникли у сфері примусового виконання судових рішень.
 
Вищий адміністративний суд України, здійснивши аналіз положень проекту Закону, вважає за необхідне висловити такі зауваження та пропозиції.
 
Так, проект Закону не передбачає механізму виконання рішення суду в разі неспроможності присяжного виконавця забезпечити виконання цього рішення, тому не зрозуміло, до якого органу повинен звертатися громадянин у разі настання такого випадку. Неврегулювання цього питання на законодавчому рівні може призвести до ситуації, при якій громадянин, одержавши відповідне судове рішення, не матиме змоги реально відновити свої права та законні інтереси. До того ж у частині третій статті 20 проекту Закону визначено, що у разі, коли рішення залишилося невиконаним з причин, які не залежать від присяжного виконавця, аванс стягувачу не повертатиметься. Зазначене призведе до того, що присяжному виконавцю фактично повинна здійснюватися оплата за роботу, яка ніколи не буде виконана, що спричинить порушення прав та законних інтересів громадян і завдасть їм моральної та матеріальної шкоди.
 
Ураховуючи викладене, проект Закону суперечить статті 8 Конституції України та частині першій статті 8 Кодексу адміністративного судочинства України, якими закріплюється принцип верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, ії права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
 
У правовій державі має панувати закон, а не інтереси осіб, у руках яких у певний момент перебуває влада. Функції держави полягають у регулюванні відносин між усіма суб’єктами права виключно на основі закону. Неухильне дотримання принципів верховенства права та верховенства закону покликане забезпечити права і свободи людини у всіх сферах життя, а з боку юридичних та фізичних осіб – повагу до законів та органів влади.
 
Крім того, проект Закону не відповідає вимогам нормопроектної техніки, зокрема структурі складання тексту проекту Закону.
 
Так, у проекті Закону спочатку вміщуються норми загального характеру, що встановлюють принципи правового регулювання і містять правила, які повинні враховуватися при застосуванні наступних норм закону.
 
Далі вміщуються норми, згруповані з окремих питань, що стосуються того або іншого аспекту правового регулювання.
 
Потім викладаються додаткові положення, які стосуються всіх або кількох питань, що належать до сфери регулювання цього закону. Наприклад, відповідальність за порушення закону, розгляд спорів.
 
Наприкінці проекту Закону наводяться прикінцеві положення, які викладаються окремим розділом.
 
Визначення термінів повинно відповідати тому змісту, який у нього вкладають, і повинно бути уніфіковано у всьому тексті закону. У зв’язку з цим у проекті Закону слід дати визначення термінів «боржник» та «стягував».
 
Крім того, вважаємо за необхідне висловити такі зауваження і пропозиції.
 
Частина друга статті 2 проекту Закону визначає вимоги до присяжних виконавців. Разом із тим у статті 6 проекту зазначено, що результатом складання кваліфікаційного іспиту є видача свідоцтва на право здійснення діяльності з виконання рішень.
 
У зв’язку з цим, на нашу думку, частину другу статті 2 проекту слід доповнити вимогою про отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності з виконання рішень.
 
Абзац шостий частини третьої статті 2 проекту Закону передбачає, що присяжним виконавцем не може бути особа, «вчинки і поведінка якої несумісні з виконанням повноважень присяжного виконавця».
 
Потребує визначення те ким та яким чином повинні визначатися та підтверджуватися «вчинки і поведінка особи, яка претендує на виконання повноважень присяжного виконавця».
 
Частина перша статті 3 проекту Закону, якою встановлено, що жодна особа не має права втручатися у процес виконання рішень присяжним виконавцем, не узгоджується з частиною третьою цієї ж статті. Так, у разі затримання уповноваженим органом присяжного виконавця або порушення стосовно нього кримінальної справи потрібно повідомити про це уповноважений орган виконавчої влади. До того ж потребує визначення який саме уповноважений орган має право на затримання присяжного виконавця, який саме уповноважений центральний орган виконавчої влади зобов’язаний повідомити про затримання.
 
Частиною першою статті 6 проекту Закону передбачається, що кваліфікаційна-дисциплінарна комісія рекомендує уповноваженому центральному органу виконавчої влади надати претенденту право на здійснення діяльності з виконання рішень. У зв’язку з цим частина перша статті 6 потребує доопрацювання, оскільки згідно з частиною другою цієї ж статті уповноважений центральний орган виконавчої влади видає свідоцтво про право на здійснення діяльності з виконання рішень.
 
 Пункт 3 частини першої статті 9 проекту Закону однією з підстав для припинення повноважень присяжного виконавця визначає досягнення 65-річного віку. У той же час частина перша статті 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» визначає, зокрема, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років, тому не зрозуміло, на підставі чого пенсійний вік присяжного виконавця настає по досягненню ним 65 років.
 
Пунктом 2частинипершої статті 16 проекту Законупропонується порушення присяги визначити як вид дисциплінарного проступку. Але, на нашу думку, порушення присяги присяжним виконавцем має бути підставою для припинення його повноважень (стаття 9 проекту Закону), а не видом дисциплінарного проступку.
 
Разом із цим проектом не визначено порядку оскарження будь-яких рішень, дій чи бездіяльності присяжних виконавців.
 
Слід зазначити, що стаття 181 Кодексу адміністративного судочинства України визначає порядок оскарження та особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.
 
Проте проект Закону не передбачає порядку оскарження будь-яких рішень, дій чи бездіяльності присяжних виконавців. Цей проект Закону в разі його прийняття призведе до порушення конституційних прав юридичних та фізичних осіб.
 
Виходячи з вищенаведеного, проект Закону потребує суттєвого доопрацювання, а прийняття його у запропонованій редакції є недоцільним.

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру