Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Положення про апарат Вищого адміністративного суду України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення зборів суддів

Вищого адміністративного суду України

18 вересня 2015 року № 32

 

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат Вищого адміністративного суду України

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про апарат Вищого адміністративного суду України (далі – Положення) визначає порядок організації роботи апарату Вищого адміністративного суду України.

1.2 Апарат Вищого адміністративного суду України (далі – апарат) здійснює організаційне забезпечення роботи Вищого адміністративного суду України (далі – Суд).

1.3. Основними завданнями апарату є організаційно-методичне, правове, документальне, інформаційно-технічне, інформаційно-аналітичне, кадрове, міжнародно-правове, фінансове, матеріально-технічне, соціально-побутове, господарське та інше забезпечення діяльності Суду.

1.4. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та іншими нормативно-правовими актами України, а також наказами і розпорядженнями Голови Суду, наказами і розпорядженнями керівника апарату, рішеннями зборів суддів Суду, цим Положенням.

1.5. До складу апарату входять такі структурні підрозділи: управління, самостійні відділи, відділи у складі управлінь, прес-служба, інші структурні одиниці.

1.6. Положення, структура і штатний розпис апарату, а також зміни до них затверджуються зборами суддів Суду за поданням Голови Суду в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування Суду.

1.7. Апарат Суду очолює керівник апарату, який має заступників.

Керівник апарату Суду і його заступники призначаються на посаду та звільняються з неї в установленому порядку Головою Державної судової адміністрації України за поданням Голови Суду. У своїй діяльності керівник апарату Суду, його заступники підконтрольні Голові Суду і підзвітні зборам суддів. Розподіл обов’язків між керівником апарату та його заступниками здійснює керівник апарату.

1.8. Голова Суду здійснює контроль за ефективністю діяльності апарату, вносить Голові Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату Суду, заступників керівника апарату Суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату Суду, його заступників заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства.

1.9. Керівник апарату Суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення діяльності Суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу.

1.10. Працівники апарату Суду здійснюють свої посадові обов’язки відповідно до Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів, цього Положення, положень про відповідні самостійні структурні підрозділи, структурні підрозділи, які входять до складу самостійних структурних підрозділів, та посадових інструкцій.

1.11. Положення про управління та відділи розробляють і підписують керівники цих управлінь і відділів, та затверджує керівник апарату.

1.12. Посадові інструкції працівників апарату із зазначенням завдань, функцій, прав та відповідальності працівників апарату розробляють та підписують керівники самостійних структурних підрозділів апарату та затверджує керівник апарату Суду.

1.13. Керівники структурних підрозділів апарату Суду призначаються на посади і звільняються з посад керівником апарату Суду.

1.14. Призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату, застосування до них заохочень і накладання стягнень (крім посади заступника керівника апарату) здійснює керівник апарату Суду за пропозицією керівників відповідних структурних підрозділів.

Добір працівників апарату Суду проводиться на конкурсній основі, крім помічників суддів.

Призначення на посаду помічника суддів здійснюється без конкурсного відбору на підставі письмового подання судді.

1.15. Правовий статус працівників апарату Суду визначається Законом України «Про державну службу».

Правовий статус та умови діяльності помічників суддів Суду визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» і положенням про помічника судді суду загальної юрисдикції, що затверджується Радою суддів України.

1.15. Умови оплати праці та матеріально-побутове забезпечення працівників апарату визначаються законами України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», іншими нормативно-правовими актами.

2. Основні функції апарату Суду

2.1. Відповідно до законодавчо визначених завдань і повноважень апарат Суду виконує такі функції:

1) у сфері організаційно-методичного, документального та правового забезпечення:

організовує та забезпечує ведення документообігу та судового діловодства Суду, контролює правильність оформлення та своєчасність проходження, приймання та відправлення поштової кореспонденції;

 

здійснює організаційне та технічне забезпечення, у тому числі щодо виконання  організаційно-підготовчих дій у зв’язку з призначенням адміністративних справ до слухання та безпосереднього проведення судових засідань, проведення відеоконференцій, забезпечення ведення журналів судових засідань, фіксування судових засідань технічними засобами, вручення повідомлень і викликів; забезпечує відображення інформації щодо руху справ в автоматизованій системі документообігу Суду, внесення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень; забезпечує здійснення реалізації учасниками адміністративного процесу права знайомитися з матеріалами справ, робити виписки та знімати копії з матеріалів справ, отримувати копії судових рішень, знайомитися з технічними записами та журналами судових засідань; здійснює видачу документів і копій документів; здійснює підготовку звітів, інформації про стан розгляду суддями адміністративних справ; виконує інші завдання згідно з наказами та розпорядженнями керівництва Суду; 

здійснює організацію та ведення інформаційно-довідкової роботи за законодавством України, контролює за змінами в законодавстві;

 здійснює нормативно-правову експертизу документів, у тому числі проектів законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються судочинства, судоустрою, статусу суддів і діяльності Суду, інших проектів законів, розробляє проекти висновків до відповідних законопроектів; 

організовує та здійснює ведення претензійно-позовної роботи, представництво інтересів Суду в судах та інших органах державної влади;

здійснює підготовку проектів звернень до Верховного Суду України про направлення конституційного подання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

здійснює організаційне забезпечення підготовки і проведення засідань Пленуму, зборів суддів Суду, засідань Науково-консультативної ради при Суді та інших заходів; забезпечує надання інформаційної та консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та опрацювання внесених на їх розгляд питань, ведення протоколів цих засідань;

здійснює підготовку проектів поточних планів роботи Суду, Пленуму Суду, Науково-консультативної ради при Суді, забезпечення їх виконання, здійснення підготовки аналітичних матеріалів щодо їх реалізації;

здійснює підготовку довідкових та аналітичних матеріалів з питань, що розглядаються Судом, Головою Суду та його заступниками, секретарем відповідної судової палати, секретарем Науково-консультативної ради при суді, секретарем Пленуму, зборами суддів Суду, керівником апарату, його заступниками;

організовує роботу з аналізу судової статистики, участь у вивченні та узагальненні судової практики, участь у підготовці інформації про стан правосуддя в адміністративній юрисдикції;

забезпечує підготовку матеріалів для інформаційно-аналітичного забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства; участь у систематизації та оприлюдненні правових позицій Суду з посиланням на судові рішення, в яких вони були сформульовані;

організовує прийом громадян, розгляд їхніх пропозицій, заяв і скарг, інформаційних запитів, запитів на публічну інформацію тощо, що надходять до Суду, вивчення та узагальнення питань, які порушуються у зверненнях і запитах, внесення пропозицій щодо їх вирішення;

забезпечує використання передових технологій в організації роботи з документами в Суді, удосконалення системи документального забезпечення Суду;

забезпечує використання передових технологій в організації роботи з документами в Суді, удосконалення системи документального забезпечення Суду;

організовує користування, облік і зберігання документів Суду, ведення в установленому порядку архівного діловодства;

забезпечує бібліотечно-інформаційну діяльність Суду;

організовує та контролює забезпечення суду передплатними виданнями, збірниками нормативно-правових актів, іншою юридичною літературою;

2) у  сфері інформаційно-технічного забезпечення:

забезпечує функціонування локальної комп’ютерної мережі, мережі Інтернет, електронної пошти, функціонування систем фіксування судового процесу технічними засобами, функціонування, методичне і технологічне ведення відповідних баз даних інформаційних комп’ютеризованих систем локального користування;

виконує операції з накопичення та збереження на магнітних та інших носіях матеріалів судової практики;

забезпечує Суд, суддів і працівників апарату відповідною інформацією з правових та інших питань на основі сучасних методів і засобів обробки даних комп’ютерних мереж та телекомунікацій;

3) у сфері міжнародно-правового співробітництва:

здійснює організаційні заходи, пов’язані зі зносинами Суду із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;

забезпечує роботу Голови Суду при представленні адміністративних судів як органів державної влади у зносинах із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;

забезпечує розроблення, укладання та виконання програм міжнародно-правового співробітництва Суду;

здійснює підготовку пропозицій щодо залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку системи адміністративної юстиції в Україні;

бере участь в організації та проведенні міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, фахових робочих зустрічей, міжнародних переговорів з питань, що належать до компетенції Суду, за участю представників іноземних держав і міжнародних організацій, здійснює організаційне забезпечення участі в них Голови суду, суддів і працівників апарату Суду;

організовує і забезпечує надання апеляційним та окружним адміністративним судам організаційно-методичної допомоги, інформаційно- аналітичної підтримки з питань їхньої участі у заходах міжнародно-правового співробітництва.

4) у сфері фінансового, кадрового, матеріально-технічного та соціально-побутового забезпечення:

здійснює фінансування діяльності Суду відповідно до видатків Державного бюджету України, передбачених кошторисом витрат на забезпечення здійснення повноважень Суду;

здійснює щоденний облік використання бюджетних коштів на відправлення поштової кореспонденції та своєчасного поповнення авансової книжки Суду;

забезпечує підготовку пропозицій щодо обсягів фінансування Суду на розгляд Кабінету Міністрів України, прогнозує  наслідки внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів із цих питань;

забезпечує належну організацію бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних засад, установлених актами законодавства та іншими нормативними актами про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні, розробляє та впроваджує заходи щодо дотримання фінансової дисципліни в Суді, проводить інвентаризацію матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків;

здійснює господарське забезпечення та обслуговування Суду, матеріально-технічне забезпечення діяльності Суду в межах наявних коштів;

забезпечує проведення в Суді банківських операцій, операцій, пов’язаних з рухом коштів і товарно-матеріальних цінностей;

здійснює підготовку і забезпечення необхідною комп’ютерною та комунікаційною технікою робочих місць і працівників апарату Суду;

вживає заходів для забезпечення належних умов праці суддів і працівників апарату Суду, оплати їхньої праці;

розробляє проекти структури, штатного розпису апарату та кошторису витрат на утримання Суду, а також змін до них;

організовує та здійснює роботу з кадрового забезпечення суддів, працівників апарату, забезпечення виконання в Суді положень законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

організовує роботу з підвищення професійного рівня і проходження відповідної підготовки суддів та підвищення кваліфікації працівників апарату;

організовує оперативне та якісне управління державним майном, переданим Суду для здійснення ним діяльності.

5)у сфері інформаційно-аналітичної діяльності:

встановлює та підтримує постійні зв’язки із засобами масової інформації, організовує висвітлення діяльності Суду;

організовує проведення брифінгів, прес-конференцій, днів відкритих дверей та інших заходів для представників ЗМІ та громадськості;

розробляє пропозиції щодо розвитку інформаційної відкритості та доступності Суду для засобів масової інформації та громадськості;

здійснює моніторинг ефективності інформаційної діяльності Суду та інформаційних потреб суспільства у сфері роботи судових органів;

здійснює підготовку та організацію виходу офіційних друкованих видань Суду;

забезпечує ефективне функціонування офіційного веб-сайта Суду та офіційних сторінок Суду у соціальних мережах, використання інших сучасних інформаційно-технічних засобів для інформування суспільства про діяльність Суду.

в інших сферах діяльності Суду:

організовує роботу з охорони державної таємниці, забезпечує дотримання режимів секретності та службової таємниці, контроль щодо виготовлення, використання та зберігання печаток і штампів Суду;

забезпечує планування та проведення мобілізаційної підготовки в Суді, організовує роботу із забезпеченням безпеки праці суддів і працівників апарату, в тому числі в умовах надзвичайних ситуацій та воєнного стану;

забезпечує здійснення заходів із внутрішнього аудиту роботи апарату Суду.

2.2. Апарат виконує інші функції, передбачені законами України, іншими нормативно-правовими актами, наказами і розпорядженнями Голови Суду, наказами і розпорядженнями керівника апарату Суду, виданими в межах їхніх повноважень.

3. Керівник апарату Суду

3.1. Повноваження керівника апарату визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та цим Положенням.

Повноваження заступника керівника апарату визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується керівником апарату.

3.2. У своїй діяльності керівник апарату та його заступник підконтрольні Голові Суду та підзвітні зборам суддів Суду.

Збори суддів Суду можуть висловити недовіру керівникові апарату, що тягне за собою звільнення його з посади у порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів», з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про державну службу».

3.3. На посаду керівника апарату призначається особа, яка відповідає таким вимогам:

має вищу юридичну чи економічну, або вищу освіту в галузі державного управління з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра;

має стаж роботи за фахом на державній службі в Суді не менше п’яти років або на керівних посадах за фахом не в державній службі не менше семи років, чи стаж роботи за фахом в інших сферах не менше десяти років.

3.4. На посаду заступника керівника апарату призначається особа, яка відповідає таким вимогам:

має вищу юридична чи економічну освіта, або вищу освіту в галузі державного управління з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра;

має стаж роботи за фахом на державній службі в Суді не менше чотирьох років або на керівних посадах за фахом на державній службі не менше п’яти років, чи стаж роботи за фахом в інших сферах не менше семи років.

3.5. На виконання завдань, покладених на апарат Суду, його керівник:

1)           забезпечує організаційну діяльність Суду в межах повноважень, встановлених законодавством;

2)            здійснює безпосереднє керівництво апаратом, спрямовує, координує та контролює роботу його структурних підрозділів, забезпечує взаємодію між ними, відповідає за організаційне забезпечення Суду, суддів, судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу в Суді;

3)           забезпечує виконання працівниками апарату своїх посадових обов’язків, наказів і розпоряджень Голови Суду, наказів і розпоряджень керівника апарату Суду, службових доручень секретаря відповідної судової палати та секретаря Пленуму Суду;

4)            забезпечує організованість і злагодженість у роботі структурних підрозділів апарату, їхню взаємодію у виконанні завдань щодо організаційного забезпечення діяльності Суду;

5)            затверджує положення про структурні підрозділи апарату та посадові інструкції працівників апарату;

6)           призначає на посади, звільняє з посад та здійснює переведення на інші посади працівників апарату, в тому числі помічників суддів – за поданням суддів Суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

7)            визначає повноваження заступника керівника апарату;

8)            забезпечує плановість і ефективність роботи структурних підрозділів апарату, затверджує плани роботи структурних підрозділів апарату, інші нормативні документи, що регламентують діяльність апарату, його працівників;

9)            розподіляє обов’язки між структурними підрозділами апарату та координує здійснення організаційних заходів щодо забезпечення підготовки і проведення судових засідань, засідань Пленуму та зборів суддів Суду, виконання інших покладених на апарат завдань;

10)        організовує розроблення інструкцій, положень та інших документів, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та іншими законодавчими актами, затверджує їх у межах компетенції та контролює виконання цих документів;

11)       проводить службові наради з керівниками структурних підрозділів та працівниками апарату;

12)      уживає заходів щодо вдосконалення та підвищення ефективності роботи апарату суду;

13)      подає на розгляд Голови Суду пропозиції щодо структури і штатної чисельності апарату Суду;

14)      забезпечує добір кадрів, приймає рішення про проведення конкурсу та утворення комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті Суду;

15)      приймає рішення про упорядкування умов оплати праці працівників апарату, а саме: про установлення або скасування надбавок, доплат, премій, за поданням керівників структурних підрозділів; про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

16)      вносить на розгляд Голови Суду подання про відзначення працівників апарату;

17)      видає в межах повноважень накази з кадрових питань щодо працівників апарату Суду;

18)      приймає рішення про залучення окремих працівників апарату для роботи або чергування у вихідні, святкові та неробочі дні;

19)      приймає рішення про направлення у службові відрядження працівників апарату;

20)      забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, присвоює в межах своєї компетенції працівникам апарату Суду ранги державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

21)      забезпечує організацію роботи з підвищення кваліфікації працівників апарату;

22)      контролює дотримання працівниками апарату Суду трудової дисципліни, етики поведінки державного службовця;

23)      формує та затверджує кадровий резерв апарату;

24)      контролює дотримання законодавства про державну службу в апараті Суду;

25)      контролює дотримання в суді інструктивних вимог із діловодства, порядку документообігу в апараті та здійснює контроль за його додержанням;

26)      забезпечує організацію діловодства в суді, порядок роботи з процесуальними та іншими документами, функціонування локальної комп’ютерної мережі, мережі Інтернет, електронної пошти, функціонування систем фіксування судового процесу технічними засобами, оперативне ведення інформаційно-довідкових стендів;

27)      здійснює контроль за використанням автоматизованої системи документообігу Суду, уживає заходів до зберігання та конфіденційності інформації, яка містить в системі, приймає рішення щодо проведення повторного автоматизованого розподілу справ між суддями;

28)      приймає рішення про визначення переліку користувачів автоматизованої системи документообігу суду та рівня їхнього доступу до системи;

29)      контролює надання особам інформації про стан розгляду справ щодо таких осіб, організовує процес надання копій судових рішень;

30)      уживає заходів до забезпечення захисту інформаційних ресурсів системи автоматизованого документообігу шляхом застосування засобів і методів технічного захисту інформації, впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної системи захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого доступу до неї, її модифікації або спотворення;

31)      забезпечує з дотримання встановлених строків виконання актів законодавства, доручень Президента України, прем’єр-міністра України та, за розпорядженням Голови Суду, інших органів державної влади;

32)      контролює достовірність ведення судової статистики та своєчасність складання статичної звітності;

33)      здійснює контроль за веденням документів первинного обліку, обліку і реєстрації звернень громадян і юридичних осіб, інформаційних запитів, запитів на публічну інформацію та дотриманням строків їх розгляду;

34)      організовує роботу з обліку і збереження судових справ, печаток і штампів, канцелярського приладдя, контролює своєчасність відправлення справ та додаткових матеріалів;

35)      організовує та контролює процес обліку і зберігання судових справ, належне ведення архіву;

36)      здійснює контроль за направленням до Єдиного державного реєстру копій судових рішень, забезпечує організацію повного доступу суддів до Єдиного державного реєстру судових рішень;

37)      здійснює організацію доступу користувачів (суддів і працівників апарату) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації;

38)      взаємодіє у межах своєї компетенції з органами державної виконавчої влади, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, органами суддівського самоврядування, спеціалізованими підрозділами органів Міністерства внутрішніх справ України, Управлінням державної охорони України, іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності Суду;

39)      організовує складання проектів планів роботи суду, подає їх на затвердження Голові Суду, організовує контроль за ходом виконання заходів, покладених на апарат Суду;

40)      координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки нарад, виконання завдань Голови Суду, загальних зборів суддів Суду;

41)      здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів і працівників апарату, їх належного матеріального та соціального забезпечення;

42)      організовує виконання вимог актів законодавства, нормативних актів щодо забезпечення безпеки суддів, працівників апарату суду, учасників судового процесу, підтримання громадського порядку в приміщенні суду та його охорони;

43)      організовує виконання передбачених законодавством заходів щодо запобігання та протидії корупції;

44)      організовує розроблення і подання на затвердження в установленому порядку пропозицій до кошторису витрат на утримання суду;

45)      здійснює організаційне забезпечення фінансово-бухгалтерської роботи, обслуговування рахунків в установах банку, за розпорядженням Голови Суду підписує господарські договори та контролює їх виконання;

46)      уживає заходів організаційного характеру для підтримання приміщення суду в стані, придатному для його належного функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, створення безпечних і комфортних умов для працівників та осіб, які перебувають у суді, забезпечує наявність необхідних ресурсів та оргтехніки, її безперебійне функціонування;

47)      організовує належні та безпечні умови праці з дотриманням техніки безпеки і пожежної безпеки;

48)      видає накази і розпорядження з питань, що належать до його компетенції;

49)      контролює виконання посадових обов’язків, закріплених посадовими інструкціями, дотримання в Суді норм, правил та інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у суді, вимог, передбачених колективним договором та чинним законодавством;

50)      інформує збори суддів Суду про свою діяльність;

51)      доповідає Голові Суду та зборам суддів Суду щодо перешкод, які існують або унеможливлюють виконання керівником апарату покладених на нього завдань;

52)      контролює роботу служби судових розпорядників;

53)      здійснює ці та інші дії, необхідні для належного забезпечення діяльності суду, у межах чинного законодавства та з урахуванням особливостей встановлених законодавством.

3.6. Для здійснення покладених на нього завдань та обов’язків керівник апарату має право:

54)      вносити Голові Суду пропозиції щодо планування та визначення основних напрямків роботи Суду;

55)      взаємодіяти з органами суддівського самоврядування, органами державно влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності Суду;

56)      у встановленому порядку направляти запити, клопотання, звернення тощо з питань, що стосуються діяльності апарату суду і належать до його повноважень;

57)      вносити пропозиції Голові Суду щодо удосконалення діяльності суду з питань, віднесених до його компетенції;

58)      організовувати перевірки стану роботи структурних підрозділів апарату;

59)      отримувати інформацію і матеріали, необхідні для виконання його службових обов’язків;

60)      на соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу;

61)      користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством та внутрішніми актами суду.

3.7. Керівник апарату несе персональну відповідальність за належне виконання своїх повноважень, визначених законодавством України та цим Положенням.

3.8. Заступник керівника апарату здійснює повноваження, визначені керівником апарату.

3.9. У разі відсутності керівника апарату чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин його обов’язки виконує заступник керівника апарату.

3.11. Контроль за ефективністю діяльності апарату здійснює Голова Суду.

4. Структурні підрозділи апарату Суду

4.1. Структурні підрозділи апарату здійснюють функції відповідно до цього Положення і положень про ці структурні підрозділи, що затверджуються керівником апарату Суду.

4.2. Структурні підрозділи апарату забезпечують діяльність Суду з питань, що належать до їхньої компетенції.

4.3. У своїй діяльності структурні підрозділи апарату підпорядковані керівникові апарату Суду, взаємодіють між собою шляхом проведення консультацій, узгодження планів роботи тощо.

4.4. Керівники самостійних структурних підрозділів апарату:

1)            здійснюють керівництво діяльністю відповідних підрозділів апарату та забезпечують виконання покладених на ці підрозділи завдань, несуть за це персональну відповідальність у передбаченому законодавством порядку;

2)            розподіляють обов’язки між своїм заступником та іншими працівниками підрозділів, у разі службової необхідності проводять перерозподіл обов’язків між ними, дають службові доручення, забезпечують планування роботи, належний рівень трудової дисципліни, ведення в підрозділах діловодства згідно з Інструкцією з діловодства в адміністративних судах України, організовують взаємодію підпорядкованих їм структурних підрозділів з іншими структурними підрозділами апарату;

3)            організовують роботу і забезпечують контроль за своєчасним виконанням працівниками очолюваних ними підрозділів посадових обов’язків, наказів і розпоряджень Голови Суду, наказів і розпоряджень керівника апарату Суду, вказівок секретаря Пленуму Суду, доповідають про підготовлені підрозділами інформаційно-аналітичні, статистичні, експертні та інші матеріали;

4)            сприяють підвищенню кваліфікації та навчанню працівників, надають пропозиції керівникові апарату Суду про призначення на посади, звільнення з посад, умови оплати праці, заохочення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відповідних структурних підрозділів апарату;

5)            забезпечують розроблення професійно-кваліфікаційних характеристик і посадових інструкцій, формування кадрового резерву та подають зазначені документи на затвердження в установленому порядку;

6)            представляють підрозділи з питань, віднесених до їхньої компетенції;

7)            здійснюють інші повноваження щодо організаційного забезпечення діяльності Суду.

4.5. Заступники керівників структурних підрозділів апарату в разі відсутності керівника виконують його обов’язки, координують діяльність окремих працівників, здійснюють інші повноваження, визначені посадовими інструкціями.

4.6. У разі відсутності начальника відділу у складі управління, заступника начальника управління виконання його обов’язків покладається на одного з працівників цього структурного підрозділу.

4.7. Працівники структурних підрозділів апарату:

забезпечують своєчасне та якісне виконання завдань відповідно до їхніх функціональних обов’язків, несуть за це відповідальність у передбаченому законодавством порядку;

виконують накази і розпорядження Голови Суду, його заступників, накази і розпорядження керівника апарату Суду, а також вказівок секретаря Пленуму Суду, безпосереднього керівника;

у разі необхідності можуть бути присутніми на зборах суддів Суду, а також службових нарадах при розгляді питань, у підготовці яких вони брали або братимуть участь;

мають право вносити пропозиції щодо організації роботи відповідного структурного підрозділу його керівникові, а в разі недосягнення згоди – керівникові апарату Суду та, відповідно до встановленого розподілу обов’язків, його заступникові.

4.8. Працівники апарату зобов’язані дотримуватися посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, інших документів, що регламентують роботу Суду, етики державного службовця, а також підвищувати свій професійний рівень і ділову кваліфікацію.

4.9. На працівників апарату поширюється дія законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок і умови проходження державної служби, законодавства про працю.

4.10. Заохочення працівників апарату здійснюється шляхом відзначення: Подякою Суду, Почесною грамотою Суду та Почесним знаком суду.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру