Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ВИСНОВОК до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання організацій терористичними» (реєстр.№1840 від 26.01.2015 р.)

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання організацій терористичними» (далі – законопроект), як зазначено у Пояснювальній записці до нього, розроблено з метою визначення на законодавчому рівні порядку визнання організації терористичною.

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) зазначає, що в цілому законопроект носить позитивний характер, однак його змістова частина потребує доопрацювання.

Законопроектом, зокрема пропонується уповноважити ВАСУ розглядати справи щодо визнання організації терористичною, проте ВАСУ не погоджується із запропонованими змінами, з огляду на таке.

Згідно з приписами статті 19 Конституції України органи державної влади, до яких, зокрема, належать судові органи, зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 125 та частини першої
статті 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.

Згідно з частиною першою статті 18 зазначеного Закону суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

Відповідно до частини першої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Частиною другою статті 2 КАСУ передбачено, що до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Згідно до частини другої статті 4 КАСУ юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення.

Частиною першою статті 17 КАСУ передбачено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв’язку з здійсненням суб’єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв’язку з публічним формуванням суб’єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до пунктів 2 та 3 частини третьої статті 17 КАСУ юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи, що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства, а також щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції.

Так, стаття 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (далі – Закон) розкриває перелік основних термінів, використовуваних в антитерористичному законодавстві України.

Згідно до абзацу другого частини першої статті 1 Закону тероризмсуспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.

Одночасно, слід зазначити, що абзацом третім частини першої статті 1 Закону передбачено, що терористичний акт – злочинне діяння у формі застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, відповідальність за які передбачена статтею 258 Кримінального кодексу України. У разі, коли терористична діяльність супроводжується вчиненням злочинів, передбачених статтями 112, 147, 258 – 260, 443, 444, а також іншими статтями Кримінального кодексу України, відповідальність за їх вчинення настає відповідно до Кримінального кодексу України.

Слід також підкреслити, що терористичний акт – це багатооб’єктний злочин. Він загрожує суспільній безпеці, нормальному функціонуванню органів влади, а також життю і здоров’ю громадян.

Разом з тим, терористична організація, відповідно до абзацу сімнадцятого частини першої статті 1 Закону – це стійке об’єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов’язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. Організація визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.

В той же час, терористична діяльність за змістом статті 1 Закону містить у собі досить велике коло діянь, що згруповані в шість окремих напрямків:

ü           планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів;

ü           підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об’єктів у терористичних цілях;

ü           організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних організацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, так само як і участь у таких актах;

ü           вербування, озброєння, підготовку та використання терористів;

ü           пропаганду і поширення ідеології тероризму;

ü           фінансування та інше сприяння тероризму.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, слід зауважити, що тероризм як поняття є лише інститутом кримінального права і судочинства та не залежить від того, хто є суб’єктом кримінальної відповідальності за вчинене суспільно небезпечне діяння. Тому, на думку ВАСУ, питання визнання організації терористичною доцільно віднести до юрисдикції кримінальних судів шляхом запровадження окремого кримінального провадження.

Крім того, частиною першою статті 24 Закону визначено, що організація, відповідальна за вчинення терористичного акту і визнана за рішенням суду терористичною, підлягає ліквідації, а належне їй майно конфіскується.

Проаналізувавши наведене положення Закону можна зробити висновок, що, організація, яка вчинила терористичний акт, може бути за рішенням суду визнана терористичною і до неї застосовуються санкції у вигляді ліквідації та конфіскації її майна.

Проте, виникає питання, яке потребує законодавчого вирішення, зокрема, якщо утворена організація ще не вчинила терористичний акт, однак здійснює терористичну діяльність, яка полягає у тому, що нею планується, організовується, підготовлюється або підбурюється до вчинення терористичного акту, і це буде з’ясовано суб’єктом боротьби з тероризмом, то відповідно до національного законодавства України така організація не може бути визнана терористичною, оскільки вона ще не вчинила терористичний акт і може продовжити свою діяльність до вчинення терористичного акту.

Відтак, згідно аналізу вищенаведених положень лише після вчинення терористичного акту за рішенням суду така організація може бути визнана терористичною.

Тому, з метою запобігання, виявлення, припинення, мінімізації наслідків терористичної діяльності, яка полягає не лише у здійсненні терористичного акту, ВАСУ вважає за необхідність внести зміни до Закону України «Про боротьбу з тероризмом».

Таким чином, на підставі наведеного, ВАСУ пропонує з метою забезпечення єдиного підходу до визначення кримінально-правових ознак складів терористичних злочинів внести відповідні зміни до ККУ та до Закону України «Про боротьбу з тероризмом».


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру