Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ВИСНОВОК до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо фінансового забезпечення працівників судової системи) (реєстр. № 2630 від 10.04.2015)


 

 

 

Проектом Закону пропонується внести зміни до законів «Про вищу раду юстиції», «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), встановивши, зокрема, що умови оплати праці членів комісії, працівників секретаріату та інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також суддів судів усіх юрисдикцій визначаються Кабінетом Міністрів України. Крім того, Кабміном визначаються умови матеріального, побутового забезпечення та соціального захисту працівників судової системи.

Вищий адміністративний суд України, здійснивши аналіз положень проекту Закону, не може з ними погодитись з огляду на таке.

Частиною першою статті 6 Конституції України встановлено, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Принципом функціонального розподілу державної влади між інституціями є закріплення певної самостійності і незалежності кожного органу влади при здійсненні своїх повноважень, які окремо здійснюють повноваження у сфері законотворення (законодавча влада), виконання законів (виконавча влада), застосування норм права для вирішення конфліктних і спірних стосунків (судова влада).

 

 

Запропоновані проектом Закону зміни надають виконавчій владі фінансові важелі впливу на суддівський корпус і як наслідок створюється дисбаланс, що ставить органи судової влади у залежність від виконавчої влади за рахунок можливості останньої на власний розсуд визначати обсяги фінансового забезпечення, що є цілком неможливим в країні, яка позиционірує себе демократичною, соціальною, правовою державою.

 

 

Разом з цим статтею 22 Конституції України чітко встановлено, що права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Крім того, на неприпустимості і неконституційності скасування та зміни або встановлення нових підстав і умов надання пільг, компенсацій, гарантій та нарахування пенсій або щомісячного грошового утримання окремим категоріям громадян неодноразово наголошував Конституційний Суд України у своїх рішеннях від 20 березня 2002 року №5-рп/2002, від 17 березня 2004 року №7-рп/2004, від 1 грудня 2004 року №20-рп/2004, від 11 жовтня 2005 року №8-рп/2005, від 18 червня 2007 року №4-рп/2007, від 9 липня 2007 року №6-рп/2007, від 03 червня 2013 року № 3-рп/2013.

У таких рішеннях Конституційний Суд України наголошував, що утверджуючи і забезпечуючи права і свободи громадян, держава окремими законами України встановила певні соціальні пільги, компенсації і гарантії, що є складовою конституційного права на соціальний захист і юридичними засобами здійснення цього права, а тому відповідно норм Конституції України, вони є загальнообов’язковими, однаковою мірою мають додержуватися органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами. Невиконання державою своїх соціальних зобов’язань щодо окремих осіб ставить громадян у нерівні умови, підриває принцип довіри особи до держави, що закономірно призводить до порушення принципів соціальної, правової держави.

  При цьому у частині першій статті 126 Основного Закону України закріплено положення, згідно з яким незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією і законами України. Складовою цих гарантій є обов'язок держави забезпечувати фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів через визначення у Державному бюджеті України окремо видатків на утримання судів (частина перша статті 130 Конституції України).

            Відповідно до частини четвертої статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» незалежність суддів забезпечується, зокрема, належним матеріальним та соціальним забезпеченням суддів. Тому зниження рівня соціальних гарантій є неприпустимим з точки зору забезпечення незалежності судової гілки влади.

  Крім того проектом Закону пропонується передбачити, що пенсійне забезпечення суддів здійснюється за законом «Про Державну службу».

Слід зауважити, що правовий статус органів судової влади визначається спеціальним Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Цей Закон визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.

Особливість правового статусу працівників судів з-поміж іншого визначається порядком захисту життя і здоров’я а також особистої безпеки підтвердженням цього є Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

На нашу думку, урівноваження пенсій в розмірах та пенсій між одержувачами пенсій за спеціальними законами та пенсій на загальних підставах має вирішуватися шляхом підвищення рівня пенсійного забезпечення, насамперед розміри тих пенсій, які не забезпечують достатній життєвий рівень громадян.

Під спеціальними пенсіями розуміють пенсії, які призначаються громадянам у зв'язку з роботою на певних посадах, пов'язаних із виконанням соціально-значущих обов'язків, і виплачуються за рахунок різних джерел, право на які, а також порядок призначення і виплати яких визначаються спеціальним законодавством, що прийняте щодо певних осіб. Спеціальна пенсія є соціальною гарантією за бездоганну та безперервну державну службу.

Враховуючи, що на сьогодні значна частина реального сектору економіки не показує достовірних даних про розміри реальних доходів та фактичної заробітної плати найманих працівників ("заробітна плата у конвертах"), а також ігнорує реальну оплату внесків до соціальних фондів,   відрахування із заробітної плати суддів слугують вагомим джерелом наповнювання пенсійного та інших соціальних фондів.

 Звертаємо увагу на те, що основою для формування корпусу суддів є забезпечення судової влади високопрофесійним та високоморальним кадровим складом. Це одне із ключових завдань судово-правової реформи, бо лише з такими характеристиками суддя може виступати в якості дійсного гаранта прав і свобод людини, законних інтересів всіх суб’єктів правопорядку, може повноцінно виконувати роль суспільного арбітра при розв’язанні конфліктів. Скасування спеціальної пенсії для суддів, створює передумови до стрімкого повернення кризових явищ на кшталт дев’яностих років, коли через низький рівень заробітної плати та відсутність соціальних гарантій значно знизилася можливість приходу до неї найбільш компетентних і кваліфікованих спеціалістів.

Разом з цим, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Водночас необхідно наголосити, що одним із критеріїв боротьби із корупційними явищами за висновками світового банку та інших міжнародних установ є достатній рівень заробітної плати державних службовців і суддів (можливих суб’єктів корупційних діянь). За прикладом країн, які стали на курс розбудови правової держави таких як Румунія, Болгарія, Грузія саме достатня заробітна плата державним службовцям та суддям дозволила суттєво знизити рівень корупції в цих країнах. Для досягнення антикорупційного ефекту від втілення проекту Закону у життя, необхідно встановити дієвий контроль за діяльністю означених  у проекті суб’єктів, а не намагатися створити некомфортні умови для залучення на посади суддів порядних і чесних людей.

         З огляду на викладене Вищий адміністративний суд України не підтримує запропонований проект Закону в цілому, а його прийняття як Закону суперечитиме нормам Конституції України.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру