Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інструкція щодо заповнення форм звітів про здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням зборів суддів Вищого адміністративного суду України
17.06.2011 № 17
(із змінами, внесеними рішенням зборів суддів ВАСУ від 10.06.2014 № 10)
 
 
Інструкція
щодо заповнення форм звітів про здійснення судочинства
Вищим адміністративним судом України
 
1. Загальні положення
 
1.1.                Інструкція щодо заповнення форм звітів про здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України визначає порядок формування та складання звітів про здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України.
 
1.2. Викладені в Інструкції правила ґрунтуються на вимогах Кодексу адміністративного судочинства України, законів України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про державну статистику” та інших нормативно-правових актів.
Ця Інструкція може бути змінена і доповнена у зв’язку з внесенням змін та доповнень до Кодексу адміністративного судочинства України та/або необхідністю формування додаткових показників судової статистики.
 
1.3. Формами звітів про здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України є:
- 1 “Звіт про здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України як судом першої інстанції”;
- 2 “Звіт про здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України як судом апеляційної інстанції”;
- 3 “Звіт про здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України як судом касаційної інстанції”;
- 4 “Звіт щодо розгляду Вищим адміністративним судом України заяв про перегляд Верховним Судом України судових рішень в адміністративних справах”.
 
1.4. Зазначені звіти містять дані про кількість справ і матеріалів відповідно до інстанційної підсудності справ, що перебували на розгляді, розглянуті та не розглянуті станом на початок і кінець звітного періоду.
Показники щодо кількості справ та матеріалів, що перебували на розгляді, розглянутих нерозглянутих справ та матеріалів формуються на підставі відповідних документів первинного обліку (обліково-статистичних карток та інформації, наданої відділами забезпечення роботи судових палат).
 
1.5. Звіти складаються накопичувальним підсумком даних за відповідні звітні періоди: півріччя і рік.
Залишки нерозглянутих справ та матеріалів на початок звітного періоду вказуються станом на 1 січня звітного року. Залишки на кінець звітного періоду вказуються станом на останнє число місяця відповідного звітного періоду.
 
1.6. Звіти складаються управлінням узагальнення судової практики та судової статистики до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.
 
1.7. Звіти підписуються виконавцем, керівником апарату суду та Головою суду і зберігаються у спеціальній справі номенклатури справ управління узагальнення судової практики та судової статистики.
Копії звітів надсилаються до Верховного Суду України та Державної судової адміністрації України для врахування в роботі.
 

1.8. На підставі звітів про здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України управління узагальнення судової практики та судової статистики протягом 20 днів після їх підписання готує аналітичні таблиці та здійснює аналіз статистичних показників для обговорення на зборах суддів Вищого адміністративного суду України та засіданнях Пленуму Вищого адміністративного суду України.

 

1.9. За правильність складання та своєчасне подання звітів відповідальність несуть безпосередні виконавці, за достовірність внесення даних обліково-статистичної документації карток та інформації відповідають особи, які їх заповнюють згідно з пунктом 2.10 Інструкції про порядок ведення обліково-статистичної роботи у Вищому адміністративному суді України, затвердженої наказом Вищого адміністративного суду України 15.12.2008 № 7.  

 

2. Порядок заповнення звіту
про здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України
як судом першої інстанції
 
2.1. Звіт за формою 1 “Звіт про здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України як судом першої інстанції” (далі – звіт за формою 1) складається з таких розділів:
розділ 1 «Розгляд позовних заяв та справ»;
довідка до розділу 1;
розділ 2 «Розгляд заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами».
 
2.2. Розділ 1 «Розгляд позовних заяв та справ» (далі – розділ 1) містить дані стосовно кількості позовних заяв, які перебували на розгляді, розглянутих позовних заяв та залишку нерозглянутих позовних заяв за категоріями адміністративних справ.
 
2.3. Загальна кількість позовних заяв та справ, які перебували на розгляді, відображається в рядку 1 цього розділу.
 
2.4. У рядку 2 розділу 1 обліковуються показники розгляду позовних заяв та справ зі спорів з приводу встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів, які розподіляються за видами виборів, а саме: Президента України (рядок 3), народних депутатів України (рядок 4), депутатів місцевих рад (рядок 5) та всеукраїнського референдуму (рядок 6).
Рядок 7 розділу 1 містить показники розгляду позовних заяв та справ щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України (рядок 8), Президента України (рядок 9), Вищої ради юстиції (рядок 10), Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (рядок 11).
 
2.5. У рядку12 розділу 1 обліковуються показники розгляду позовних заяв та справ про дострокове припинення повноважень народного депутата України.
 
2.6. У рядку13 розділу 1 обліковуються показники розгляду позовних заяв та справ інших категорій.
 
2.7. У рядках звіту, де зазначена загальна кількість справ певної категорії (усього), ураховуються лише справи, перераховані “у тому числі”.
 
2.8. У графі 1 розділу 1 зазначається кількість позовних заяв, які перебували на розгляді впродовж звітного періоду. Цей показник складається із загальної кількості нерозглянутих позовних заяв на початок звітного періоду та кількості позовних заяв, які надійшли до суду протягом звітного періоду, які додатково відображені у графі 2 розділу 1.
 
2.9. Графа 3 розділу 1містить відомості щодо загальної кількості розглянутих позовних заяв, з яких виділяються: повернені позовні заяви (графа 4); залишені без розгляду (графа 5); стосовно яких відмовлено у відкритті провадження (графа 6); відносно яких відкрито провадження у справі (графа 7), із виділенням позовних заяв, щодо яких провадження відкрито з порушенням строків, передбачених статтею 107 Кодексу адміністративного судочинства України (графа 8).
 
2.10. У графі 9 розділу 1 обліковуються позовні заяви, щодо яких судом не вирішено питання про відкриття провадження на кінець звітного періоду.
 
2.11. У графі 10 розділу 1 відображається загальна кількість справ, що перебували на розгляді впродовж звітного періоду.
Цей показник складається із загальної кількості залишку нерозглянутих адміністративних справ на початок звітного періоду та справ, у яких провадження відкрито протягом звітного періоду з графи 8 розділу 1.
 
2.12. У графі 11 розділу 1 міститься загальна кількість справ, в яких закінчено провадження. З них виділяються: справи, в яких прийнято постанову (графа 12), із вирізненням справ, із прийняттям постанови про задоволення позову (графа 13); справи, у яких закрито провадження
(графа 14); справи, у яких позов залишено без розгляду (графа 15).
Із графи 11 додатково виділяються справи, розглянуті з порушенням строку, передбаченого Кодексом адміністративного судочинства України (графа 16).
 
2.13. У графі 17 розділу 1 відображаються справи, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду.
 
2.14. У разі об’єднання адміністративних позовів в одне провадження (якщо позовні заяви надійшли в одному звітному році) результати їх розгляду у звіті відображаються один раз.
Якщо об’єднуються адміністративні позови, що надійшли до суду в різні звітні роки, то результати їх розгляду зазначаються окремо.
 
2.15. При роз’єднанні позовних вимог результати їх розгляду у звіті відображаються окремо за кожною справою.
 
2.16. Довідка до розділу 1 містить додаткову інформацію про здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України як судом першої інстанції.
 

2.17. У рядках 1–3 довідки до розділу 1 обліковуються справи, розглянуті у звітному періоді: під час підготовчого провадження (рядок 1),
у порядку письмового провадження (рядок 2) та в судовому засіданні
(рядок 3).

 
2.18. У рядку 4 довідки до розділу 1 вказується кількість окремих ухвал, постановлених судом упродовж звітного періоду.
Якщо в одній справі судом постановлено дві і більше окремих ухвал різного змісту, то у звіті обліковується кожна з них окремо. У разі коли одна й та сама ухвала направляється різним адресатам, вона відображається у звіті один раз.
Кількість повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами, що надійшли до суду впродовж звітного періоду, відображається у рядку 5.
 
2.19. Рядок 6 довідки до розділу 1 містить відомості щодо кількості постановлених упродовж звітного періоду ухвал про застосування заходів процесуального примусу.
 
2.20. Рядок 7 довідки містить відомості щодо суми сплаченого судового збору, яка відображається в національній валюті – гривні, без урахування копійок.
 
2.21. У розділі 2 звіту за формою 1 «Розгляд заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами» (далі – розділ 2) відображаються дані щодо кількості розглянутих та нерозглянутих заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.
 
2.22.Рядок 1 розділу 2 відображає  загальну інформацію про рух та результати розгляду  заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.
 
2.23.Рядки  2–6 розділу 2 містять інформацію про рух та результати розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами відповідно до підстав для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами, передбачених частиною другою статті 245 КАС України.
 
2.24. У графі 1 розділу 2 зазначається загальна кількість заяв, які перебували на розгляді впродовж звітного періоду, у тому числі щодо яких не вирішено питання про відкриття провадження на початок звітного періоду та кількість заяв, що надійшли до суду протягом звітного періоду, які додатково виділяються до графи 2 розділу 2.
 
2.25. Графа 3 розділу 2містить відомості щодо загальної кількості розглянутих заяв, з яких виділяються: повернені заяви (графа 4); залишені без розгляду рафа 5); стосовнояких відмовлено у відкритті провадження (графа 6); відносно яких відкрито провадження (графа 7).
 
2.26. У графі 8 розділу 2 обліковуються заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, щодо яких судом не вирішено питання про відкриття провадження на кінець звітного періоду.
 
2.27. У графі 9 розділу 2 відображається загальна кількість проваджень, що перебували на розгляді впродовж звітного періоду.
Цей показник складається із загальної кількості нерозглянутих проваджень за нововиявленими обставинами на початок звітного періоду та проваджень, відкритих упродовж звітного періоду з графи 7.
 
2.28.У графі 10 розділу 2 міститься загальна кількість розглянутих проваджень за нововиявленими обставинами. З них виділяються провадження за результатами їх розгляду із: закриттям провадження за нововиявленими обставинами (графа 11); залишенням заяви без задоволення (графа 12); задоволенням заяви та скасуванням судового рішення (графа 13), з яких вирізнено провадження, у яких скасовано постанови (графа 14) або ухвали (графа 15).    
 
2.29. Графа 16 розділу 2 відображає кількість нерозглянутих проваджень за нововиявленими обставинами на кінець звітного періоду».
 
 
3. Порядок заповнення звіту
про здійснення судочинства
Вищим адміністративним судом України як судом апеляційної інстанції
 
3.1. Звіт за формою 2 «Звіт про здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України як судом апеляційної інстанції» (далі – звіт за формою 2) складається з таких розділів:
розділ 1 «Загальні показники апеляційного розгляду справ за видами оскаржуваного рішення»;
розділ 2 «Загальні показники апеляційного розгляду справ за їх категоріями»;
довідка до звіту.
 
3.2. У розділі 1 «Загальні показники апеляційного розгляду справ за видами оскаржуваного рішення» (далі – розділ 1)обліковуються статистичні дані, що характеризують рух (надходження, розгляд та залишок) апеляційних справ за апеляційними скаргами (далі – справи), що перебували на розгляді.
 
3.3. Рядок 1 розділу 1 відображає загальну кількість оскаржених в апеляційному порядку постанов та ухвал місцевих адміністративних судів, з подальшим їх розподілом відповідно у рядках 2 та 5 розділу 1.
 
3.4. Із загального рядка 2 розділу 1 стосовно оскаржених постанов до рядка 3 виділяються постанови про задоволення позову, а до рядка 4 – щодо відмови в задоволенні позову.
 
3.5. Оскаржені ухвали розподіляються у рядках відповідно з питань, з яких вони постановлялися, а саме: повернення позовної заяви (рядок 6);залишення позовної заяви без розгляду (рядок 7);відмови увідкритті провадження (рядок 8); закриття провадження в справі (рядок 9) та інших (рядок 10).
 
3.6. У графі 1 розділу 1 відображається загальна кількість справ, у яких не відкрито апеляційне провадження, та справ, що перебували на розгляді. Цей показник складається із залишку справ, у яких не відкрито апеляційне провадження на початок звітного періоду, та справ, які надійшли до суду впродовж звітного періоду. Останні окремо виділяються до графи 2
розділу 1.
 
3.7. Графа 3 розділу 1 містить відомості щодо загальної кількості розглянутих апеляційних скарг із виділенням повернутих – до графи 4; залишених без розгляду – до графи 5; відносно яких відмовлено у відкритті провадження – до графи 6; на підставі яких відкрито апеляційне провадження – до графи 7, із них до графи 8 виділяються такі, що відкриті з порушенням строків, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України.
 
3.8. У графі 9 розділу 1 зазначається загальна кількість справ, у яких станом на кінець звітного періоду судом не вирішено питання про відкриття апеляційного провадження.
 
3.9. У графі 10 розділу 1 зазначається загальна кількість справ, у яких відкрито апеляційне провадження, у тому числі впродовж звітного періоду (з графи 7 розділу 1), та які перебували на розгляді.
 
3.10.У графі 11 розділу 1 обліковується загальна кількість справ, у яких закінчено апеляційний розгляд справ, за результатами якого: закрито апеляційне провадження (графа 12); судове рішення залишено без змін (графа 13); судове рішення змінено (графа 14); судове рішення скасовано (графа 15) та визнано судове рішення нечинним і закрито провадження у справі (графа 19).
 
3.11. Із загальної кількості справ, за результатами розгляду яких судові рішення скасовано (графа 15) виокремлюються справи: зухваленнямнового рішення судом апеляційної інстанції (графа 16); із залишенням позову без розгляду (графа 17); із закриттям провадження у справі (графа 18).
 
3.12. Із загальної кількості розглянутих справ (графа 11) у графі 20 розділу 1 ураховуються справи, розглянуті з порушенням строків, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України.
 
3.13. Залишок справ, у яких відкрито апеляційне провадження, та які не розглянуті на кінець звітного періоду, відображається у графі 21 розділу 1.
 
3.14. У розділі 2 «Загальні показники апеляційного розгляду справ за їх категоріями» (далі – розділ 2)обліковуються статистичні дані, що характеризують розгляд справ, у яких здійснено апеляційний перегляд судових рішень, залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду, а також результати апеляційного розгляду справ за їх категоріями.
 
3.15. Загальна кількість справ, які переглядалися в апеляційному порядку, усіх категорій справ зазначається в рядку 1 розділу 2.
 
3.16. Рядок 2 розділу 2 містить загальну кількість справ зі спорів з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності Центральної виборчої комісії та її членів, з яких окремо виділяються справи зі спорів, що виникають під час виборів: Президента України (рядок 3), народних депутатів України (рядок 4), депутатів місцевих рад (рядок 5) та всеукраїнського референдуму (рядок 6).
 
3.17. У рядку 7 розділу 2 відображаються справи зі спорів про примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.
 
3.18. Інші категорії адміністративних спорів зазначаються в рядку 7 розділу 2.
 
3.19. Графи розділу 2 заповнюються за правилами, викладеними в пунктах 3.6 – 3.13 розділу 3 цієї Інструкції.
 
3.20. У розділі 3 «Розгляд заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами» відображається інформація щодо кількості розглянутих заяв про перегляд судових рішень Вищого адміністративного суду України як суду апеляційної інстанції за нововиявленими обставинами та заповнюється за правилами, викладеними в пунктах 2.21–2.29 цієї Інструкції.
 
3.21. Довідка до звіту містить додаткову інформацію щодо здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України як судом апеляційної інстанції.
 

3.22. У рядках 1, 2 довідки до звіту обліковуються справи, розглянуті у звітному періоді в: порядку письмового провадження (рядок 1) та в судовому засіданні (рядок 2).

 
3.23. У рядку 3 довідки до звіту вказується кількість окремих ухвал, постановлених судом упродовж звітного періоду.
Якщо в одній справі судом постановлено дві і більше окремих ухвал різного змісту, то у звіті обліковується кожна з них окремо. У разі коли одна й та сама ухвала направляється різним адресатам, вона відображається у звіті лише один раз.
Кількість повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами, що надійшли до суду впродовж звітного періоду, відображається у рядку 4.
 
3.24. Рядок 5 довідки до звіту містить відомості щодо кількості постановлених упродовж звітного періоду ухвал про застосування заходів процесуального примусу.
 
3.25. Рядок 6 довідки до звіту містить відомості щодо суми сплаченого судового збору, яка відображається в національній валюті – гривнях без урахування копійок.
 
4. Порядок заповнення звіту
про здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України
як судом касаційної інстанції
 
4.1. Звіт за формою 3 «Звіт про здійснення адміністративного судочинства Вищим адміністративним судом України як судом касаційної інстанції» (далі – звіт за формою 3)складається з таких розділів:

розділ 1 «Загальні показники розгляду скарг та справ у касаційному порядку»;

довідка до розділу 1;
розділ 2 «Результати перегляду рішень місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку за їх видами»;
розділ 3 «Результати перегляду рішень місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку за категоріями адміністративних справ»;
розділ 4 «Результати перегляду рішень місцевих адміністративних судів у касаційному порядку в розрізі регіонів»;
розділ 5 «Результати перегляду рішень апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку»;
розділ 6 «Розгляд заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами».
 
4.2. Розділ 1 «Загальні показники розгляду скарг та справ
у касаційному порядку»
(далі – розділ 1) містить дані щодо кількості касаційних скарг та справ, які перебували на розгляді, що складаються із залишку нерозглянутих скарг та справ на початок та кінець звітного періоду та розглянутих касаційних скарг та справ, із зазначенням результатів перегляду судових рішень у касаційному порядку.
 
4.3. У рядку 1 розділу 1 зазначається кількість касаційних скарг, які перебували на розгляді. Показники цього рядка складаються з кількості касаційних скарг, які не розглянуто станом на початок звітного періоду, та кількості касаційних скарг, які надійшли впродовж звітного періоду. Останній показник додатково зазначається в рядку 2 розділу 1.
 
4.4. Рядок 3 розділу 1 містить кількість розглянутих касаційних скарг, у тому числі: повернутих – рядок 4; щодо яких відмовлено у відкритті касаційного провадження – рядок 5, а також касаційні скарги, відносно яких відкрито касаційне провадження – рядок 6.
 
4.5. У рядку 7 розділу 1 зазначається залишок нерозглянутих касаційних скарг на кінець звітного періоду, з них додатково в рядку 8 виділяється кількість касаційних скарг, залишених без руху.
 
4.6. У рядку 9 розділу 1 зазначається кількість справ, що перебували на розгляді. Цей показник складається із залишку справ, у яких на початок звітного періоду не закінчено касаційне провадження, та кількості відкритих проваджень упродовж звітного періоду (з рядка 6).
 
4.7. Рядок 10 розділу 1містить дані щодо загальної кількості розглянутих справ у касаційному порядку, з яких окремо виділено справи із закриттям касаційного провадження (рядок 11), переглядом судових рішень у касаційному порядку(рядок 12) та ухваленням іншого рішення (рядок 17).
Із рядка 12, у свою чергу, виокремлюються справи, в яких у результаті касаційного перегляду: залишено судові рішення без змін (рядок 13), змінено судові рішення (рядок 14); скасовано судові рішення (рядок 15 ); визнано судові рішення такими, що втратили законну силу, і закрито провадження у справі (рядок 16)
 
4.8. Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду обліковується в рядку 18 розділу 1.
 
4.9. У довідці до розділу 1 відображається додаткова інформація щодо перегляду судових рішень у касаційному порядку.
 

4.10. У рядках 1–3 довідки до розділу 1 обліковуються справи, розглянуті у звітному періоді у попередньому судовому засіданні (рядок 1), у порядку письмового провадження (рядок 2), у судовому засіданні
(рядок 3).

 
4.11. У рядку 4 довідки до розділу 1 вказується кількість окремих ухвал, постановлених судом протягом звітного періоду.
Якщо в одній справі судом постановлено дві і більше окремих ухвал різного змісту, то у звіті обліковується кожна з них окремо. У разі коли одна й та сама ухвала направляється різним адресатам, вона відображається у звіті лише один раз.
Кількість повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами, що надійшли до суду впродовж звітного періоду, відображається у рядку 5 довідки до розділу 1.
 
4.12. Рядок 6 довідки до розділу 1 містить відомості щодо кількості постановлених упродовж звітного періоду ухвал про застосування заходів процесуального примусу.
 
4.13. Рядок 7 довідки до розділу 1 містить відомості щодо суми сплаченого судового збору, яка відображається в національній валюті – гривнях без урахування копійок.
 
4.14. У розділі 2 «Результати перегляду рішень місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку за їх видами»(далі – розділ 2) обліковуються статистичні дані, що характеризують результати перегляду судових рішень місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку за їх видами.
 
4.15. Загальна кількість розглянутих у касаційному порядку справ обліковуєтьсяв рядку 1 розділу 2.
 
4.16. У рядку 2 розділу 2 відображається загальна кількість переглянутих у касаційному порядку рішень місцевих адміністративних судів, з яких у рядку 3– кількість переглянутих у касаційному порядку постанов судів, у рядку 4– ухвал судів.
 
4.17. Із рядка 4 розділу 2 виділяються справи щодо перегляду ухвал місцевих адміністративних судів про повернення позовної заяви (рядок 5), про залишення позовної заяви без розгляду (рядок 6), про відмову у відкритті провадження (рядок 7), про закриття провадження у справі (рядок 8), з інших питань (рядок 9).
 
4.18. Рядок 10 розділу 2 містить загальну кількість переглянутих у касаційному порядку рішень апеляційних адміністративних судів, у тому числі постанов – у рядку 11 та ухвал – у рядку 14.
Із рядка 11 про зміну постанови (рядок 12), про прийняття нової постанови (рядок 13).
 
4.19. Із рядка 14 розділу 2 виділяються справи за касаційними скаргами на ухвали апеляційних адміністративних судівпро повернення апеляційної скарги (рядок 15), про залишення апеляційної скарги без розгляду (рядок 16), про відмову у відкритті провадження (рядок 17), про закриття провадження у справі (рядок 18), про зміну ухвали місцевого адміністративного суду (рядок 19), про скасування судового рішення
(рядок 20), з інших питань (рядок 21).
 
4.20. У графі 1 розділу 2 обліковується загальна кількість переглянутих у касаційному порядку судових рішень.
 
4.21. Графа 2 розділу 2 містить кількість переглянутих у касаційному порядку судових рішень, за результатами якого касаційні скарги залишено без задоволення, а судові рішення – без змін.
 
4.22. У графі 3 розділу 2 відображається загальна кількість змінених рішень суду апеляційної інстанції – у графі 4, у тому числі із скасуванням рішення суду першої інстанції (графа 5), із залишенням рішення суду першої інстанції без змін (графа 6), а також змінених судових рішень суду першої інстанції із скасуванням рішення суду апеляційної інстанції (графа 7).
 
4.23. У графі 8 розділу 2 обліковується загальна кількість скасованих судових рішень.
 
4.24. У графі 9 містяться відомості щодо кількості скасованих судових рішень, із ухваленням нового судового рішення (графа 10), із направленням адміністративної справи на новий розгляд (графа 11); із направленням справи для продовження розгляду (графа 12); із залишенням позову без розгляду (графа 13); із закриттям провадження в адміністративній справі (графа 14).
 
4.25. Графа 15 розділу 2 містить кількість скасованих рішень судів апеляційної інстанції із залишенням у силі рішення суду першої інстанції.
 
4.26. У графі 16 розділу 2 містяться відомості щодо судових рішень, якими визнано судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій такими, що втратили законну силу, та закрито провадження у справі.
 
4.27. У розділі 3 «Результати перегляду рішень місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку за категоріями адміністративних справ» (далі – розділ 3)обліковуються показники, що характеризуютьрезультати перегляду рішень місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку за категоріями адміністративних справ.
 
4.28. Загальнакількість рішень, якими переглянуто рішення місцевих та апеляційних адміністративних судів, відображається у рядку 1 розділу 3.
 
4.29. Рядки 2–117 розділу 3 відображають категорії адміністративних справ, рішення в яких підлягають перегляду в касаційному порядку, відповідно до Класифікатора категорій адміністративних справ, затвердженого рішенням Ради суддів адміністративних судів України від 31.10.2013 № 114, із доповненнями.
 
4.30. Графи розділу 3 заповнюються за правилами, викладеними в пунктах 4.20 – 4.26 цієї Інструкції.
 
4.31. У розділі 4 «Результати перегляду рішень місцевих адміністративних судів у касаційному порядку в розрізі регіонів» (далі – розділ 4)обліковуються показники, що характеризуютьрезультати перегляду рішень місцевих адміністративних судів (у тому числі ухвалених господарськими місцевими судами за правилами Кодексу адміністративного судочинства України) в розрізі регіонів, у яких вони територіально розташовані.
 
4.32.У рядку 1 розділу 4 обліковується загальна кількість судових рішень Вищого адміністративного суду України, якими в касаційному порядку впродовж звітного періоду переглянуто рішення місцевих адміністративних судів.
 
4.33. У рядку 2 розділу 4 обліковується загальна кількість переглянутих у касаційному порядку рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами Вінницького апеляційного адміністративного округу, з яких окремо виділяється кількість рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами Вінницької (рядок 3), Хмельницької (рядок 4), Чернівецької (рядок 5) областей.
 
4.34. У рядку 6 розділу 4 обліковується загальна кількість переглянутих у касаційному порядку рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами Дніпропетровського апеляційного адміністративного округу, з яких окремо виділяється кількість рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами: Дніпропетровської
(рядок 7), Запорізької (рядок 8), Кіровоградської (рядок 9) областей.
 
4.35. У рядку 10 розділу 4 обліковується загальна кількість переглянутих у касаційному порядку рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами Донецького апеляційного адміністративного округу, з яких окремо виділяється кількість рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами Донецької (рядок 11) та Луганської (рядок 12) областей.
 
4.36. У рядку 13 розділу 4 обліковується загальна кількість переглянутих у касаційному порядку рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами Житомирського апеляційного адміністративного округу, з яких окремо виділяється кількість рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами Житомирської (рядок 14) та Рівненської
(рядок 15) областей.
 
4.37. У рядку 16 розділу 4 обліковується загальна кількість переглянутих у касаційному порядку рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами Київського апеляційного адміністративного округу, з яких окремо виділяється кількість рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами Київської (рядок 17), Черкаської (рядок 18), Чернігівської (рядок 19) областей та міста Києва (рядок 20).
 
4.38. У рядку 21 розділу 4 обліковується загальна кількість переглянутих у касаційному порядку рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами Львівського апеляційного адміністративного округу, з яких окремо виділяється кількість рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами Волинської (рядок 22), Закарпатської (рядок 23), Івано-Франківської (рядок 24), Львівської (рядок 25) та Тернопільської (рядок 26) областей.
 
4.39. У рядку 27 розділу 4 обліковується загальна кількість переглянутих у касаційному порядку рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами Одеського апеляційного адміністративного округу, з яких окремо виділяється кількість рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами: Миколаївської (рядок 28), Одеської (рядок 29), Херсонської (рядок 30) областей.
 
4.40. У рядку 31 розділу 4 обліковується загальна кількість переглянутих у касаційному порядку рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами Севастопольського апеляційного адміністративного округу, з яких окремо виділяється кількість рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами Автономної Республіки Крим (рядок 32) та міста Севастополя (рядок 33).
 
4.41. У рядку 34 розділу 4 обліковується загальна кількість переглянутих у касаційному порядку рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами Харківського апеляційного адміністративного округу, з яких окремо виділяється кількість рішень, ухвалених місцевими адміністративними судами Полтавської (рядок 35), Сумської (рядок 36) та Харківської (рядок 37) областей.
 
4.42. У графі 1 розділу 4 обліковується загальна кількість справ, у яких здійснено касаційний перегляд судових рішень місцевих адміністративних судів (у тому числі ухвалених місцевими господарськими судами за правилами Кодексу адміністративного судочинства України) упродовж звітного періоду, у тому числі: уграфі 2 – окружних адміністративних судів, уграфі 3 – місцевих загальних судів.
 
4.43. Графа 4 розділу 4 містить кількість рішень, якими касаційні скарги залишено без задоволення, а судові рішення – без змін, із них у
графі 5 ураховуються судові рішення окружних адміністративних судів, у графі 6 – місцевих загальних судів.
 
4.44. У графі 7 розділу 4 відображається загальна кількість рішень, якими оскаржувані судові рішення змінено, із них у графі 8 відображається загальна кількість змінених судових рішень, ухвалених окружними адміністративними судами, у графі 9 – місцевими загальними судами.
 
4.45. У графі 10 розділу 4 обліковується загальна кількість рішень Вищого адміністративного суду України, якими судові рішення скасовано.
Із графи 10 розділу 4 за наслідками касаційного перегляду у графі 11 відображається кількість скасованих рішень, ухвалених окружними адміністративними судами, у графі 12 – місцевими загальними судами.
 
4.46. У графі 13 розділу 4 містяться відомості щодо судових рішень місцевих адміністративних судів, визнаних такими, що втратили законну силу, та закрито провадження у справі, із них у графі 14 відображається загальна кількість таких судових рішень, ухвалених окружними адміністративними судами, у графі 15 – місцевими загальними судами.
 
4.47. Розділ 5 «Результати перегляду рішень апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку»(далі – розділ 5)відображає статистичні дані, що характеризують результати перегляду судових рішень у касаційному порядку, ухвалених апеляційними адміністративними судами (у тому числі місцевими загальними та господарськими судамиза правилами Кодексу адміністративного судочинства України).
4.48. У рядку 1 розділу 5 обліковується загальна кількість судових рішень Вищого адміністративного суду України, якими в касаційному порядку впродовж звітного періоду переглянуто рішення апеляційних адміністративних судів.
 
4.49. У рядку 2 розділу 5 відображається загальна кількість переглянутих судових рішень: Вінницького (рядок 3), Дніпропетровського (рядок 4), Донецького (рядок 5), Житомирського (рядок 6), Київського (рядок 7), Львівського (рядок 8), Одеського (рядок 9), Севастопольського (рядок 10), Харківського (рядок 11) апеляційних адміністративних судів.
 
4.50.У рядку 12 розділу 5 обліковується загальна кількість рішень апеляційних загальних судів, переглянутих у касаційному порядку впродовж звітного періоду.
 
4.51. У рядку 13 відображається загальна кількість рішень апеляційних господарських судів, переглянутих у касаційному порядку впродовж звітного періоду.
 
4.52. Графа 1 розділу 5 відображає загальну кількість рішень апеляційних адміністративних судів, переглянутих у касаційному порядку, із виділенням залишених без змін у графу 2, змінених – у графу 3, скасованих – у графу 4 та у графі 5 містяться відомості щодо судових рішень, визнаних такими, що втратили законну силу, та закрито провадження у справі.
 
4.53. У розділі 6 «Розгляд заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами»(далі – розділ 6) відображається інформація щодо кількості розглянутих заяв про перегляд судових рішень Вищого адміністративного суду України як суду касаційної інстанції за нововиявленими обставинами та заповнюється за правилами, викладеними в пунктах 2.21–2.29 цієї Інструкції.
 
5. Порядок заповнення звіту
щодо розгляду Вищим адміністративним судом України
заяв про перегляд Верховним Судом України судових рішень
в адміністративних справах
 
5.1. Звіт за формою 4 «Звіт щодо розгляду Вищим адміністративним судом України заяв про перегляд Верховним Судом України судових рішень в адміністративних справах» (далі – звіт за формою 4) містить дані щодо надходження до суду заяв про перегляд Верховним Судом України судових рішень в адміністративних справах після їх перегляду в касаційному порядку (далі – заяви), їх залишок на початок та кінець звітного періоду, кількісні показники заяв, щодо яких вирішувалося питання про допуск справи до провадження у Верховному Суді України.
 
5.2. У рядку 1 зазначається кількість заяв, які перебували на розгляді на початок звітного періоду, з яких окремо в рядку 2 відображаються заяви, що надійшли впродовж звітного періоду.
 
5.3. Рядок 3 відображає кількість заяв, щодо яких вирішувалося питання про допуск справи до провадження у Верховному Суді України, у тому числі виділено: повернуті – рядок 4; щодо яких відмовлено в допуску справи до провадження – рядок 5; на підставі яких допущено справу до провадження – рядок 6, інші – рядок 7.
 
5.4. У рядку 8 зазначається залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду.
 
Управління узагальнення судової
практики та судової статистики
 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру