Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Засади використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у ВАСУ

 

                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               Рішення зборів суддів Вищого

адміністративного суду України

21 грудня 2015 року № 40        

(зі змінами, затвердженими рішенням зборів суддів Вищого адміністративного суду України                  від 28.03.2016 № 5, 07.07.2017    № 9)

 

 

Засади
використання автоматизованої системи документообігу

та формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України

 

1. Засади використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України (далі – Засади) визначають правила автоматизованого розподілу судових справ та їх розгляду судом відповідно до вимог чинного законодавства, а також порядок формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України.

 

2. Правовою підставою для затвердження цих Засад є вимоги Закону України „Про судоустрій і статус суддів”, Кодексу адміністративного судочинства України, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України.

 

3. Адміністративні справи (у тому числі заяви за нововиявленими обставинами), підсудні Вищому адміністративному суду України, розглядаються колегіально:

як судом першої інстанції – у складі не менше п’яти суддів;

як судом апеляційної інстанції – у складі трьох суддів;

як судом касаційної інстанції – у складі не менше трьох суддів.

 

4.Автоматизованою системою визначається суддя-доповідач та склад колегії суддів із числа всіх суддів Вищого адміністративного суду України з урахуванням їхньої спеціалізації.

Спеціалізація судді визначається його належністю до складу відповідної судової палати.

Спеціалізація судової палати за категоріями справ  визначається зборами суддів Вищого адміністративного суду України (далі – Збори суддів) і є єдиною для всіх суддів цієї палати.

Автоматизованою системою не визначається суддя-доповідач та суддя у складі постійно-діючої колегії у разі припинення повноважень судді або звільнення цього судді. В автоматизовану систему документообігу вносяться відповідні зміни стосовно дати припинення повноважень такого судді.

 

5.          Розгляд справ здійснюється основним складом постійно діючої колегії, визначеної автоматизованою системою, до якої входить суддя-доповідач.

Для заміни судді (суддів), за винятком судді-доповідача, в основному складі постійно діючої колегії можуть бути визначені резервні судді постійно діючої колегії.

Така заміна здійснюється автоматизованою системою з числа резервних суддів постійно діючої колегії.

У разі неможливості визначити склад колегії з числа суддів відповідної судової палати, автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа всіх суддів суду з урахуванням їх спеціалізації.

 

6. Постійно діючі колегії суддів (основний склад та резервні судді) затверджуються Зборами суддів із числа суддів, що належать до складу відповідних судових палат.

Якщо одного і того ж суддю введено одночасно до двох і більше основних складів постійно діючих колегій, Збори суддів визначають, у якому складі колегії він є суддею-доповідачем       

 

7. Тимчасова відсутність судді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів-членів колегії (призов на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо) заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи.

У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді здійснюється автоматизованою системою на підставі рішення про відвід (самовідвід).

 

8. Зміна спеціалізації судді-доповідача не змінює основний склад постійно діючої колегії, визначений автоматизованою системою документообігу під час розподілу справи.

 

9. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи,                    що надійшли у дні перебування судді на навчанні, підвищенні               кваліфікації, участі в семінарських заняттях, діяльності органів             суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо, без відбуття у відрядження.

Дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації,               участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо оформлюються наказом             Голови суду (на підставі службової записки судді, погодженої секретарем відповідної судової палати).

 

10. Рішенням Зборів суддів, на термін до шести місяців, може бути зупинено розподіл касаційних скарг для судді у разі письмової згоди судді та якщо залишок нерозглянутих судових справ, які перебувають у його провадженні, перевищує середній показник залишку нерозглянутих справ суддями цієї палати, за поданням секретаря судової палати на підставі рішення зборів відповідної судової палати.

 

11. На період виборчого процесу у Вищому адміністративному суді України в неробочі, святкові та вихідні дні автоматизований розподіл позовних заяв та апеляційних скарг (судових справ), пов’язаних з виборчим процесом, здійснюється серед суддів, визначених графіками чергування, які затверджено секретарями судових палат, з урахуванням навантаження судді судовими справами зазначеної категорії.

 

12. Судова справа, матеріали якої містять відомості, що віднесені до державної таємниці відповідно до Закону України „Про державну таємницю”, розподіляється автоматизованою системою на суддю-доповідача, який має допуск та доступ до державної таємниці.

Розгляд такої справи здійснюється суддями, які мають допуск до державної таємниці відповідної форми та доступ.

У разі визначення для розгляду такої справи судді-доповідача, який не має відповідного допуску та доступу, судова справа на підставі службової записки судді-доповідача підлягає повторному автоматизованому розподілу між суддями відповідної судової палати, які мають допуск та доступ до державної таємниці. Колегія суддів для розгляду справи формується автоматизованою системою документообігу суду з числа суддів судової палати, до якої входить суддя-доповідач, які мають допуск та доступ до державної таємниці.

У разі неможливості сформувати колегію суддів для розгляду судової справ, матеріали якої містять відомості, що віднесені до державної таємниці, за правилами цього пункту колегія суддів формується з числа суддів суду, які мають допуск та доступ до державної таємниці.

 

13. Заяви про роз’яснення судового рішення, виправлення описки, ухвалення додаткового рішення у справі тощо передаються судді-доповідачу, який був визначений автоматизованою системою та розглядав справу, незалежно від його перебування на цей час у складі іншої судової палати.

Розгляд такої справи здійснюється тією колегією суддів, яка його ухвалила.

Заяви про ухвалення додаткового судового рішення, виправлення описки та помилки, роз’яснення судового рішення у справах, розглянутих колегіально під головуванням суддів, повноваження яких щодо здійснення правосуддя на час надходження відповідних заяв припинено, або таких, що звільнені з посади судді, перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або на довготривалому, більше одного місяця, лікарняному в разі, якщо справа розглянута колегією суддів, передаються, в порядку вірогідності, для розгляду одному з членів судової колегії, який брав участь в ухваленні відповідного судового рішення. У разі ухвалення судового рішення суддею одноособово такі заяви реєструються в автоматизованій системі документообігу суду як окремі та на загальних підставах визначається суддя-доповідач.

 

14. У справах, що надійшли до Вищого адміністративного суду України як суду касаційної інстанції після їх нового розгляду судами нижчих інстанцій, автоматизованою системою визначається суддя-доповідач, який  був суддею-доповідачем у складі колегії суддів під час ухвалення рішення про направлення цих справ на новий розгляд.

У разі неможливості визначення судді-доповідача за правилами абзацу першого цього пункту (зміна спеціалізації судді-доповідача, тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, припинення повноважень судді щодо здійснення ним правосуддя, звільнення з посади судді тощо, крім зупинення розподілу касаційних скарг для судді) така справа підлягає розподілу на загальних підставах.

У разі необхідності заміна суддів у основному складі постійно діючої колегії здійснюється автоматизованою системою у випадках, визначених пунктом  7 цих Засад.

 

15. У разі коли справа надійшла до Вищого адміністративного суду України після її нового розгляду судом нижчої інстанції і в ній не було відкрито касаційне провадження, але процесуальні можливості для відкриття не втрачені, розподіл здійснюється за правилами пункту 14 цих Засад.

 

16. Якщо суддя-доповідач під час отримання розподіленого на нього процесуального документа виявив помилку в налаштуванні автоматизованої системи діловодства суду, зокрема:

а) у визначенні спеціалізації суддів – суддя-доповідач за погодженням секретаря відповідної судової палати та секретаря тієї судової палати, до спеціалізації якої належить відповідний процесуальний документ, повертає цей процесуальний документ на підставі службової записки, в якій зазначає правильну загальну категорію відповідної справи;

б) у визначенні типу процесуального документа (позовна заява, апеляційна скарга, касаційна скарга, заява про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами) – суддя-доповідач за погодженням секретаря судової палати повертає цей процесуальний документ на підставі службової записки, в якій зазначає правильну назву цього процесуального документа. Якщо процесуальний документ підлягає розгляду суддями іншої судової палати, службова записка погоджується секретарями відповідних судових палат.

У разі якщо секретарі судових палат не дійшли згоди щодо повторного розподілу процесуального документа з підстав, передбачених цим пунктом, службова записка судді-доповідача підлягає погодженню Головою суду або його заступником.

Процесуальний документ, повторно розподілений з підстав, передбачених цим пунктом, суддя-доповідач не має права повертати.

Керівник апарату Вищого адміністративного суду України забезпечує проведення повторного автоматизованого розподілу такого процесуального документа.    

 

17. У разі тривалої відсутності (строком більше ніж один місяць) судді-доповідача (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), що може призвести до порушення строків розгляду судових справ, може бути проведено повторний автоматизований розподіл на підставі службової записки секретаря судової палати, попередньо погодженої з Головою суду.

 

18. У частині, що не врегульована цими Засадами, застосовуються норми Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України, зі змінами.

 

19. Колегія суддів, що діє як суд першої чи касаційної інстанції, може ухвалою розширити свій склад за рахунок інших суддів судової палати, в якій таку колегію було сформовано. При цьому розширений склад колегії повинен становити будь-яку непарну кількість суддів, більшу за номінально необхідну згідно з нормами процесуального закону. Загальна кількість розширеного складу  колегії суддів з урахуванням цього пункту Засад зазначається в ухвалі.

Персональний склад колегії суддів визначається автоматизованою системою.

У разі виникнення обставин, визначених у пункті 7 цих Засад, заміна суддів розширеного складу колегії суддів здійснюється автоматизованою системою із числа суддів відповідної судової палати.

У разі неможливості визначити склад колегії з числа суддів відповідної судової палати, автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа всіх суддів суду з урахуванням їх спеціалізації.

 

20. У разі настання обставин, які об’єктивно унеможливили функціонування автоматизованої системи документообігу суду щодо визначення судді-доповідача та тривають понад п’ять робочих днів,  визначення судді-доповідача для розгляду конкретної справи здійснюється за рішенням Зборів суддів, за винятком справ, пов’язаних з виборчим процесом.

Для розгляду судових справ, пов’язаних з виборчим процесом, суддя-доповідач визначається уповноваженою особою, визначеною керівництвом суду, з урахуванням принципу черговості та алфавітної послідовності прізвищ суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент її надходження.

Колегія суддів для розгляду зазначених справ формується із числа суддів, прізвища яких в алфавітній послідовності є наступними після прізвища судді-доповідача і які мають повноваження на момент їх надходження.

У разі неможливості участі судді, який не є суддею-доповідачем у справі, на час її розгляду (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, припинення повноважень судді щодо здійснення ним правосуддя, звільнення з посади судді, відвід, самовідвід тощо) заміна здійснюється  уповноваженою особою, визначеною керівництвом суду із числа суддів, прізвища яких в алфавітній послідовності є наступними після прізвищ суддів, з яких сформовано колегію суддів.

 Результат розподілу судових справ, пов’язаних з виборчим процесом, оформлюється протоколом, який підписується уповноваженою особою, визначеною керівництвом суду, та додається до матеріалів судової справи.

Протокол розподілу може надаватись керівництву суду.

 

21. Якщо назва процесуального документа, який підлягає розподілу між суддями Вищого адміністративного суду України, не відповідає приписам процесуального закону щодо назви такого виду документів та/чи змісту вимог, що викладені у цьому процесуальному документі, то для його розгляду колегія суддів формується у порядку, визначеному відповідними пунктами Засад, залежно від змісту такого процесуального документа.

 

22. Ці Засади набирають чинності з 1 січня 2016 року.

Рішення Зборів суддів та видані на їх виконання внутрішні розпорядчі документи Вищого адміністративного суду України діють у частині, що не суперечить цим Засадам.

 

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру