Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційна довідка за листопад 2015 року

 

Вищий адміністративний суд України

Інформаційна довідка за листопад 2015 року про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України

 

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Так, протягом листопада 2015 року в установленому порядку та в межах своїх повноважень ВАСУ забезпечено облік і систематизацію процесуальних законодавчих та нормативно-правових актів України з метою підтримання їх у контрольному стані для майбутнього використання чи застосування у діяльності ВАСУ.

Одночасно, слід зазначити, що Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України протягом визначеного періоду прийнято законодавчі акти, які можуть бути застосовані при розгляді та вирішенні адміністративних справ.

 

І. Нормативно-правові акти прийняті Верховною Радою України

 

1.       3 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №734-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на військову службу» (дата набрання чинності Закону 26.11.2015 р.), яким вносяться зміни до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на військову службу.

Статтю 265 Кодексу законів про працю доповнено новою нормою, згідно з якою юридичні та фізичні особи-підприємці за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», несуть відповідальність у вигляді штрафу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Статтю 41 Кодексу про адміністративні правопорушення доповнено новою частиною, відповідно до якої порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

2.       3 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №735-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо виплати одноразової грошової допомоги волонтерам, добровольцям, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членам сімей загиблих» (дата набрання чинності Закону 25.12.2015 р.), який передбачає надання безпосереднім учасникам АТО – добровольцям, волонтерам та іншим особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одноразової грошової допомоги в розмірах:

250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатний особа, у разі встановлення інвалідності I гр.;

200-кратного прожиткового мінімуму – у разі встановлення інвалідності II гр.;

150-кратного прожиткового мінімуму – у разі встановлення інвалідності III гр.

На такі виплати мають право і члени сімей загиблих внаслідок участі в АТО.

 

3.       3 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №739-VIII «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (дата набрання чинності Закону 27.11.2015 р.), яким внесено зміну до відповідного Закону, згідно до яких пільги, передбачені першим реченням абзацу першого цього пункту, надаються військовослужбовцям та членам їх сімей за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів (раніше – не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України).

 

4.       3 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №742-VIII «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (дата набрання чинності Закону 28.11.2015 р.), яким пункт 1 статті 11 відповідного Закону доповнено абзацом шостим такого змісту:

«Військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад. Порядок проведення реабілітації та відшкодування вартості проїзду встановлюються Кабінетом Міністрів України».

 

5.       5 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №761-VIII «Про зовнішню трудову міграцію» (дата набрання чинності Закону 01.01.2016 р.), який визначає правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України за кордоном (трудових мігрантів) і членів їхніх сімей.

Дія Закону поширюється на трудових мігрантів, які:

·        працюють на підставі трудового договору (контракту);

·        самостійно забезпечують себе роботою;

·        надають оплачувані послуги (виконують роботи);

·        здійснюють іншу оплачувану діяльність, не заборонену законодавством держави перебування.

Дія Закону поширюється також на членів сімей трудових мігрантів. Дія цього Закону не поширюється, зокрема на працівників дипломатичної служби та працівників інших органів державної влади, які працюють у закордонних дипломатичних установах України.

Законом встановлено, що права трудових мігрантів, зокрема на належні умови праці, винагороду, відпочинок і соціальний захист, регулюються законодавством держави перебування та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Трудові мігранти і члени їхніх сімей можуть добровільно брати участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із законами України.

Оподаткування доходів трудових мігрантів здійснюється в порядку та розмірах, встановлених державою перебування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Резиденти України з урахуванням норм міжнародних договорів мають право на зарахування податків і зборів, сплачених за межами України, під час розрахунку податків і зборів в Україні згідно з нормами, встановленими Податковим кодексом України.

Суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону, засоби масової інформації, інші підприємства, установи та організації або фізичні особи, які поширюють недостовірну інформацію щодо зовнішньої трудової міграції, яка може спричинити негативні наслідки для трудових мігрантів та членів їхніх сімей, несуть відповідальність згідно із законом.

 

6.       10 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №767-VIII «Про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель» (дата набрання чинності Закону 09.12.2015 р.), яким продовжується до 1 січня 2017 року дія мораторію на купівлю-продаж та відчуження іншими способами земельних ділянок сільськогосподарського призначення та на внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, дія яких закінчується 1 січня 2016 року.

 

7.       10 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №772-VIII «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (дата набрання чинності Закону 10.11.2015 р.), який визначає правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

 

8.       12 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №785-VIII «Про внесення зміни до Кодексу законів про працю України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу» (дата набрання чинності Закону 26.11.2015 р.), яким текст статті 21 відповідного Кодексу викладено в такій редакції:

«Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання».

 

9.       12 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №794-VIII «Про Державне бюро розслідувань» (дата набрання чинності Закону 12.11.2015 р.), який визначає правові основи організації та діяльності Державного бюро розслідувань.

Відповідно до прийнятого Закону Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування, зокрема, злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро.

Систему Державного бюро розслідувань складають центральний апарат, територіальні органи, спеціальні підрозділи, навчальні заклади та науково-дослідні установи. У складі Державного бюро розслідувань діють слідчі, оперативні та інші підрозділи. Організаційну структуру Державного бюро розслідувань затверджує Директор Державного бюро розслідувань за погодженням із Кабінетом Міністрів України.

 

10.  12 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №802-VIII «Про внесення зміни до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» щодо уточнення об’єкта оподаткування для платників, що обрали спрощену систему оподаткування» (дата набрання чинності Закону 01.01.2016 р.), яким уточнено, що для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 зазначеного Закону, крім платників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, об’єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів «б» - «з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Сума заборгованості фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», що утворилася в період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом у платників єдиного податку четвертої групи, що визначені у підпункті 4 пункту 291.4 стаття 291 Податкового кодексу, підлягає списанню у порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

 

11.  24 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №804-VIII «Про внесення зміни до статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам сімей осіб, загиблих внаслідок поранення, каліцтва, контузії, одержаних під час участі в Революції Гідності» (дата набрання чинності Закону 19.12.2015 р.), яким перше речення абзацу першого частини першої статті 36 зазначеного Закону доповнено наступними словами і цифрами «а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності)».

 

12.  24 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №812-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків підприємств енергетичної галузі» (дата набрання чинності Закону 01.01.2016 р.), яким внесено зміни до відповідного Кодексу щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків підприємств енергетичної галузі.

Відповідно до прийнятого Закону тимчасово, до 1 липня 2017 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.

У разі застосування зазначеної пільги норми пункту 198.5 статті 198 Кодексу не застосовуються в частині товарів/послуг, необоротних активів, суми ПДВ з вартості яких були включені до податкового кредиту у звітних (податкових) періодах, що передували періоду початку застосування пільги.

Платник податків може відмовитися від використання зазначеної пільги чи зупинити її використання на один або декілька звітних (податкових) періодів шляхом подання заяви. Заява, у якій зазначається перелік товарних позицій товарів згідно з УКТ ЗЕД і період, на який платник відмовляється чи зупиняє використання пільги, подається до контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків. Відмова від використання пільги чи зупинення її використання застосовується з першого числа звітного (податкового) періоду, в якому подано заяву.

Крім цього, передбачено, що тимчасово, до 1 липня 2017 року, платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом.

Ця норма поширюється на операції, за якими дата виникнення першої з подій, визначених у п. 187.1 ст. 187 та у п. 198.2 ст. 198 Кодексу, припадає на звітні (податкові) періоди до 1 липня 2017 року.

У разі якщо вищезазначені операції мають безперервний або ритмічний характер постачання, платники податку:

·        покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця;

·        покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведену податкову накладну з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця.

Для цілей цього положення ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

 

13.  24 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №815-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за підробними документами» (дата набрання чинності Закону 13.12.2015 р.), яким передбачено, що державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи проводиться на підставі подання виключно оригіналу або нотаріально засвідченої копії рішення про внесення змін до установчих документів.

До цього державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи могла проводитися також на підставі подання ксерокопії вищезазначеного рішення.

 

14.  26 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Закон набрав чинності з 13.12.2015 р., крім: пунктів 1-8, 10-21, 23- 26, 28-32, 35 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 01.01.2016 р.; пунктів 22, 27 та 34 розділу І цього Закону, які набирають чинність з 01.01.2017 р.), який спрямований на реформування системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з метою її приведення у відповідність до таких принципів надання адміністративних послуг, як відкритість та прозорість, оперативність та своєчасність; передачу органам місцевого самоврядування, місцевим держадміністраціям, нотаріусам та акредитованим суб’єктам повноважень з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Зокрема, Законом викладено в новій редакції Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», що регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців.

Також, прийнятим Законом внесено зміни до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про ліцензування видів господарської діяльності», якими запроваджуються нові підходи до регулювання правовідносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності та дозвільної системи у сфері господарської діяльності, а саме:

·        скасовується оформлення ліцензії та документів до дозвільного характеру, як документів у паперовій формі, та передбачається засвідчення факту видачі ліцензії та документа дозвільного характеру шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та відображення відповідної інформації у виписці з цього реєстру, яка видається суб`єкту господарювання безоплатно;

·        скасовується переоформлення ліцензії у разі зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов`язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця;

·        скасовується повідомлення в паперовій формі органом ліцензування здобувача ліцензії чи ліцензіата про прийняті ним рішення (зокрема, про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії чи про видачу ліцензії, анулювання ліцензії) та передбачається оприлюднення цих рішень на порталі електронних сервісів.

Аналогічні зміни стосуються повідомлення про прийняті дозвільним органом рішення щодо видачі та відмови у видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру.

Законом також внесено зміни до інших законодавчих актів, зокрема, до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України «Про господарські товариства», «Про громадські об’єднання», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про холдингові компанії в Україні», «Про третейські суди», «Про кредитні спілки», «Про торгово-промислові палати в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про нотаріат» тощо.

Згідно до прийнятих змін суб’єктами державної реєстрації є:

·          Мін’юст – у разі державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та їхньої символіки;

·          територіальні органи Мін’юсту в АРК, областях, містах Києві та Севастополі – у разі державної реєстрації обласних, регіональних і республіканських професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських АРК, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів;

·          районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції – у разі державної реєстрації громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

·          виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, акредитовані суб’єкти – у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та/або республіканського АРК значення) набувають повноважень з державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до цього Закону у разі прийняття відповідною радою такого рішення.

Акредитованим суб’єктом може бути юридична особа публічного права, у трудових відносинах з якою перебуває не менше ніж три державні реєстратори та яка до початку здійснення повноважень у сфері державної реєстрації уклала:

·          договір страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми у тисячу мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року;

·          договір з іншим суб’єктом державної реєстрації та/або нотаріусом (у разі коли акредитований суб’єкт здійснює повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації).

Акредитація суб’єктів та моніторинг відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації здійснюються Мін’юстом у порядку, встановленому Кабміном.

Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі, зокрема рішень, прийнятих за результатами оскарження в адміністративному порядку.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.

Рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України та його територіальних органів можуть бути оскаржені до суду.

 

ІІ. 6 листопада 2015 року Президент України видав Указ за №627/2015 «Про внесення зміни до Мережі місцевих загальних судів» (дата набрання чинності Указу 10.11.2015 р.), яким з метою забезпечення належних і безпечних умов для роботи, своєчасного розгляду справ Мар’їнським районним судом Донецької області, відповідно до пункту 23 частини першої статті 106 Конституції України та статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вніс до Мережі місцевих загальних судів, затвердженої Указом Президента України від 20.06.2011 р. №591 «Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів», зміну, замінивши у пункті 21 розділу «Донецька область» слова «м. Мар’їнка» словами «м. Курахове».

Голові Донецької обласної державної адміністрації доручено вжити в установленому порядку невідкладних заходів щодо забезпечення Мар’їнського районного суду Донецької області службовим приміщенням.

 

ІІІ. Нормативно-правові акти прийняті Кабінетом Міністрів України

 

1.            4 листопада 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №890 «Деякі питання забезпечення запровадження електронного сервісу з проставлення апостиля» (дата набрання чинності постанови 07.11.2015 р.), якою з метою запровадження електронного сервісу з проставлення апостиля, підвищення рівня довіри до офіційних документів України, на яких проставляється апостиль, та з урахуванням статті 7 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів затверджено Порядок ведення Електронного реєстру апостилів.

Відповідний Порядок регулює ведення Електронного реєстру апостилів (далі – Реєстр) та внесення до нього відомостей про апостилі, проставлені в Україні на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, та на всіх інших видах документів, що призначені для використання на території інших держав.

Інформацію з Реєстру на підставі письмового запиту отримують суди (судді), органи досудового розслідування, органи ДФС та інші органи державної влади, якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

Реєстр містить такі відомості про суди та суддів:

·          найменування та місцезнаходження суду;

·          прізвище, ім’я, по батькові судді;

·          період, протягом якого відповідна особа виконує (виконувала) повноваження на посаді;

·          зразки підписів, відбитків печаток, штампів.

Крім того, прийнятою постановою Уряду доручено Міністерству юстиції вжити заходів щодо забезпечення до 15.12.2015 р. наповнення Реєстру відомостями про зразки підписів, відбитків печаток та/або штампів, зокрема суддів.

Крім того, Державній судовій адміністрації рекомендовано протягом місяця передати Міністерству юстиції інформацію щодо зразків підписів, відбитків печаток та/або штампів суддів, а також забезпечити в разі настання відповідних змін подання Міністерству юстиції протягом трьох робочих днів оновленої інформації.

 

2.            4 листопада 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №892 «Деякі питання територіальних органів Державної фіскальної служби» (дата набрання чинності постанови 20.11.2015 р.), якою перейменовано деякі територіальні органи Державної фіскальної служби за переліком згідно з додатком.

Також прийнятою постановою Уряду реорганізовано деякі територіальні органи Державної фіскальної служби шляхом їх приєднання до відповідних територіальних органів Державної фіскальної служби за переліком згідно з додатком.

 

3.            9 листопада 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №906 «Про забезпечення охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз» (дата набрання чинності постанови 10.11.2015 р.), якою відповідно до пункту 4 частини першої статті 2 Закону України «Про Національну гвардію України» та пункту 19 частини першої статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» установлено, що тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень відомчою воєнізованою охороною Державної судової адміністрації, охорона судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз здійснюється підрозділами Національної гвардії та Національної поліції.

Також, затверджено перелік судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз, охорона яких здійснюється підрозділами Національної гвардії та Національної поліції, згідно з додатком.

Міністерству внутрішніх справ за погодженням з Державною судовою адміністрацією доручено в тижневий строк затвердити тимчасовий порядок охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз.

 

4.            11 листопада 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №930 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (дата набрання чинності постанови 27.11.2015 р.), якою відповідно до абзацу першого частини першої статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та статті 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» затверджено Порядок видачі експлуатаційного дозволу та його форма.

Затвердженим Порядком визначається процедура видачі, відмови у видачі, тимчасового припинення дії експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження.

Оператори ринку повинні отримати експлуатаційний дозвіл, який видається територіальними органами Держветфітослужби на кожну окрему потужність до початку її експлуатації.

Зазначений обов’язок не поширюється на операторів ринку, які провадять діяльність, зазначену в ч. 2 ст. 23 Закону «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Для отримання експлуатаційного дозволу оператор ринку особисто або через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом подає в одному примірнику відповідну заяву та перелік харчових продуктів, які планує виробляти або зберігати.

Строк видачі експлуатаційного дозволу становить 30 календарних днів з дня отримання територіальним органом Держветфітослужби заяви та переліку.

Рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного дозволу приймається територіальним органом Держветфітослужби на підставі результатів інспекції (огляду) заявлених потужностей щодо їх відповідності санітарним заходам.

Інспекція (огляд) заявлених потужностей проводиться не пізніше 15 календарних днів з дня отримання територіальним органом Держветфітослужби заяви та переліку.

Строк дії експлуатаційного дозволу необмежений.

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги з видачі або поновлення дії експлуатаційного дозволу становить 0,17 мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому заява подається оператором ринку в центр надання адміністративних послуг, до визначення розміру адміністративного збору законом.

Рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу може бути оскаржене до Держветфітослужби або суду.

У разі прийняття рішення про тимчасове припинення дії експлуатаційного дозволу або його анулювання оператор ринку може оскаржити таке рішення до Держветфітослужби або суду.

 

5.            18 листопада 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №955 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (дата набрання чинності постанови 27.11.2015 р.), якою визнав такими, що втратили чинність наступні постанови Кабінету Міністрів України:

1)      постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 р. №352 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів, та розміру плати за їх надання»;

2)      постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 р. №6 «Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 р. №352»;

3)      пункт 56 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. №955;

4)      постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. №521 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. №352 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

 

6.            19 листопада 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №941 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реєстрації транспортних засобів» (дата набрання чинності постанови 19.11.2015 р.), якою вніс зміни до:

·          Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів;

·          Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів;

·          Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери.

Зокрема, із зазначених Порядків виключено положення щодо довідок-рахунків. Крім цього, змінюється перелік документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, які подаються в сервісні центри МВС для державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів.

 

7.            25 листопада 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №968 «Про розмір середньої вартості путівки для виплати
у 2015 році грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (дата набрання чинності постанови 03.12.2015 р.), якою відповідно до абзацу третього пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» установлено, що середня вартість путівки для виплати у 2015 році грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, становить:

·          для осіб, віднесених до категорії 1, - 360 гривень;

·          для дітей, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, - 360 гривень.

 

8.            25 листопада 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №1119 «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України» (дата набрання чинності постанови 05.01.2016 р.), якою затверджено Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінагрополітики є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує:

·          формування та реалізує державну аграрну політику, державну політику у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва;

·          формування та реалізацію державної політики у сферах рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства, ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сферах карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва;

·          формування державної політики у сферах використання і охорони земель сільськогосподарського призначення.

Мінагрополітики є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру