Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ВИСНОВОК до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про судовий збір» (щодо встановлення обмежень при звільненні деяких органів державної влади від сплати судового збору)» (реєстр.№1349 від 10.12.2014 р.)

Проектом Закону України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про судовий збір» (щодо встановлення обмежень при звільненні деяких органів державної влади від сплати судового збору)» (далі – законопроект) розроблений, як це зазначено в пояснювальній записці, з метою врегулювання правовідносин за участю Міністерства фінансів України, місцевих фінансових органів, Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України та їх територіальних органів, Державної служби фінансового моніторингу України і Національного банку України шляхом визначення для них окремих категорій справ, у яких вони звільняються від сплати судового збору.

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ), здійснивши, у межах компетенції, аналіз положень законопроекту, заперечує проти запропонованих законопроектом змін з огляду на таке.

Слід зазначити, що ВАСУ підтримує саму ідею створення законодавчих актів, якими б вилучались із частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» положення, якими встановлено, що від сплати судового збору звільняються окремі органи влади.

ВАСУ погоджується, що відповідно до чинного законодавства України органи влади виконують численні завдання та мають надзвичайно об’ємний обсяг повноважень.

Проте, слід наголосити, що платниками судового збору, відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про судовий збір», є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи – підприємці, які звертаються до суду.

Україна є демократичною, соціальною, правовою державою згідно статті 1 Конституції України. Найвищою соціальною цінністю в Україні визнано – людину (стаття 3 Конституції України). Ідеологією адміністративної юстиції в усьому світі, її основною доктриною є аксіома – держава для людей. Тому не зрозуміло, чому саме держава в особі її органів має бути звільнена від сплати судового збору.

Звільнення відповідних державних органів від сплати судового збору, також, не узгоджується із пунктом 2 частини третьої статті 129 Конституції України, яким передбачено, що до основних засад судочинства в Україні є рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Ця норма Конституції України знайшла своє закріплення також і в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» та у процесуальних кодексах України.

Рівність учасників судового процесу, зокрема, перед законом є похідною від інших норм Конституції України, які визначають рівність конституційних прав і свобод громадян та рівність їх перед законом (стаття 24), а також компетенцію органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19).

Поряд із цим слід зазначити, що рівність усіх учасників судового процесу перед законом передбачає єдиний правовий режим судочинства, який забезпечує реалізацію їхніх процесуальних прав, тобто є конкретизацією загального принципу рівності громадян перед законом і судом стосовно сфери здійснення судової влади і судочинства.

При цьому, звільнення відповідних державних органів від сплати судового збору може розцінюватися як надання їм певних процесуальних переваг перед іншими учасниками судового процесу, зокрема, юридичними та фізичними особами, які зобов’язані сплачувати відповідний збір.

ВАСУ занепокоєний, що за час дії Закону України «Про судовий збір» статтю 5 (пільги щодо сплати судового збору) було доповнено значною кількістю нових пунктів, якими розширено перелік державних органів звільнених від сплати судового збору.

Необхідно також зауважити, що на сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано велику кількість законопроектів, якими так само передбачається розширити вищенаведений перелік суб’єктів владних повноважень звільнених від сплати судового збору.

Крім того, відповідно до статті 9 Закону України «Про судовий збір» судовий збір зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовується на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп’ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису.

Слід зазначити, що у поданих до законопроекту документах не міститься пропозицій щодо компенсації зазначених втрат судових органів.

Також варто звернути увагу на те, що єдиним джерелом покриття судових витрат є Державний бюджет України незалежно від суб’єкта бюджетних правовідносин, на якого Законом покладається обов’язок здійснювати державні витрати, що пов’язані з розглядом справи. Тому перекладання обов’язку щодо відшкодування судових витрат усіх органів державної влади та місцевого самоврядування лише на судовий орган є нераціональним та не узгоджується з принципом справедливості бюджетного процесу.

Слід зазначити, що на сьогодні згідно з чинним законодавством України відбувається звичайний перерозподіл бюджетних коштів на користь судових органів, які нині недостатньо фінансуються з Державного бюджету України.

Крім того, судовий збір виконує не тільки фіскальну, а й регулятивну та дисциплінуючу функції, які є способом стимулювання належного виконання учасниками відповідних правовідносин (у тому числі державними органами) своїх прав та обов’язків. Тому звільнення від сплати судового збору окремих державних органів негативно позначиться на стані виконавської дисципліни, а також може призвести до необґрунтованого збільшення позовів до суду, зокрема, у спорах, які можуть бути вирішені без втручання суду.

Ураховуючи вищенаведене, ВАСУ вважає, що за результатами розгляду законопроект повинен бути відхилений.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру