Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційна довідка № 8

Вищий адміністративний суд України
Інформаційна довідка №8
за серпень 2014 року про нові законодавчі та інші
нормативно-правові акти України
 
Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.
Так, за серпень 2014 року в установленому порядку та в межах своїх повноважень ВАСУ забезпечено облік і систематизацію процесуальних законодавчих та нормативно-правових актів України з метою підтримання їх у контрольному стані для майбутнього використання чи застосування у діяльності ВАСУ.
Одночасно, слід зазначити, що, зокрема, Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України протягом визначеного періоду прийнято законодавчі та нормативно-правові акти, які можуть бути застосовані при розгляді та вирішенні адміністративних справ.
 
І. Нормативно-правові акти прийняті Верховною Радою України
 
1.            12 серпня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1632-VII «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» (дата набрання чинності Закону 20.08.2014 р.), який визначає заходи правового реагування в районі проведення антитерористичної операції і спрямований на забезпечення доступу громадян та юридичних осіб до суду.
Так, Законом передбачено, що у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя окремими судами в районі проведення антитерористичної операції змінити територіальну підсудність судових справ, підсудних розташованим в районі проведення антитерористичної операції таким судам, та забезпечити розгляд, зокрема – адміністративних справ, підсудних адміністративним судам, розташованим в районі проведення антитерористичної операції, - адміністративними судами, що визначаються головою Вищого адміністративного суду України.
Крім того, Законом зазначено, що справи, розгляд яких не закінчено і які перебувають у провадженні місцевих, апеляційних судів, розташованих в районі проведення антитерористичної операції, в разі неможливості здійснювати правосуддя передаються судам відповідно до встановленої згідно з цим Законом підсудності протягом десяти робочих днів з дня прийняття розпорядження головою відповідного вищого спеціалізованого суду.
У разі неможливості передачі матеріалів справи відповідно до встановленої згідно з цим Законом підсудності вчинення необхідних процесуальних дій здійснюється за документами і матеріалами, поданими учасниками судового процесу, за умови, що такі документи і матеріали є достатніми для ухвалення відповідного судового рішення.
Державна судова адміністрація України складає перелік місцевих та апеляційних судів, які знаходяться в районі проведення антитерористичної операції і в яких неможливо здійснювати правосуддя, та направляє відповідні подання до голів вищих спеціалізованих судів для прийняття рішень, передбачених частинами першою і другою статті 1 цього Закону.
Також, відповідно до прийнятого Закону, закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
2.            12 серпня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1633-VII «Про внесення змін до Закону України «Про міліцію» щодо умов застосування сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї у районі проведення антитерористичної операції» (дата набрання чинності Закону 19.08.2014 р.), яким дозволено працівникам міліції застосовувати вогнепальну зброю у районі проведення антитерористичної операції.
 
3.            12 серпня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1635-VII «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо місця перебування та права на освіту» (дата набрання чинності Закону 11.09.2014 р.), яким внесено зміни до відповідного Закону.
Так, статтю 6 Закону доповнено частиною четвертою такого змісту:
«4. За зверненням громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, за місцем їх перебування оформляються і видаються органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, довідки, що підтверджують місце їх перебування. Такі довідки видаються громадянам у день звернення на підставі паспорта громадянина України чи іншого документа, до якого згідно із Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» вносяться відомості про реєстрацію місця проживання, та письмової заяви, в якій зазначається адреса, за якою громадянину може бути вручена офіційна кореспонденція. При цьому відомості (відмітка) про місце перебування такої особи не вносяться до її паспорта.
Зразок та порядок видачі довідки, що підтверджує місце перебування, зразок письмової заяви, яка подається громадянином для одержання довідки, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів».
Крім того, частину дванадцяту статті 7 Закону викладено у такій редакції:
«12. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.
Громадяни України, визначені в абзаці першому цієї частини, мають право здобувати певний освітній рівень за рахунок бюджетних коштів у державних і комунальних закладах відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів на відповідний рік, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах освіти і науки.
У разі якщо такі громадяни не потрапили до переліку осіб, які рекомендовані вищим навчальним закладом до зарахування на місця державного замовлення, центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого відноситься навчальний заклад, за зверненням вищого навчального закладу, надає (розміщує) додаткові місця державного замовлення з урахуванням напряму, обраного абітурієнтом, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
4.            14 серпня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1642-VII «Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо утворення військових прокуратур» (дата набрання чинності Закону 24.08.2014 р.), яким, що до системи органів прокуратури крім – Генеральної прокуратури України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, районні в містах належать також військові прокуратури.
Відповідно до змін до військових прокуратур належать Головна військова прокуратура (на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України), військові прокуратури регіонів (на правах обласних), військові прокуратури гарнізонів та інші військові прокуратури, прирівняні до прокуратур міст і районів.
У військових прокуратурах, прирівняних до прокуратур міст, у разі необхідності можуть утворюватися відділи за рахунок штатної чисельності цих прокуратур.
У разі якщо в силу виключних обставин на певних адміністративно-територіальних одиницях не діють органи прокуратури України, які мають здійснювати там нагляд, за рішенням Генерального прокурора України виконання їх функцій може покладатися на військові прокуратури.
 
5.            14 серпня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1644-VII «Про санкції» (дата набрання чинності Закону 11.09.2014 р.), яким передбачається можливість застосовувати спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.
Підставами для застосування санкцій є:
1) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод;
2) резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй;
3) рішення та регламенти Ради Європейського Союзу;
4) факти порушень Загальної декларації прав людини, Статуту Організації Об’єднаних Націй.
Види санкцій, які можуть буди застосовані перелічені в статті 4 цього Закону.
 
6.            14 серпня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1654-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення реалізації прав підприємств, установ та організацій громадських організацій інвалідів на пільгове оподаткування» (дата набрання чинності Закону 07.09.2014 р.), яким вносяться зміни до пункту 8 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, яким продовжено на період до 1 січня 2020 року оподатковування за нульовою ставкою податком на додану вартість постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів.
 
7.            12 серпня 2014 року Верховною Радою України прийнято Постанову за №1627-VII «Про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, на баланс Міністерства внутрішніх справ України» (дата набрання чинності Закону 12.08.2014 р.), якою з метою створення належних умов для діяльності органів внутрішніх справ, що діють на територіях, звільнених від терористів у ході антитерористичної операції, та відповідно до статті 2 Закону України «Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України» передала у двотижневий строк з балансу Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України на баланс Міністерства внутрішніх справ України 41 автомобіль.
 
ІІ. Президент України видав наступні Укази
 
1.            27 серпня 2014 року Президент України видав Указ за №690/2014 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» (дата набрання чинності Указу 27.08.2014 р.), яким керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановив:
1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України сьомого скликання.
2. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 26 жовтня 2014 року.
3. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України.
 
2.            27 серпня 2014 року Президент України видав Указ за №692/2014 «Про ліквідацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» (дата набрання чинності Указу 15.10.2014 р.), яким ліквідовано Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг була державним колегіальним органом, підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України, яка здійснювала державне регулювання у сфері комунальних послуг, зокрема у сфері теплопостачання (крім діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії), централізованого водопостачання та водовідведення, а також у сфері перероблення та захоронення побутових відходів.
Крім того, прийнятим Указом визнано такими, що втратили чинність Укази Президента України від 23.11.2011 р. №1073 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» та від 31.10.2013 р. №601 «Питання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг».
 
3.            27 серпня 2014 року Президент України видав Указ за №693/2014 «Про ліквідацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» (дата набрання чинності Указу 15.10.2014 р.), яким ліквідовано Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики була державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України.
Крім того, прийнятим Указом визнано таким, що втратив чинність Указ Президента України від 23.11.2011 р. №1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики».
 
4.            27 серпня 2014 року Президент України видав Указ за №694/2014 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (дата набрання чинності Указу 27.08.2014 р.), яким на виконання Законів України «Про природні монополії», «Про електроенергетику» і «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» утворив Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Призначено Голову Національної комісії, та йому доручено:
1) подати пропозиції щодо призначення на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
2) внести у двотижневий строк проект Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також пропозиції щодо граничної чисельності працівників Національної комісії.
 
ІІІ. Нормативно-правові акти прийняті Кабінетом Міністрів України
 
1.            6 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №303 «Про перейменування деяких територіальних органів Державної служби з надзвичайних ситуацій» (дата набрання чинності постанови 13.08.2014 р.), якою перейменовано управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області відповідно в Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.
 
2.            6 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №305 «Про реорганізацію територіального органу Державного агентства земельних ресурсів» (дата набрання чинності постанови 13.08.2014 р.), якою реорганізовано у Вінницькій області управління Державного агентства земельних ресурсів у Вінницькому районі шляхом поділу з утворенням управління Державного агентства земельних ресурсів у Вінницькому районі та управління Державного агентства земельних ресурсів у м.Вінниці.
 
3.            6 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №306 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. №80 і від 5 квітня 2012 р. 321» (дата набрання чинності постанови 12.08.2014 р.), якою внесено зміни до:
І. Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. №80, який доповнено пунктом 31 такого змісту:
«31. У разі письмового звернення до місцевого органу із заявою про надання реабілітаційних послуг отримувача, який переселився з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, або його законного представника, в яких відсутні документи, передбачені пунктом 3 цього Порядку, місцевий орган перевіряє дані про отримувача у централізованому банку даних з проблем інвалідності.
За відсутності даних у централізованому банку даних з проблем інвалідності місцевий орган надсилає запит до відповідних органів щодо витребування необхідних документів за зареєстрованим місцем проживання або місцем перебування отримувача, який переселився з районів проведення антитерористичної операції, а у разі переселення отримувача з тимчасово окупованої території сприяє в отриманні за місцем фактичного проживання (перебування):
1) довідки медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності та індивідуальної програми реабілітації – у відповідних закладах охорони здоров’я;
2) копії документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, – у відповідних контролюючих органах.».
ІІ. Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. №321, який доповнено пунктом 161 такого змісту:
«161. Якщо в інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, або їх законних представників відсутні документи, передбачені пунктом 16 цього Порядку, місцевий орган праці та соціального захисту населення перевіряє дані про інваліда, дитину-інваліда, іншу особу у банку даних, а за відсутності їх у банку даних - надсилає запит до відповідних органів щодо витребування необхідних документів за зареєстрованим місцем проживання або місцем перебування інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, які переселилися з районів проведення антитерористичної операції, а у разі переселення таких осіб з тимчасово окупованої території сприяє в отриманні за місцем фактичного проживання (перебування):
1) висновку МСЕК про встановлення інвалідності для інвалідів (для дітей-інвалідів – висновок ЛКК) та індивідуальної програми – у відповідних закладах охорони здоров’я;
2) копії документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, – у відповідних контролюючих органах.».
 
4.            6 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №307 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» (дата набрання чинності постанови 13.08.2014 р.), якою затверджено відповідні критерії.
Такими критеріями є:
– вид господарської діяльності (виробництво, передача та постачання електричної енергії, комбіноване виробництво теплової та електричної енергії, виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, зберігання, транспортування, розподіл та постачання природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, транспортування нафти та нафтопродуктів);
– масштаби господарської діяльності (визначаються за встановленою потужністю обладнання (установок) для виробництва електричної та теплової енергії, фактичними обсягами постачання та передачі електричної енергії, розподілу та постачання природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ за попередній (календарний) рік).
Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання належать до одного з 3-х ступенів ризику - високого, середнього або незначного.
Планові заходи державного нагляду (контролю) проводяться НКРЕ з такою періодичністю щодо суб’єктів господарювання:
– із високим ступенем ризику - не частіше ніж 1 раз на рік;
– із середнім ступенем ризику - не частіше ніж 1 раз на 3 роки;
– з незначним ступенем ризику - не частіше ніж 1 раз на 5 років.
У разі коли за результатами не менш як 2-х останніх заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх 3-х років, що передують плановому, не виявлено фактів порушення умов та правил провадження ліцензованої діяльності, наступний плановий захід щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через установлений для суб’єкта господарювання відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза.
 
5.            6 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №310 «Про затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України» (дата набрання чинності постанови 09.08.2014 р.), якою затверджено Положення про Державну фінансову інспекцію України.
Так, відповідно до пункту 1 Положення Державна фінансова інспекція України (Держфінінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів та який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.
Основними завданнями Держфінінспекції є:
1) реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю;
2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері.
 
6.            6 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №311 «Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» (дата набрання чинності постанови 12.08.2014 р.), якою утворено як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної фіскальної служби за переліком згідно з додатком.
Реорганізовано територіальні органи Міністерства доходів і зборів шляхом їх приєднання до відповідних територіальних органів Державної фіскальної служби за переліком згідно з додатком.
Визнано такими, що втратили чинність, наступні акти Кабінету Міністрів України:
1)            постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 р. №981 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби»;
2)            постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 р. №42 «Про утворення Центрального офісу з обслуговування великих платників податків»;
3)            постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. №799 «Про реорганізацію деяких територіальних органів Державної податкової служби»;
4)            розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. №535 «Про реорганізацію деяких територіальних органів Міністерства доходів і зборів».
 
7.            6 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №324 «Про соціальний захист осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року» (дата набрання чинності постанови 12.08.2014 р.), якою постановив виплатити одноразову грошову допомогу особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час її виплати.
Також відповідною постановою №324 затверджено Порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року.
 
8.            11 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №326 «Про утворення Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції» (дата набрання чинності постанови
12.08.2014 р.)
, якою утворено Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики.
Установлено, що Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, зокрема щодо забезпечення їх адаптації та психологічної реабілітації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, технічними та іншими засобами реабілітації, забезпечення житлом ветеранів війни, надання їм освітніх послуг, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються з військової служби, інших учасників антитерористичної операції та осіб, звільнених з військової служби, організації їх поховання.
 
9.            13 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №329 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері послуг електронного цифрового підпису і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації» (дата набрання чинності постанови 20.08.2014 р.), якою затверджено відповідні критерії.
Такими критеріями є:
– вид послуги електронного цифрового підпису;
– порушення вимог законодавства щодо провадження господарської діяльності у зазначеній сфері.
Установлюються 3 ступені ризику – високий, середній і незначний.
Планові заходи, пов’язані з державним наглядом (контролем) за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері послуг електронного цифрового підпису, проводяться з такою періодичністю:
– з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;
– із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на 3 роки;
– з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на 5 років.
У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до 2-х або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику з числа тих, до яких він може бути віднесений.
Крім цього, визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабміну від 06.08.2008 р. №699 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері послуг електронного цифрового підпису і визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем)».
 
10.        13 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №331 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (дата набрання чинності постанови 21.08.2014 р.), якою визнано такими, що втратили чинність, наступні постанови Кабінету Міністрів України:
1)            постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.1999 р. №753 «Про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов’язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії»;
2)            пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. №346;
3)            постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. №319 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.1999 р. №753»;
4)            пункт 24 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. №955.
 
11.        13 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №341 «Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України» (дата набрання чинності постанови 21.08.2014 р.), якою затверджено відповідне положення.
Так, згідно до пункту 1 Положення Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Держкомтелерадіо є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.
 
12.        20 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №360 «Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України» (дата набрання чинності постанови 28.08.2014 р.), якою затверджено відповідне положення.
Так, згідно до пункту 1 Положення Державна міграційна служба України (ДМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
 
13.        20 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №363 «Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України» (дата набрання чинності постанови 28.08.2014 р.), якою затверджено відповідне положення.
Так, згідно до пункту 1 Положення Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії.
 
14.        20 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №371 «Про затвердження Положення про Державну регуляторну службу України» (дата набрання чинності постанови 23.08.2014 р.), якою затверджено відповідне положення.
Так, згідно до пункту 1 Положення Державна регуляторна служба України (Регуляторна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну регуляторну політику та політику у сфері нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, є спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності і координує дії з питань спрощення регуляторної бази та дерегуляції господарської діяльності.
 
15.        20 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №375 «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України» (дата набрання чинності постанови 27.08.2014 р.), якою затверджено відповідне положення.
Так, згідно до пункту 1 Положення Міністерство фінансів України (Мінфін) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечує формування єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку.
 
16.        6 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження за №702-р «Про реорганізацію Голопристанського районного управління юстиції Херсонської області» (дата набрання чинності розпорядження 06.08.2014 р.), яким реорганізовано Голопристанське районне управління юстиції Херсонської області шляхом його перетворення у Голопристанське міськрайонне управління юстиції у Херсонській області.
 
17.        6 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження за №703-р «Про реорганізацію Новгород-Сіверського районного управління юстиції Чернігівської області» (дата набрання чинності розпорядження 06.08.2014 р.), яким реорганізовано Новгород-Сіверське районне управління юстиції Чернігівської області шляхом його перетворення у Новгород-Сіверське міськрайонне управління юстиції Чернігівської області.
 
18.        20 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження за №740-р «Про погодження реорганізації територіальних органів Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження» (дата набрання чинності розпорядження 20.08.2014 р.), яким погодившись з пропозицією Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження щодо реорганізації шляхом злиття:
1)            Управління у Київській області та Управління у м.Києві з утворенням Управління у м.Києві та Київській області;
2)            Управління в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі і Управління у Херсонській області з утворенням Управління в Херсонській області та Автономній Республіці Крим.
 
19.        20 серпня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження за №742-р «Про деякі особливості переведення студентів вищих навчальних закладів, що розташовані на тимчасово окупованій території України, у період з березня по червень 2014 року» (дата набрання чинності розпорядження 20.08.2014 р.), яким взято до відома, що з метою забезпечення захисту прав студентів, які навчалися за кошти фізичних та юридичних осіб у вищих навчальних закладах, що розташовані на тимчасово окупованій території України, та були переведені до вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності, розташованих на території інших регіонів України, у період з березня по червень 2014 р., завершення 2013/2014 навчального року такими студентами здійснюється на безоплатній основі. Продовження навчання з 1 вересня 2014 р. зазначених студентів на території інших регіонів України здійснюватиметься з урахуванням положень частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».
 
 

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру