Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Положення про порядок формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України (втратило чинність)

 

Додаток 1

до рішення зборів суддів

Вищого адміністративного

суду України 27.12.2010 № 20

(у редакції рішення зборів від 20.01.2012

№ 2, зі змінами, внесеними

рішеннями зборів суддів ВАСУ

від 02.03.2012 № 7, від 13.12.2013 № 17,

від 22.09.2014 № 19, від 23.01.2015 №2)

 

 

Положення

про порядок формування колегій суддів

у Вищому адміністративному суді України

 

 

1. Положенням про порядок формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України (далі – Положення) визначаються засади формування колегій суддів з метою забезпечення автоматичного розподілу судових справ та їх розгляду судом відповідно до вимог чинного законодавства.

 

2. Правовою підставою для затвердження цього Положення  є вимоги Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу адміністративного судочинства України, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України  від 26 листопада 2010 року № 30.

 

3. Адміністративні справи (у тому числі заяви за нововиявленими обставинами), підсудні Вищому адміністративному суду України, розглядаються колегіально:

- як судом першої інстанції – у складі не менше п’яти суддів;

- як судом апеляційної інстанції – у складі трьох суддів;

- як судом касаційної інстанції – у складі не менше трьох суддів;

- при вирішенні питання про допуск справи до провадження у

  Верховному Суді України – у складі п’яти суддів.

 

4. Автоматизованою системою призначається суддя-доповідач із числа всіх суддів відповідного суду з урахуванням їх спеціалізації.

Спеціалізація судді визначається належністю такого судді до складу відповідної судової палати та/або постійної колегії суддів.

Категорії справ, що підлягають розгляду суддями відповідної судової палати, визначаються зборами суддів Вищого адміністративного суду України (далі – Збори суддів), а в період між засіданнями Зборів суддів – наказом Голови Вищого адміністративного суду України (далі – Голова суду).

Справа розглядається колегією суддів, до складу якої входить призначений автоматизованою системою суддя-доповідач.

 

5. Справи, розгляд яких відповідно до процесуального закону здійснюється колегіями у складі трьох або не менше трьох суддів, розглядаються постійними колегіями суддів.

 

6. Склад постійних колегій суддів затверджується на засіданнях Зборів суддів, а в період між такими засіданнями – у порядку, передбаченому пунктом 7 цього Положення. Склад постійних колегій суддів утворюється з числа суддів, що належать до складу відповідних судових палат.

Якщо одного і того ж суддю введено одночасно до складу двох і більше постійних колегій, Збори суддів визначають, у складі якої з цих постійних колегій на такого суддю як суддю-доповідача розподілятимуться справи.

 

7. У період між засіданнями Зборів суддів повноваження змінювати (постійно або на певний час) склад постійних колегій суддів делегуються Голові Вищого адміністративного суду України або за його дорученням секретарям судових палат. Секретарі судових палат можуть за дорученням Голови суду своїм письмовим розпорядженням змінювати склад постійних колегій суддів лише в разі, якщо заміна відбувається виключно за рахунок суддів, що входять до складу відповідної судової палати.

Голова суду може своїм наказом змінювати склад постійних колегій суддів також за рахунок суддів, що входять до складу інших судових палат. У разі введення судді зі складу однієї судової палати до складу постійної колегії суддів, що належить до іншої судової палати, такий суддя вважається введеним до складу останньої з подальшим затвердженням зборами суддів.

 

8. Суддя, якого зараховано до штату Вищого адміністративного суду України після затвердження складу постійних колегій суддів, вводиться до складу судової палати та до складу постійної колегії суддів, визначеної наказом Голови Вищого адміністративного суду України. Голова суду після введення такого судді до складу певної судової палати може доручити секретарю цієї палати внести відповідні зміни до складу постійних колегій суддів із подальшим затвердженням зборами суддів.

 

9. У разі неможливості участі судді, який не є суддею-доповідачем, у розгляді справи (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, припинення повноважень судді щодо здійснення ним правосуддя, звільнення з посади судді, відвід, самовідвід тощо), секретар судової палати своїм письмовим розпорядженням здійснює заміну судді у складі колегії суддів іншим суддею з числа суддів відповідної палати.

 

10. У разі неможливості участі судді, який не є суддею-доповідачем, у розгляді справи (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, припинення повноважень судді щодо здійснення ним правосуддя, звільнення з посади судді, відвід, самовідвід тощо) та одночасно неможливості з цих самих причин замінити його іншим суддею тієї ж судової палати, заміна судді у складі постійної колегії суддів суддею зі складу іншої судової палати здійснюється спільним розпорядженням секретаря судової палати, у складі колегії суддів якої відбувається заміна, та секретаря тієї судової палати, суддю з якої введено до складу іншої колегії суддів у порядку заміни.

У разі відсутності узгодженого спільного розпорядження секретарів судових палат, указаного в цьому пункті Положення, заміна судді в постійній колегії суддею з іншої судової палати здійснюється за наказом Голови суду.

 

11. Секретар судової палати для розгляду конкретної справи своїм письмовим розпорядженням може замінити суддю, який не є суддею-доповідачем, але входить до складу постійної колегії суддів, у тому разі, якщо відпустка або відрядження такого судді розпочинаються менше ніж за 7 календарних днів до дати судового засідання у відповідній справі. Заміна судді здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 9 цього Положення.

 

12. За поданням секретаря судової палати не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли за один робочий день до виконання та у день виконання таким суддею визначених законом повноважень, не пов’язаних зі здійсненням судочинства.

Рішенням зборів суддів судової палати зупиняється розподіл касаційних скарг для судді на строк до трьох місяців у разі письмової згоди судді та якщо залишок нерозглянутих судових справ, які перебувають у його провадженні, перевищує середній показник залишку нерозглянутих справ суддями цієї палати. На строк більше трьох місяців розподіл касаційних скарг зупиняється рішенням зборів суддів Вищого адміністративного суду України.

 

13. На період виборчого процесу у Вищому адміністративному суді України в неробочі, святкові та вихідні дні автоматичний розподіл позовних заяв та апеляційних скарг (судових справ), пов’язаних з виборчим процесом, здійснювати серед суддів, визначених графіками чергування, які затверджено секретарями судових палат.

 

14. Справи, що підсудні Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції, розглядаються і вирішуються постійною колегією у складі не менше п'яти суддів.

Постійні колегії для розгляду справ у складі п’яти суддів формуються у тому самому порядку, як і решта постійних колегій, однак до складу таких постійних колегій входить не менше п’яти суддів.

Заміна суддів у складі постійних колегій з розгляду справ у складі п’яти суддів здійснюється в тому самому порядку, як і в решті постійних колегій.

 

15. Колегія суддів для розгляду питання про допуск судової справи до провадження у Верховному Суді України формується автоматизованою системою відповідно до спеціалізації окремо для розгляду кожної відповідної заяви про допуск з числа всіх суддів судової палати, до складу якої входить визначений автоматизованою системою суддя-доповідач у такій справі, без врахування суддів, які ухвалили рішення, про перегляд якого ставиться питання.

При цьому автоматизованою системою призначається суддя-доповідач та інші судді, які разом із суддею-доповідачем утворюють персональний склад колегії для розгляду кожної відповідної заяви про допуск справи до провадження у Верховному Суді України.

Заміна суддів у складі колегій з розгляду питання про допуск судової справи до провадження у Верховному Суді України здійснюється в тому самому порядку, як і в постійних колегіях. Під час відповідної заміни суддів повинні враховуватися обставини, які унеможливлюють участь конкретного судді в розгляді питання про допуск конкретної судової справи до провадження у Верховному Суді України.

(У редакції згідно з рішенням зборів суддів ВАСУ від 23.01.2015 № 2).

 

16. Справа, матеріали якої містять державну таємницю, розподіляється автоматизованою системою на суддю-доповідача, який має допуск та доступ до державної таємниці. Якщо у складі постійної колегії, до якої входить відповідний суддя-доповідач, недостатньо суддів із повноваженнями щодо розгляду матеріалів, що містять державну таємницю, необхідний згідно з вимогами процесуального закону для розгляду конкретної справи кількісний склад колегій суддів формується в порядку, передбаченому пунктами 9 – 11 цього Положення для заміни суддів. При цьому судді у складі постійної колегії замінюються суддями, наділеними відповідними повноваженнями.

 

17. Заяви про роз’яснення судового рішення, виправлення описки та ухвалення додаткового рішення у справі передаються судді-доповідачу, який був визначений автоматизованою системою документообігу суду та розглядав справу, незалежно від його перебування на цей час у складі іншої судової палати. Виняток становлять заяви у справі, суддя-доповідач у якій був уведений до складу або виведений із складу п’ятої судової палати. Для їх розгляду суддя-доповідач призначається автоматизованою системою документообігу суду.

Заяви про роз’яснення судового рішення, виправлення описки та ухвалення додаткового рішення у справі, при розгляді якої суддею-доповідачем був суддя, повноваження якого закінчилися, реєструються в автоматизованій системі документообігу суду як окремі заяви та призначається суддя-доповідач відповідно до встановлених правил.

(Положення доповнено пунктом 16 згідно з рішенням зборів суддів ВАСУ від 02.03.2012 № 7).

18. Справа, що надійшла до Вищого адміністративного суду України як суду касаційної інстанції після її нового розгляду судом (судами) нижчих інстанцій, передається колегії суддів у тому ж складі, у якому було ухвалено рішення про направлення цієї справи на такий новий розгляд. Якщо суддя-доповідач або інші члени такої колегії суддів  не можуть здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, то їх заміна здійснюється за правилами, передбаченими пунктами 9–11 цього Положення.

 

19. Якщо суддя-доповідач під час отримання розподіленого на нього процесуального документа виявив помилку:

а) у визначенні спеціалізації суддів – суддя-доповідач за погодженням секретаря відповідної судової палати та секретаря тієї судової палати, до спеціалізації якої належить відповідний процесуальний документ повертає цей процесуальний документ на підставі службової записки, в якій зазначає правильну загальну категорію відповідної справи;

б) у визначені типу процесуального документа (позовна заява, апеляційна скарга, касаційна скарга, заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України, заява про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами)  – суддя-доповідач за погодженням секретаря судової палати повертає цей процесуальний документ на підставі службової записки, в якій зазначає правильну назву цього процесуального документа. Якщо процесуальний документ підлягає розгляду суддями іншої судової палати – службова записка погоджується секретарями відповідних судових палат.

У разі, якщо секретарі судових палат не дійшли згоди щодо повторного розподілу процесуального документа з підстав, передбачених цим пунктом, службова записка судді-доповідача підлягає погодженню головою суду або його заступником. 

В інших випадках повторно розподілений процесуальний документ суддя-доповідач не має права повертати.

Керівник апарату Вищого адміністративного суду України забезпечує проведення повторного автоматичного розподілу такого процесуального документа.

(У редакції згідно з рішенням зборів суддів ВАСУ від 23.01.2015 № 2).

 

20. Колегія суддів, що діє як суд першої чи касаційної інстанції, може ухвалою розширити свій склад за рахунок інших суддів судової палати, в якій таку колегію було сформовано. При цьому розширений склад колегії повинен становити будь-яку непарну кількість суддів, більшу за номінально необхідну згідно з нормами процесуального закону. Загальна кількість розширеного складу  колегії суддів з урахуванням цього пункту Положення зазначається в ухвалі.

Додаткові судді до розширеного складу колегії суддів вводяться розпорядженням секретаря судової палати.

У разі виникнення обставин, що вимагають заміни суддів розширеного складу колегії суддів, така заміна здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 9 – 11 цього Положення.

 

21. Секретар судової палати для забезпечення однаковості судової практики може своїм письмовим розпорядженням розширити склад колегії суддів, увівши до нього решту суддів судової палати, у якій таку колегію було сформовано. При цьому до розширеного складу колегії вводяться всі судді, що належать до відповідної судової палати, при цьому кількість суддів повинна бути непарною.

Загальна чисельність розширеного складу колегії суддів з урахуванням цього пункту Положення зазначається в розпорядженні.

У разі виникнення обставин, що вимагають заміни суддів розширеного складу колегії суддів, така заміна здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 9 – 11 цього Положення.

 

22. У разі непрацездатності автоматизованої системи суддя-доповідач у справі визначається Головою суду.

Справа розглядається колегією суддів, до складу якої входить призначений у такий спосіб суддя-доповідач.

У разі виникнення обставин, що вимагають заміни суддів зі складу сформованої згідно з цим пунктом Положення колегії, така заміна здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 9 – 11 цього Положення.

 

23. Якщо назва процесуального документа, який підлягає розподілу між суддями Вищого адміністративного суду України, не відповідає приписам процесуального закону щодо назви такого виду документів та/чи змісту вимог, що викладені у цьому процесуальному документі, то для його розгляду колегія суддів формується у порядку, визначеному відповідними пунктами Положення залежно від змісту такого процесуального документа.

 

24. Секретар судової палати веде Журнал обліку письмових розпоряджень секретаря відповідної судової палати, в якому в хронологічному порядку реєструє свої розпорядження про заміну суддів у складі колегій суддів, додаткове введення суддів до складу колегій суддів, визначення постійної колегії для судді, зарахованого до штату Вищого адміністративного суду України.

Такий журнал прошнуровується і скріплюється підписом Голови суду та печаткою Вищого адміністративного суду України. До нього вносяться дані про дату прийняття відповідного розпорядження та його номер. Оригінали розпоряджень секретаря судової палати зберігаються у підрозділі забезпечення роботи відповідної судової палати

(У редакції згідно з рішенням зборів суддів ВАСУ від 23.01.2015 № 2).

 

25. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Зборами суддів.

З урахуванням вимог частини другої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд касаційних скарг та інших процесуальних матеріалів, що надійшли до Вищого адміністративного суду України до набрання чинності цим Положенням, розглядаються колегіями суддів, утвореними на підставі цього Положення, до складу яких входить суддя-доповідач у відповідній справі.

Із дня набрання чинності цим Положенням втрачає чинність Тимчасове положення про порядок формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України, затверджене рішенням зборів суддів Вищого адміністративного суду України від 27 грудня 2010 року № 20. Інші рішення Зборів суддів та видані на їх виконання внутрішні розпорядчі документи Вищого адміністративного суду України діють у частині, що не суперечить цьому Положенню.

 

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру