Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційна довідка за лютий 2016 року

Вищий адміністративний суд України

 

Інформаційна довідка за лютий 2016 року
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України

 

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Так, протягом лютого 2016 року в установленому порядку та в межах своїх повноважень ВАСУ забезпечено облік і систематизацію процесуальних законодавчих та нормативно-правових актів України з метою підтримання їх у контрольному стані для майбутнього використання чи застосування у діяльності ВАСУ.

Одночасно, слід зазначити, що Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України протягом визначеного періоду прийнято законодавчі акти, які можуть бути застосовані при розгляді та вирішенні адміністративних справ.

 

І. Нормативно-правові акти прийняті Верховною Радою України

 

1.            4 лютого 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №987-VIII «Про внесення зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (дата набрання чинності Закону 26.02.2016 р.), яким включено до відповідного Закону статтю 39 такого змісту:

«Стаття 39. Доплата громадянам, які працюють у зоні відчуження

Громадянам, які працюють у зоні відчуження, встановлюється доплата у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України».

 

2.            4 лютого 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №991-VIII «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо розгляду судами позовів про примусове видворення або щодо затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства або забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію» (дата набрання чинності Закону 02.03.2016 р.), яким внесено зміни до відповідного Кодексу,
які передбачають вдосконалення правового регулювання щодо строків розгляду позовних заяв територіальних органів / підрозділів ДМС, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про примусове видворення або щодо затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства дозволять скоротити строки адміністративного провадження у справах про примусове видворення або затримання з метою ідентифікації іноземців та осіб без громадянства, які підлягають примусовому видворенню чи поверненню до країн походження в порядку виконання міжнародних угод про реадмісію.

Законом внесено зміни до пункту 6 частини першої статті 18, частин першої і другої статті 183-5, пункту 5 частини другої статті 256 КАСУ,
якими передбачається негайний розгляд місцевими загальними судами як адміністративними судами адміністративних справ про примусове видворення або щодо затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства.

 

3.            18 лютого 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1010-VIII «Про внесення зміни до статті 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення пенсій особам, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності» (дата набрання чинності Закону 13.03.2016 р.),
яким
внесено зміни до частини другої статті 32 відповідного Закону.

Відповідно до доповнених змін, якщо інвалідність настала внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні
з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня
2014 року, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

 

ІІ. 12 лютого 2016 року Президент України видав Указ за №45/2016 «Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна – НАТО на 2016 рік» (дата набрання чинності Указу 17.02.2016 р.), яким, з метою забезпечення виконання пріоритетних завдань розвитку особливого партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору, а також відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України затверджено відповідну програму.

Центральним органам виконавчої влади за участю інших державних органів, залучених до виконання Річної національної програми,
доручено подати до 10 січня 2017 року Кабінету Міністрів України
звіти, а Міністерству закордонних справ України – інформацію про виконання Річної національної програми для подальшого інформування Президента України.

Відповідно до пункту 1.2. (Забезпечення верховенства права) Розділу «Політичні та економічні питання» одним із основних принципів правової держави, що закріплений частиною першою статті 8 Конституції України, є верховенство права. Для забезпечення верховенства права найважливішим є створення сильної, незалежної та вільної від корупції системи судочинства.

Підпунктом 1.2.1. передбачається реформування системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів

Метою реформи є утвердження правопорядку, який ґрунтується на високому рівні правової культури в суспільстві, діяльності всіх суб’єктів суспільних відносин на засадах принципів верховенства права та захисту прав і свобод людини, а в разі порушення прав і свобод - справедливого та адекватного їх відновлення в розумні строки.

Реформування системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів здійснюється, зокрема, за такими напрямами:

·          забезпечення незалежності, безсторонності та неупередженості суддів;

·          запобігання та протидія корупції у системі органів судочинства в Україні;

·          підвищення прозорості діяльності суддів та ступеня їх відповідальності;

·          підвищення рівня професійної підготовки та кваліфікації суддів;

·          підвищення ефективності правосуддя та оптимізація повноважень судів різної юрисдикції;

·          посилення гарантій провадження адвокатської діяльності та забезпечення доступності безоплатної правової допомоги;

·          удосконалення системи виконання судових рішень та підвищення ефективності виконавчого провадження;

·          приведення повноважень та діяльності органів прокуратури до європейських стандартів;

·          удосконалення процесуального забезпечення справедливості і права на захист під час кримінального провадження;

·          підвищення рівня ефективності роботи судових та правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією;

·          підвищення ефективності запобігання вчиненню злочинів і реабілітації засуджених та вдосконалення системи виконання покарань.

Реформування системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів проводитиметься шляхом невідкладного оновлення законодавства, спрямованого на відновлення суспільної довіри до суддів та судової влади загалом, зокрема шляхом прийняття змін до Конституції України.

Успішна реалізація судової реформи в Україні сприятиме ефективній, продуктивній та скоординованій роботі судової гілки влади в Україні.

 

ІІІ. Нормативно-правові акти прийняті Кабінетом Міністрів України

 

1.            24 лютого 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №104 «Про утворення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (дата набрання чинності постанови 03.03.2016 р.), якою утворено Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

 

2.            24 лютого 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №113 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального» (дата набрання чинності постанови 27.03.2016 р.), якою відповідно до підпункту 212.3.4 пункту 212.3 статті 212 та статті 232 Податкового кодексу України затвердив Порядок електронного адміністрування реалізації пального, яким визначається механізм відкриття та закриття рахунків у системі електронного адміністрування реалізації пального, порядок роботи системи електронного адміністрування реалізації пального, а також проведення розрахунків з бюджетом з використанням зазначених рахунків.

Система електронного адміністрування реалізації пального запроваджується з 1 березня 2016 року.

Зокрема, Порядком передбачено, що юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку з реалізації пального до початку здійснення реалізації пального.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за 3 робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форма якої затверджується Мінфіном.

Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального складається та подається до контролюючого органу за основним місцем обліку особи як платника податків засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви засобами системи електронного адміністрування реалізації пального особа реєструється платником податку шляхом включення її до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або такій особі надсилається повідомлення про необхідність подання нової заяви у разі виявлення порушень вимог щодо електронного цифрового підпису, дотримання форми, встановленої наказом Мінфіну, порядку заповнення і подання заяви згідно з Порядком.

Датою реєстрації платника податку є дата включення його до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального.

 

3.            29 лютого 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №127 «Про утворення Державного бюро розслідувань» (дата набрання чинності постанови 01.03.2016 р.), якою утворено Державне бюро розслідувань як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

 

4.            18 лютого 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування» (дата набрання чинності постанови 04.03.2016 р.), якою затверджено відповідний Порядок.

 

5.            3 лютого 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №43 «Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України» (дата набрання чинності постанови 09.02.2016 р.), якою затверджено відповідне Положення.

Державна аудиторська служба України (Держаудитслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів та який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.

3. Основними завданнями Держаудитслужби є:

1) реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю;

2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері державного фінансового контролю;

3) здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних коштів;

4) надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг.

 

6.            11 лютого 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №65 «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців» (дата набрання чинності постанови 20.02.2016 р.), якою затверджено відповідні Правила, які регулюють моральні засади діяльності державних службовців та полягають у дотриманні принципів етики державної служби.

Державні службовці у своїй діяльності керуються принципами етики державної служби, що ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу та запобігання корупції, а саме:

·          служіння державі і суспільству;

·          гідної поведінки;

·          доброчесності;

·          лояльності;

·          політичної нейтральності;

·          прозорості і підзвітності;

·          сумлінності.

Під час прийняття на державну службу особа ознайомлюється з цими Правилами та зобов’язана їх дотримуватися у своїй подальшій службовій діяльності.

За порушення Правил державні службовці несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.

Також установлено, що дія вищезазначеної постанови поширюється на керівників державних підприємств.

 

7.            18 лютого 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №67 «Про виплату у 2016 році одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, та особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження та тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у зазначених акціях» (дата набрання чинності постанови 20.02.2016 р.), якою передбачено виплатити у 2016 році за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету одноразову грошову допомогу:

·          членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності,
- у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2016 р., відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 р. №76 «Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р.
по 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності»;

·          особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у зазначених акціях, - у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2016 р., відповідно до Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали
 тяжкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого
 2014 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №324;

·          особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у зазначених акціях, - у 25-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2016 р., відповідно до Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. №535.

Установити, що виплата у 2016 році одноразової грошової допомоги особам, які мали право на її отримання у 2014 та 2015 роках, але не отримали таку допомогу, здійснюється з урахуванням неотриманих сум допомоги.

 

8.            22 лютого 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №68 «Про затвердження Порядку ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість» (дата набрання чинності постанови 23.02.2016 р.), якою відповідно до абзацу п’ятнадцятого підпункту 200.7.1 пункту 200.7 статті 200 Податкового кодексу України затверджено відповідний Порядок.

Порядком визначається механізм включення поданих заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ платниками податку, які відповідають критеріям, визначеним п. 200.19 ст. 200 Податкового кодексу, до реєстру за формою згідно з додатком 1 та платниками податку, які не відповідають таким критеріям, до реєстру за формою згідно з додатком 2, а також внесення до зазначених реєстрів інформації про стан розгляду кожної заяви та опублікування реєстрів.

Реєстри формуються ДФС за даними:

·          прийнятих територіальними органами ДФС податкових декларацій з ПДВ або уточнюючих розрахунків з ПДВ, передбачених абзацом четвертим пункту 50.1 статті 50 Кодексу, та заяв, поданих у складі податкових декларацій або уточнюючих розрахунків;

·          податкової інформації, зібраної та отриманої органами доходів і зборів, відповідно до глави 7 Кодексу.

Реєстри формуються у хронологічному порядку за черговістю включення податкових декларацій або уточнюючих розрахунків, у складі яких подано заяви.

Заяви автоматично включаються до відповідного реєстру протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку надходження.

ДФС щодня опубліковує реєстри на своєму офіційному веб-сайті.

Постановою також визначено, що до реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ включаються заяви, подані після
1 лютого 2016 року.

Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, суми податку за якими не повернуті до 1 лютого 2016 р., не включаються до таких реєстрів.

 

9.            11 лютого 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №69 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я, і визначається періодичність здійснення зазначеним Міністерством планових заходів державного нагляду (контролю)» (дата набрання чинності постанови 25.02.2016 р.), якою відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» затверджено відповідні критерії.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ, є:

·          строк провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;

·          наявність порушень вимог законодавства у сфері охорони здоров’я.

Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання, що провадять господарську діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ, належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

·          з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

·          із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;

·          з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

 

10.       11 лютого 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №88 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. №340 і від 20 травня 2009 р. №487» (дата набрання чинності постанови 26.02.2016 р.), якою внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. №340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» і від 20 травня 2009 р. №487 «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів» .

Зокрема, із Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами виключено норму, якою встановлювалася необхідність подання фотокарток для обміну посвідчення водія.

 

11.       11 лютого 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №99 «Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги» (дата набрання чинності постанови 01.03.2016 р.), якою ліквідовано як юридичні особи публічного права територіальні органи Міністерства юстиції за переліком згідно з додатком.

Погоджено з пропозиціями Міністерства юстиції щодо включення відділів державної виконавчої служби та відділів державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції до структури відповідних головних територіальних управлінь юстиції та утворення бюро правової допомоги в структурі місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству юстиції на 2016 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 68600 тис. гривень (з них на оплату праці - 39800 тис. гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 17000 тис. гривень) шляхом зменшення їх обсягу за програмою 3601010 «Керівництво та управління у сфері юстиції» та збільшення їх обсягу за програмою 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги».


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру