Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Методичні роз’яснення щодо застосування Класифікатора категорій адміністративних справ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Ради суддів
адміністративних судів України
від 31.10.2013 № 114
(із змінами, внесеними рішенням
Ради суддів адміністративних судів України від 18.07.2014 № 36)

Методичні роз’яснення щодо застосування
Класифікатора категорій адміністративних справ

І. Вступ

Класифікатор категорій адміністративних справ має важливе значення для організації адміністративного судочинства. На його основі визначається спеціалізація суддів (судових палат) адміністративних судів із розгляду справ, розподіляються справи між суддями, ведеться звітність судів про судовий розгляд справ, здійснюється систематизація та узагальнення судової практики, визначаються навантаження на суддів та складність справ, спеціалізація суддів із надання методичної допомоги суддям судів нижчого рівня тощо.
В основу класифікації категорій адміністративних справ може бути покладено такі класифікаційні ознаки: предмет оскарження (індивідуальний акт, нормативний акт, адміністративний договір); зміст спірних відносин; вид суб’єкта владних повноважень – сторони судового процесу; предмет захисту. При цьому як головну може бути обрано і одну з наведених ознак, і одночасно декілька. Зрештою є інший варіант класифікації, що ґрунтується на змісті частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ).

При обранні варіанта класифікації, який би був оптимальним, узято до уваги такі мотиви.

Застосування одночасно двох класифікаційних ознак як головних при поділі адміністративних справ на групи створює незручності під час аналізу звітів судів про розгляд адміністративних справ. Так, для того, щоб проаналізувати практику у справах, згрупованих для аналізу виключно на основні однієї такої класифікаційної ознаки, працівникам суду доводиться вручну виокремлювати ці справи з тих категорій справ, що виділені на основі іншої класифікаційної ознаки. Наприклад, для аналізу практики застосування законодавства про публічну службу відповідні групи судових справ необхідно виокремити із загальних категорій, що виділені на основі іншої головної ознаки (зокрема, за предметом оскарження чи предметом захисту). Отже, важливо, щоб адміністративні справи класифікувалися виключно на основі однієї (єдиної) класифікаційної ознаки, що виключало б потрапляння справ певного виду одночасно до декількох категорій одного рівня класифікації. Доцільно, щоб такою класифікаційною ознакою був зміст спірних відносин, інакше справи за цією ознакою можна буде виділяти виключно вручну, у той час як пошук справ за іншими класифікаційними ознаками (стороною справи, предметом оскарження) може здійснюватися автоматизовано.

Форми управлінської діяльності (індивідуальний акт, нормативний акт, адміністративний договір) на роль головної класифікаційної ознаки не підходять, адже особливості управлінської діяльності проявляються перш за все в юридичному змісті такої діяльності; у свою чергу управлінські форми займають підпорядковане (похідне) стосовно нього становище. Тому саме зміст управлінської діяльності, а не правова форма управління, повинен становити головну класифікаційну ознаку. Такий підхід орієнтуватиме адміністративні суди здійснювати контроль не стільки за формою управлінської діяльності (дотриманням відповідачем процедурних правил при вчиненні певної діяльності), скільки за обґрунтованістю такої діяльності, повнотою дослідження відповідачем обставин управлінської справи.

Використання як класифікаційної ознаки суб’єкта владних повноважень – сторони судового процесу підвищує ризик неоднакової судової практики. Так, наприклад, ринки фінансових послуг регулюються одразу декількома суб’єктами владних повноважень: Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, – на основі єдиного спеціального закону (Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»). Важливо, щоб усі згадані органи тлумачили цей Закон однаково. Якщо ж стосовно цього виникнуть проблеми, то єдність практики повинен забезпечити адміністративний суд. Проте виконання цього завдання певним судом може ускладнитися, якщо в такому суді спори за участю згаданих органів віднесено до спеціалізації різних суддів (судових палат).

Використання такого критерію, як предмет захисту, не узгоджується з КАСУ. Правові вимоги суб’єкта владних повноважень до приватної особи з приводу примусового виконання певного рішення випливають з одних і тих самих відносин, що й вимоги приватної особи до вказаного суб’єкта владних повноважень про скасування такого рішення. Доказом цього є стаття 108 КАСУ (суд повертає позовну заяву, якщо цю заяву з вимогою стягнення грошових коштів, яка ґрунтується на підставі рішення суб’єкта владних повноважень, подано суб’єктом владних повноважень до закінчення строку, передбаченого законом).

Щодо частини другої статті 17 КАСУ як підстави для класифікації, то вона не призначена для внутрішнього поділу всієї сукупності адміністративних справ на категорії (групи), а навпаки, спрямована на зовнішнє відмежування цієї сукупності справ від справ інших судових юрисдикцій. Так, пункт 1 частини другої статті 17 КАСУ містить загальне правило: компетенція адміністративних судів поширюється на всі спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності. У свою чергу пункти 2, 4 цієї частини статті 17 КАСУ містять деталізуючі правила; без них на практиці могли б виникнути проблеми. По-перше, провадження з приводу проходження публічної служби у Цивільному процесуальному кодексі України 1963 року окремо не виділялося. Тому у 2005 році виникло б питання: чи перейшло це провадження разом з іншими публічно-правовими провадженнями до адміністративного процесу, чи воно, можливо, залишилось у цивільному процесі. А щодо виборчих спорів, то серед них є спори, у яких суб’єкт владних повноважень відсутній, тобто учасниками правового конфлікту є виключно невладні суб’єкти. Тому на практиці могло виникнути питання: чи належать такі спори до адміністративної юрисдикції. КАСУ також повинен був дати відповідь на питання: до якого виду судової юрисдикції належать спори за позовом суб’єкта владних повноважень до приватної особи, спори між суб’єктами владних повноважень при реалізації їхньої компетенції (станом на вересень 2005 року матеріальний закон передбачав немало видів як першої, так і другої групи спорів). Тому й пункти 3 та 5 частини другої статті 17 КАСУ містять спеціальні приписи щодо цього.

З урахуванням наведених мотивів Класифікатор категорій адміністративних справ, затверджений рішенням Ради суддів адміністративних судів України від 26 листопада 2010 року (далі – Класифікатор), засновано на одній (єдиній) класифікаційній ознаці – юридичному змісті спірних відносин. Винятком є розділ 13 Класифікатора, що в силу Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження» об’єднує спори одночасно за такими трьома ознаками, як предмет оскарження, сторона спору та предмет захисту.

ІІ. Загальні роз’яснення

1. Юридичний зміст спірних відносин є похідним від змісту норми публічного права (далі – норма права), на основі якої ці відносини виникають. Зміст норми права зумовлюється метою її запровадження (державною правовою політикою), що і визначає належність такої норми до певного правового інституту (призначеного регулювати відповідну владну управлінську функцію). Тому в Класифікаторі спірні відносини (спори) групуються за правовими інститутами (владними управлінськими функціями), на основі яких (з приводу яких) вони вникають, – це відповідатиме частині першій статті 17 КАСУ. Наприклад, розділ 3 Класифікатора об’єднує спори, які виникають на основі норм, спрямованих на забезпечення громадського порядку і безпеки, розділ 10 охоплює спори, пов’язані з інститутом соціального захисту. При цьому немає значення, чи норми певного правого інституту систематизовано викладено в одному законодавчому акті (наприклад, у відповідному виборчому законі), чи одночасно у декількох (наприклад, у законах про соціальний захист). Слід також мати на увазі, що декілька правових інститутів можуть міститися в одному законі (наприклад, інститути землеустрою та охорони земельних ресурсів – у Земельному кодексі України; охорони здоров’я, транспорту, забезпечення сталого розвитку населених пунктів і землекористування, охорони довкілля – у Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»), проте це не є перешкодою для віднесення відповідних спорів до різних розділів Класифікатора.

2. Більшість загальних категорій, що зазначаються у назві відповідного розділу Класифікатора (рядок з однозначною нумерацією «1», «11» тощо), поділено на категорії (рядки з двозначною нумерацією «1.2», «1.3» тощо), а ті, у свою чергу, – на підкатегорії (рядки із тризначною нумерацією «1.2.3», «1.2.4» тощо). Загальні категорії та категорії за загальним правилом призначені для використання під час: автоматизованого розподілу справ між суддями за складністю таких справ; визначення зборами суддів адміністративних судів з урахуванням даних судової статистики щодо навантаження суду, тобто частоту і кількість надходження справ певної категорії за певний проміжок часу, а також під час визначення спеціалізації суддів, судових палат (у разі, якщо спеціалізацію в суді запроваджено); автоматичного розподілу справ між суддями за їх спеціалізацією (у разі, якщо спеціалізацію в суді запроваджено). Загальні категорії, категорії та підкатегорії призначені для використання під час: складання проектів форм судової звітності; систематизації судової практики певного суду в автоматизованій системі діловодства цього суду; систематизації судової практики адміністративних судів у Єдиному державному реєстрі судових рішень України.

3. Спори стосовно відносин, що регулюються спеціальною нормою, належать до загальної категорії, категорії чи підкатегорії (далі – категорія), що охоплює спори з такого ж виду відносин, які регулюються загальною нормою. Наприклад, спори з приводу адміністрування податків як форми стимулювання енергозбереження належать не до підкатегорії «спори у сфері енергозбереження» (підпункт 5.6.1 Класифікатора), а до відповідної категорії розділу 8 Класифікатора («Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства»). Так само спори з приводу соціального захисту мешканців гірських населених пунктів повинні належати не до загальної категорії «Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування» (розділ 6 Класифікатора), а до категорії «спори з приводу соціального захисту» (пункт 10.3 Класифікатора). Так само спори з приводу відшкодування з державного (місцевого) бюджету втрат постачальника від безоплатної поставки електроенергії відповідному споживачу у вигляді екологічної броні електропостачання (для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру) потрібно відносити до категорії «спори щодо цивільного захисту» (пункт 3.5 Класифікатора), а не до підкатегорії «спори у сфері електроенергетики» (підпункт 5.6.1 Класифікатора).

4. Оскільки правові інститути (владні управлінські функції) виділяються в Класифікаторі за метою їх запровадження, то саме встановлені законом мета і підстави реалізації (а не процедури чи формальний наслідок реалізації) певного повноваження визначають класифікаційну належність пов’язаного з ним спору. Тому, наприклад, спір з приводу видачі дозволу у сфері державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання (Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»), будучи пов’язаним із забезпеченням громадської безпеки і громадського порядку, належить до розділу 3 Класифікатора, у той час як спір з приводу видачі дозволу на виконання будівельних робіт (Закон України «Про основи містобудування»), будучи пов’язаним із забезпеченням сталого розвитку населених пунктів, повинен належати до розділу 6 Класифікатора. Так само спір щодо припинення юридичної особи з підстав розпалювання нею міжетнічної ворожнечі належить до пункту 3.2 Класифікатора, припинення юридичної особи через порушення нею законодавства про захист економічної конкуренції – до пункту 5.3 Класифікатора, а припинення юридичної особи за зверненням податкового органу – до підпункту 8.4.3 Класифікатора.

Виняток становлять спори з приводу порушення тих правових інститутів, які є процедурними за своїм змістом: ліцензування, державний контроль за господарюванням, прийняття регуляторних актів, запровадження стандартів та технічних регламентів (пункт 5.1 Класифікатора). Разом із тим у разі, якщо позивач поряд із порушенням процедури вказує і на безпідставність (необґрунтованість) відповідного рішення (дії, бездіяльності), то такий спір повинен належати до правового інституту, який визначає підстави такого рішення. Наприклад, спір щодо процедурних порушень при видачі ліцензії на виробництво вибухових матеріалів належить до підкатегорії «спори щодо ліцензування» (пілпункт 5.1.2 Класифікатора), водночас спір щодо відмови видати таку ліцензію з підстав невідповідності заявника вимогам закону належить до категорії «спори щодо цивільного захисту; охорони праці» (пункт 3.5 Класифікатора).

Певне повноваження варто включати до відповідної владної управлінської функції, якщо норма, яка його передбачає, не є спеціальною у складі інших правових інститутів, що регулюють суміжні владні управ