Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ВИСНОВОК до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо повноважень Верховного Суду приймати окремі ухвали» (реєстр. № 2499 від 31.03.2015)

 

Проектом Закону України пропонується доповнити Кодекс адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) новою статтею 2443, в якій визначити, що Верховний Суд України виявивши під час перегляду справи допущення грубого порушення закону під час здійснення судочинства суддями судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій або при виконанні своїх управлінських функцій суб’єктами владних повноважень, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідно до Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України чи до вищестоящого суб’єкта владних повноважень для розгляду питання відповідальності винної особи, вжити заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли зазначеному порушенню закону.

 

 

Вищий адміністративний суд України, здійснивши аналіз положень проекту Закону, не може погодитись із запропонованими змінами з огляду на таке.

Недосконалість запропонованих проектом Закону змін полягає в тому, що Верховний Суд України при перегляді справи в касаційному порядку, в тому ж порядку, в якому вона вже була переглянута вищим спеціалізованим судом, наділяється особливим (виключним) правом ініціювати питання щодо притягнення суддів першої, апеляційної та касаційної інстанцій до відповідальності за порушення закону під час розгляду справ.

Слід зазначити, що професійні судді є носіями судової влади в Україні, які здійснюють правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої влади. Судді є посадовими особами судової влади, які відповідно до Конституції та законів України наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов'язки на професійній основі в Конституційному Суді України та судах загальної юрисдикції. Судді здійснюють судочинство в порядку, встановленому процесуальними законами.

 

 

Ці зміни суперечать статті 52 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» (далі – Закон), якою встановлено, що суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього Закону призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі. Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді.

Таким чином, запропоновані зміни виокремлюють суддів Верховного Суду України з-поміж інших суддів, які також є носіями судової влади.

Проте судді незалежно від рівня суду, в якому вони працюють, рівні у своїх правах та обов’язках. Крім того, підстави та порядок притягнення їх до відповідальності, в тому числі за порушення закону під час здійснення судочинства встановлено розділом VІ Закону.

На сьогодні факти втручання в діяльність судів, а також тиск на суддів набули регулярного характеру, зокрема при розгляді суддями справ, особливо політичного характеру. У діяльності  суб'єктів, до компетенції яких належить вирішення питань про відповідальність суддів, у деяких випадках вбачається упереджений підхід до суддів через їхню професійну діяльність. Одним із напрямків судової реформи є створення незалежного органу, який буде оцінювати професійну діяльність суддів та притягувати їх до відповідальності.

            Запропонованими проектом Закону змінами значно розширюються повноваження Верховного Суду України і надається можливість суддям цього суду суб’єктивно оцінювати рішення суддів нижчих інстанцій, що виходить за межі їхньої компетенції, створює на законодавчому рівні умови для зловживання своїми повноваженнями та ставить у залежність суддів нижчих інстанцій і, як наслідок, становить загрозу утвердженню в державі принципу верховенства права, здійсненню правосуддя на засадах, визначених Конституцією.

Разом із цим є загроза конфлікту інтересів, який полягатиме у можливості лобіювання необхідних рішень суддями Верховного Суду України відносно суддів інших (нижчих) інстанцій.

 

Ураховуючи наведене, Вищий адміністративний суд України не підтримує запропонований проект Закону, як такий, що сприятиме перетворенню незалежних судів в суди підпорядковані Верховному Суду України.

 

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру