Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційна довідка №6

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА №6


за червень 2014 року про нові законодавчі та інші
нормативно-правові акти України

Вищий адміністративний суд України (далі – ВАСУ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Так, за червень 2014 року в установленому порядку та в межах своїх повноважень ВАСУ забезпечено облік і систематизацію процесуальних законодавчих та нормативно-правових актів України з метою підтримання їх у контрольному стані для майбутнього використання чи застосування у діяльності ВАСУ.

Одночасно, слід зазначити, що, зокрема, Верховною Радою України, Президентом України, Конституційним Судом України та Кабінетом Міністрів України протягом визначеного періоду прийнято законодавчі та нормативно-правові акти, які можуть бути застосовані при розгляді та вирішенні адміністративних справ.

І. ЗАКОНИ УКРАЇНИ ПРИЙНЯТІ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ

1. 3 червня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1301-VII «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (дата набрання чинності Закону 07.06.2014 р.), яким усунено прогалини в законодавстві, що стосуються, зокрема, транспортного та житлового забезпечення народного депутата України, та сприяє оптимізації використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Верховної Ради України.

2. 3 червня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1304-VII «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» (дата набрання чинності Закону 07.06.2014 р.), яким передбачено введення мораторію на примусове відчуження рухомого і нерухомого майна позичальників (боржників), які мають кредитні зобов’язання за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті, до набуття чинності законодавством щодо умов і порядку проведення конвертації зобов’язань за договорами споживчого кредиту з іноземної валюти у національну.

Протягом дії цього Закону:

1) не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України «Про заставу» та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України «Про іпотеку», якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що:

 таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно;

 загальна площа такого нерухомого житлового майна (об’єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку;

2) не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права), яке відповідно до законодавства або кредитного договору підлягає стягненню з позичальника, зазначеного у підпункті 1 цього пункту, при недостатності коштів, одержаних стягувачем від реалізації (переоцінки) предмета застави (іпотеки);

3) кредитна установа не може уступити (продати, передати) заборгованість або борг, визначений у підпункті 1 цього пункту, на користь (у власність) іншої особи.

3. 5 червня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність» (дата набрання чинності Закону 01.01.2016 р.), який регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності.

Прийнятим Законом розмежовано регуляторні, наглядові та господарські функції у сфері метрології; розширено застосування механізмів акредитації; гармонізовано законодавчі акти у повному обсязі з документами Міжнародної організації законодавчої метрології, актами законодавства Європейського Союзу з питань метрології, а також передбачено створення державної метрологічної інспекції.

До сфери законодавчо регульованої метрології належать такі види діяльності:

1) забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

2) контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

3) контроль стану навколишнього природного середовища;

4) контроль безпеки умов праці;

5) контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;

6) топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;

7) торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);

8) обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;

9) роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;

10) роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;

11) роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;

12) роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;

13) реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів.

Прийнятим Законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про підтвердження відповідності», «Про захист прав споживачів».

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (від 11.02.1998 р. №113/98-ВР, викладений в новій редакції Законом України від 15.06.2004 р. №1765-ІV) визнано таким, що втратив чинність.

4. 5 червня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1315-VII «Про стандартизацію» (дата набрання чинності Закону 03.01.2015 р.), який установлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення формування та реалізації державної політики у відповідній сфері.

Прийнятий Закон регулює відносини, пов’язані з діяльністю у сфері стандартизації та застосуванням її результатів. Його дія не поширюється на санітарні заходи безпечності харчових продуктів, ветеринарно-санітарні та фітосанітарні заходи, будівельні норми, лікарські засоби, стандарти медичної допомоги, бухгалтерського обліку, оцінки майна, освіти та інші соціальні стандарти, передбачені законодавством.

Законом, зокрема, передбачено утворення та функціонування національного органу стандартизації.

Функції національного органу стандартизації виконуватиме державне підприємство, що не підлягатиме приватизації, утворене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації. До його повноважень, зокрема, належатиме:

1) організація та координація діяльності щодо розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;

2) прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;

3) вжиття заходів щодо гармонізації національних стандартів та кодексів усталеної практики з відповідними міжнародними, регіональними стандартами та кодексами усталеної практики;

4) забезпечення та сприяння співробітництву у сфері стандартизації між виробниками, постачальниками, споживачами продукції та відповідними державними органами;

5) заохочення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі в розробленні національних стандартів та кодексів усталеної практики, забезпечення доступу зазначених суб’єктів до текстів таких документів.

Законом вносяться зміни до Господарського кодексу України та законів України «Про захист прав споживачів», «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності», «Про регулювання містобудівної діяльності», Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 р. №46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію».

5. 5 червня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1316-VII «Про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (дата набрання чинності Закону 27.06.2014 р.), яким внесено зміни до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Прийнятим Законом передбачено, що період проходження громадянами військової служби у особливий період зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також державної служби у подвійному розмірі. Передбачається виплата певного грошового утримання членам сім’ї військовослужбовців у період впровадження особливого періоду. Встановлено розмір такого грошового утримання на рівні розміру грошового забезпечення, в тому числі додаткових та інших, що отримує військовий на день мобілізації.

6. 5 червня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1323-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо найменування національних комісій, що здійснюють державне регулювання у сфері ринку цінних паперів та ринків фінансових послуг» (дата набрання чинності Закону 20.06.2014 р.), який впорядковує застосування у законах України «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про міжнародні договори України», «Про управління об’єктами державної власності» та «Про виконавче провадження» назв національних комісій, що здійснюють регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг.

Законом, зокрема, уточнюються питання накладення штрафів за порушення учасниками ринків фінансових послуг правил діяльності.

Визначено, що штрафи, передбачені статтею 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», накладаються Головою, іншими членами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також уповноваженими Комісією посадовими особами.

До цього штрафи за зазначені порушення накладалися Головою Уповноваженого органу, його заступниками, директорами департаментів чи головою відповідного територіального управління.

7. 5 червня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1325-VII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо скасування плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них» (дата набрання чинності Закону 03.07.2014 р.), яким встановлено, що внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них здійснюється безоплатно.

Відповідно до прийнятого Закону:

1) внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них здійснюються безоплатно;

2) за надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється плата, крім випадків, встановлених цим Законом;

3) надання відомостей з Державного земельного кадастру за зверненням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування здійснюється безоплатно;

4) перелік, розміри, порядок справляння плати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

8. 17 червня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1333-VII «Про внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (дата набрання чинності Закону 09.07.2014 р.), яким Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» доповнено статтею 231 такого змісту:

«Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком №2 до цього Закону, в обмін на ці облігації фінансових векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку №2 до цього Закону».

9. 17 червня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1507-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (дата набрання чинності Закону 09.07.2014 р.), яким із Земельного кодексу України та Закону України «Про банки і банківську діяльність» вилучено положення, що стосуються діяльності Державного земельного банку.

Прийнятим Законом доручено Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо ліквідації утвореного ним публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк».

10. 17 червня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1508-VII «Про співробітництво територіальних громад» (дата набрання чинності Закону 24.07.2014 р.), який визначає організаційно-правові засади співробітництва територіальних громад, принципи, форми, механізми такого співробітництва, його стимулювання, фінансування та контролю.

11. 19 червня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1538-VII «Про внесення зміни до статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (дата набрання чинності Закону 24.07.2014 р.), метою якого є надання відповідних пільг сім’ям осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

12. 19 червня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1539-VII «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо підстав для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України» (дата набрання чинності Закону 19.07.2014 р.), метою якого є вирішення питання щодо підстав довгострокового перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, зокрема спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом.

13. 20 червня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за №1542-VII «Про внесення зміни до статті 37 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (дата набрання чинності Закону 01.01.2015 р.), метою якого є підвищення мінімального розміру пенсійного забезпечення членам сімей військовослужбовців у разі страти годувальника. Завданням Закону є посилення соціальної захищеності членів сімей військовослужбовців, які втратили годувальника і потребують захисту та піклування з боку держави, на вівтар якої військовослужбовці поклали своє життя і здоров’я, а також утвердження соціальної справедливості.

ІІ. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВИДАВ НАСТУПНІ УКАЗИ

1. 5 червня 2014 року В.о.Президента України видав Указ за №499/2014 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 5 жовтня 2011 року №964» (дата набрання чинності Указу 11.06.2014 р.), яким вніс до Указу Президента України від 05.10.2011 р. №964 «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» зміну, згідно до якої підтримав пропозицію Міністерства юстиції України та Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики щодо здійснення Міністерством юстиції України та Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики функції із забезпечення реалізації антикорупційної політики.

Також, відповідним Указом доручено Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо розмежування в установленому порядку повноважень Міністерства юстиції України та Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики у сфері реалізації антикорупційної політики.

2. 6 червня 2014 року В.о.Президента України видав Указ за №502/2014 «Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України» (дата набрання чинності Указу 13.06.2014 р.), яким відповідно до статті 112 Конституції України вніс значні зміни до відповідного Положення, затвердженого Указом Президента України від 29.10.2012 р. №618.

3. 6 червня 2014 року В.о.Президента України видав Указ за №504/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про скасування деяких рішень Ради національної безпеки і оборони України» та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України» (дата набрання чинності Указу 06.06.2014 р.), яким відповідно до статей 107 та 112 Конституції України увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про скасування деяких рішень Ради національної безпеки і оборони України».

Так, розглянувши результати стану виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України протягом 2002-2011 років, Рада національної безпеки і оборони України вирішила скасувати 82 своїх рішень.

Крім того, відповідним Указом визнано такими, що втратили чинність 82 Указів Президента України.

ІІІ. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 11 червня 2014 року прийняв Рішення за №6-рп/2014 у справі за конституційним зверненням громадянина Скорохода Василя Васильовича щодо офіційного тлумачення словосполучення «пенсіонерів по старості», яке міститься в абзаці шостому статті 125 Житлового кодексу Української РСР (Справа №1-2/2014) яким вирішив:

В аспекті конституційного звернення словосполучення «пенсіонерів по старості», що міститься в абзаці шостому статті 125 Житлового кодексу Української РСР, відповідно до якого пенсіонери по старості не можуть бути виселені з службових жилих приміщень без надання іншого жилого приміщення, необхідно розуміти так, що до пенсіонерів по старості, крім осіб, яким згідно з законодавством України призначено пенсію за віком, віднесено також осіб, що вийшли на пенсію за віком із зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №1058-IV зі змінами, зокрема, на підставі статті 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року №796-XII зі змінами.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у «Віснику Конституційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.

ІV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ПРИЙНЯТІ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

1. 4 червня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №164 «Про Урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики» (дата набрання чинності постанови 13.06.2014 р.), якою затвердив Положення про Урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики.

Так, відповідно до пункту 1 затвердженого Положення Урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики є посадовою особою, на яку покладено повноваження щодо забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства з метою забезпечення захисту прав національних меншин і корінних народів, збереження міжнаціональної єдності та злагоди в українському суспільстві.

Урядовий уповноважений має право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду питань, що належать до його компетенції, та координує свою діяльність з Мінкультури.
Забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснюється відповідним структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України.

2. 4 червня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №167 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. №512» (дата набрання чинності постанови 17.06.2014 р.), якою визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. №512 «Деякі питання моніторингу створення робочих місць».

Постановою Кабінету Міністрів України №512 відповідно до статті 1 Указу Президента України від 11.07.2005 р. №1073 «Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні» була затверджена Методика моніторингу створення робочих місць, яка визначала порядок розрахунку показників, що характеризують кількість створених та ліквідованих робочих місць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць і за видами економічної діяльності.

Дана Методика застосовувалася центральними і місцевими органами виконавчої влади, на які відповідно до державної та територіальних (регіональних) програм зайнятості населення було покладено завдання щодо створення робочих місць та проведення його моніторингу.

3. 4 червня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №232 «Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. №393» (дата набрання чинності постанови 09.07.2014 р.), якою вніс зміну до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 р. №393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей", відповідно до якої до вислуги років для призначення пенсій особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 (особи офіцерського складу, прапорщики, мічманами, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ) цієї постанови, зараховується на пільгових умовах, також час проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції.

4. 4 червня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №255 «Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади» (дата набрання чинності постанови 23.07.2014 р.), якою перейменовано Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації у Державне агентство з питань електронного урядування, поклавши на нього функції з реалізації державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.

Також установлено, що:

1) діяльність Державного агентства з питань електронного урядування спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;

2) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства;

3) Міністерство освіти і науки є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій.

5. 4 червня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №289 «Про затвердження Порядку оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України» (дата набрання чинності постанови 06.08.2014 р.), якою відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" затвердив Порядок оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України.

Так, відповідний Порядок визначає особливості оформлення і видачі паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території України.

6. 11 червня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №179 «Про внесення змін до пункту 5 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату» (дата набрання чинності постанови 18.06.2014 р.), якою внесено зміни до пункту 5 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р.№923, якими встановлено, що до складу Комісії входить чотири представники Мін’юсту та сім нотаріусів України, делегованих Нотаріальною палатою України.

Так, відповідно до змін, нотаріус може бути делегований до Комісії за умови, що:

 він не був членом попередніх складів Комісії;

 він має безперервний стаж роботи нотаріусом не менш як 15 років;

 щодо нього не застосовувалися дисциплінарні стягнення (державний нотаріус) або його діяльність не зупинялася (приватний нотаріус) у зв’язку з допущеними порушеннями законодавства.

7. 18 червня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №204 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 р. №76» (дата набрання чинності постанови 02.07.2014 р.), якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2014 р. №76 «Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року».

Відповідно до змін до членів сім’ї належать дружина (чоловік), їх неповнолітні діти, батьки, а також особи, які на час загибелі (смерті) зазначених осіб перебували на їх утриманні.

У старій редакції постанови №76 було передбачено, що до членів сім’ї належать, зокрема непрацездатні батьки.

Також, установлено, що з 1 квітня 2014 року доплату до пенсії у зв’язку з втратою годувальника непрацездатним членам сімей, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, а також працівників правоохоронних органів і військовослужбовців, смерть яких пов’язана з участю в зазначених акціях, у таких розмірах:

 на одного непрацездатного члена сім’ї - 5000 гривень;

 на двох непрацездатних членів сім’ї - 6500 гривень;

 на трьох та більше непрацездатних членів сім’ї - 8000 гривень.

 доплату в розмірі 5000 гривень до пенсії у зв’язку з втратою годувальника непрацездатним членам сімей, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, а також працівників правоохоронних органів і військовослужбовців, смерть яких пов’язана з участю в зазначених акціях.

У старій редакції постанови №76 було установлено, що з 1 квітня 2014 р. доплата до пенсії становить в розмірі 5000 гривень.

Також, відповідними змінами Уряд надав Міністерству соціальної політики право приймати рішення щодо виплати одноразової грошової допомоги іншим особам, які не належать до зазначених в абзаці другому пункту 1 цієї постанови членів сім’ї осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, в межах бюджетних коштів, передбачених на таку виплату.

8. 25 червня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №205 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги хворим на туберкульоз особам, взятим під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань» (дата набрання чинності постанови 09.07.2014 р.), якою відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» затвердив відповідний Порядок, який визначає процедуру організації обов’язкового профілактичного медичного огляду, обстеження та лікування хворих на туберкульоз осіб, взятих під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань, закладами охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби та протитуберкульозними закладами в адміністративно-територіальних одиницях, на території яких розташовані відповідні установи виконання покарань та слідчі ізолятори Державної кримінально-виконавчої служби.

9. 25 червня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №208 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» (дата набрання чинності постанови 04.07.2014 р.), якою вніс зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1751.

Так, змінами вилучено положення, якими передбачалося умови призначення і виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Крім того, постановою №208 установлено, що призначення і виплата державної допомоги сім’ям з дітьми здійснюються управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі створення) рад.

Вилучено положення, якими передбачалося, що за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується незалежно від одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в розмірі, визначеному для непрацюючих жінок.

Даною постановою №208 спрощено порядок подачі документів для призначення допомоги при народженні дитини до органу соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Так, для отримання відповідної допомоги, подається, тільки:

1) заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається у довільній формі, із зазначенням даних для реєстрації місця проживання дитини;

2) копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу).

Допомога при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 р., надається у розмірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Для осіб, у яких закінчився строк виплати допомоги при народженні першої дитини, яка виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців призначається допомога до досягнення дитиною трирічного віку в розмірі 130 гривень.

10. 25 червня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №213 «Про забезпечення тимчасового проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» (дата набрання чинності постанови 03.07.2014 р.), якою виділив обласним та Київській міській державним адміністраціям кошти у сумі 25166,19 тис. гривень для надання грошової допомоги на тимчасове проживання сім’ям, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, за розподілом згідно з додатком.

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Також, затверджено Порядок використання коштів резервного фонду державного бюджету для надання грошової допомоги на тимчасове проживання сім’ям, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

11. 25 червня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за №214 «Про окремі заходи щодо забезпечення фінансового контролю за діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки» (дата набрання чинності постанови 03.07.2014 р.), якою відповідно до частини третьої статті 2 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" затвердив:

 Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій;

 перелік суб'єктів господарювання, щодо яких проводиться державний фінансовий аудит окремих господарських операцій;

 перелік господарських операцій, що підлягають моніторингу

 платіжних доручень, що підлягають моніторингу


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру