Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Типовий Регламент зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів
адміністративних судів України
10.12.2010 № 148
(зі змінами та доповненнями
 від 09.09.2014 № 50)
Типовий Регламент
зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів
 
Типовий Регламент зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів (далі – Типовий Регламент) розроблено на підставі положень частини третьої статті 114 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
Типовим Регламентом визначається порядок скликання, підготовки та проведення зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів, а також порядок розгляду питань, віднесених до їхньої компетенції Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та іншими нормативно-правовими актами.
Типовий Регламент затверджується рішенням Ради суддів адміністративних судів України.
1. Загальні положення
1.1. Збори суддів окружних та апеляційних адміністративних судів є організаційною формою суддівського самоврядування, яка полягає в самостійному колективному вирішенні професійними суддями питань внутрішньої діяльності відповідних окружних та апеляційних адміністративних судів.
1.2. До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів і діяльності суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані із здійсненням правосуддя.
1.3. Відповідно до Типового Регламенту зборами суддів окружних та апеляційних адміністративних судів розробляється і приймається регламент роботи зборів суддів цих судів.
2. Основні завдання та питання, віднесені до компетенції зборів суддів
2.1. Суддівське самоврядування є однією з найважливіших гарантій забезпечення самостійності судів і незалежності суддів.
2.2. Основними завданнями зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів як органів суддівського самоврядування є:
- зміцнення незалежності судів, суддів, захисту від втручання в їхню діяльність з боку органів державної влади, посадових осіб, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;
- участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів і контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення;
- здійснення контролю за організацією діяльності судів, у тому числі шляхом заслуховування звітів суддів, які обіймають адміністративні посади, та керівника апарату суду.
До компетенції зборів суддів також належить:
- визначення спеціалізації суддів з розгляду конкретних категорій справ адміністративної юрисдикції за пропозицією голови суду;
- визначення засад формування колегій суддів відповідного суду;
- призначення на посаду голови окружного суду, його заступника (-ів), голови апеляційного суду, його заступника (-ів), секретарів палат апеляційного суду;
- дострокове звільнення з посади голови окружного суду, його заступника(-ів), голови апеляційного суду, його заступників.
2.3. Збори суддів окружних та апеляційних адміністративних судів обирають таємним голосуванням з числа суддів цього суду делегатів на конференцію суддів адміністративних судів України.
2.4. Збори суддів можуть звертатися з пропозиціями щодо вирішення  питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і дати відповідь по суті.
2.5. Збори суддів можуть обговорювати питання щодо практики застосування законодавства, розробляти відповідні пропозиції щодо вдосконалення такої практики та законодавства, вносити свої пропозиції на розгляд Вищого адміністративного суду України та Верховного Суду України.
2.6. Збори суддів окружних та апеляційних адміністративних судів повинні сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення діяльності судів та суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню судову діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами в цих судах.
2.7. За результатами обговорення питань внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду збори приймають рішення, що є обов’язковими для суддів та працівників даного суду.
3. Порядок скликання та роботи зборів суддів
3.1. Збори суддів окружних та апеляційних адміністративних судів скликаються головою відповідного суду (судді, який тимчасово виконує обов’язки Голови Суду)за власною ініціативою.
Збори суддів також можуть бути скликані на вимогу не менш як третини від загальної кількості суддів даного суду.
3.2. У разі незабезпечення головою окружного, апеляційного адміністративного суду скликання зборів суддів на вимогу не менш як однієї  третини від загальної кількості працюючих суддів даного суду збори скликаються суддею з числа суддів, які ініціювали скликання, котрого визначає зазначена група суддів шляхом зібрання підписів. У такому разі цей суддя відкриває збори суддів.
3.3. Збори суддів окружних та апеляційних адміністративних судів скликаються у міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.
3.4. Збори суддів є повноважними, якщо на них присутні більше половини від загальної (фактичної) кількості суддів даного суду.
3.5. На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, інші особи. У голосуванні беруть участь лише судді даного суду, які присутні на зборах.
3.6. Підготовка зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів забезпечується головою відповідного суду, а в разі скликання зборів групою суддів, які ініціювали скликання, – одним із суддів за дорученням цієї групи суддів.
3.7. У ході підготовки зборів голова суду (суддя з числа тих, котрі ініціювали скликання) визначає порядок денний зборів та осіб, які відповідають за підготовку окремих питань.
3.8. Для належного забезпечення підготовки матеріалів на обговорення зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів можуть утворюватися робочі групи.
3.9. Для розгляду на зборах суддів відповідальними за підготовку окремих питань (п. 3.7.) подаються такі документи:
- проект орієнтовного порядку денного зборів суддів з визначенням доповідача з кожного питання;
- доповідна записка (довідка) з викладенням суті питання, обґрунтуванням пропозицій та відомостями про погодження (у разі необхідності), що вносяться за підписом особи, відповідальної за підготовку питання;
- проект рішення зборів із кожного питання порядку денного, завізований відповідальними за підготовку питання особами;
- список запрошених осіб;
- довідкові матеріали (узагальнення, матеріали перевірок, звіти, аналітичні довідки, пояснення, ухвали тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.
3.10. Інформація про час, місце та порядок денний зборів суддів доводиться до суддів відповідного суду і запрошених осіб заздалегідь, але не пізніше ніж за 3 дні.
3.11. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного зборів можуть надаватися голові суду, який здійснює підготовку зборів, а також безпосередньо головуючому на зборах.
3.12. У призначений час судді, які прибули на збори, за наявністю кворуму, обирають відкритим голосуванням головуючого, який веде збори, та секретаря зборів для ведення протоколу. Головуючий на зборах та секретар зборів вважаються обраними, якщо за кожного з них проголосувало більше половини суддів, присутніх на зборах.
3.13. Головуючий на зборах: веде збори; оголошує орієнтовний порядок денний та регламент роботи засідання; проводить голосування щодо затвердження зазначених порядку та регламенту; забезпечує дотримання регламенту всіма присутніми на зборах; виносить на обговорення та організовує розгляд питань порядку денного; повідомляє про осіб, яких включено до списку для виступу; надає слово для доповіді, виступу; оголошує наступного промовця; оголошує перерви; створює рівні можливості суддям для участі в обговоренні питань порядку денного; ставить питання на голосування, оголошує його результати; робить повідомлення; вживає заходів до підтримання порядку на зборах; закриває збори; здійснює інші повноваження, передбачені Законом та Регламентом.
Порядок денний і регламент роботи засідання затверджуються шляхом відкритого голосування.
Питання вважається включеним до порядку денного, якщо за нього проголосувала більшість суддів із числа присутніх на зборах. 
3.14.  Присутні на зборах судді та запрошені особи зобов`язані: поводити себе виважено, виявляти взаємну повагу; виконувати розпорядження головуючого та вказівки секретаря щодо додержання порядку на зборах; утримуватися під час проведення зборів від пересування по приміщенню, де відбуваються збори, розмов, реплік у будь-якій формі; не створювати інших перешкод для нормального проведення зборів.
3.15. Обговорюючи питання порядку денного, особи, які виступають, дотримуються встановленого зборами регламенту виступів.  
3.16. Після закінчення обговорення питання головуючий на зборах оголошує про закінчення розгляду питання і перехід до голосування. Голосування та прийняття рішення проводиться за відсутності осіб, запрошених на збори суддів. Цей порядок може бути змінено за рішенням зборів.
3.17.  Голосування за рішення проводиться, як правило, відкрито.
3.18. У разі потреби для підрахунку голосів суддів, присутніх на зборах, обирається лічильна комісія у складі не менше трьох суддів. Лічильна комісія суддів обирає зі свого складу голову та секретаря, у ході проведення зборів суддів проводить підрахунок голосів.
3.19. У випадку якщо збори суддів визнають за необхідне провести таємне голосування, лічильна комісія забезпечує виготовлення бюлетенів, на звороті яких головуючий на зборах ставить свій підпис, що скріплюється печаткою відповідного адміністративного суду. У разі неможливості скріпити підпис на бюлетені печаткою на звороті бюлетенів вчиняються підписи головуючого на зборах, секретаря зборів та голови лічильної комісії. Після таємного голосування лічильною комісією складається протокол, який затверджується зборами суддів.
Лічильна комісія забезпечує таємність голосування. У кабіну (окреме приміщення), де проводиться таємне голосування, ніхто інший, крім особи, яка голосує, не допускається. Скринька для таємного голосування перед його проведенням опечатується головою лічильної комісії в присутності всіх членів цієї комісії та під час голосування знаходиться у місці, що є доступним для огляду всіма учасниками засідання Зборів.
Будь-який суддя має право бути присутнім при підрахунку голосів щодо визначення переможця голосування.
 
3.20. Рішення Зборів суддів приймається більшістю голосів суддів, які присутні на зборах, крім рішень щодо призначення на посади та звільнення з посад. Рішення про призначення суддів на адміністративні посади приймається більшістю від кількості суддів, які працюють у Суді. Голова Суду, його заступники можуть бути достроково звільнені з посади не менш як двома третинами суддів, які працюють у Суді, а із інших законодавчо визначених підстав − у порядку, встановленому Законом.
Прийняті рішення у необхідних випадках доводяться до відома осіб, запрошених на збори суддів.
 
3.21. У разі потреби, тобто за рішенням зборів суддів, може бути утворено редакційну комісію у складі не менше трьох суддів. Редакційна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря, за рішенням зборів доопрацьовує (вносить зауваження та пропозиції) проекти документів, що розглядаються на зборах суддів.
 
3.22. Якщо за прийняття рішення не проголосувало більше половини суддів, присутніх на засіданні, або у разі рівного розподілу голосів "за" і "проти" рішення вважається неприйнятим.
 
3.23. Прийняте рішення підписується головуючим на зборах суддів і є обов'язковим для суддів відповідного адміністративного суду та працівників апарату цього суду.
 
3.24. Обрання голови окружних та апеляційних адміністративних судів, заступників Голови окружних та апеляційних адміністративних судів проводиться шляхом таємного голосування із числа суддів цього суду. Кандидати на ці посади висуваються на зборах окружних та апеляційних адміністративних судів.
Обраним головою окружного та апеляційного суду вважається той кандидат, який отримав більше половини голосів суддів, які працюють у суді.
У разі якщо жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів, проводиться другий тур таємного голосування, в якому беруть участь два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.
У разі якщо жоден з двох кандидатів не набрав необхідної кількості голосів або набрав однакову кількість голосів, проводяться повторні вибори голови Суду. Повторні вибори Голови Суду проводяться не раніше ніж через 3 дні після проведення попередніх виборів.
Вибори заступника голови окружного та апеляційного адміністративного суду проводяться відповідно до порядку виборів голови суду.
 
3.25. Голова окружного та апеляційного адміністративного суду, їх заступник(-и) можуть бути достроково звільнені з адміністративної посади за ініціативою не менше ніж однієї третьої від загальної кількості суддів відповідного адміністративного суду.
Рішення про звільнення з адміністративної посади голови окружного та апеляційного адміністративного суду або заступника голови відповідного суду ухвалюється шляхом таємного голосування.
Рішення про звільнення з адміністративної посади голови окружного та апеляційного адміністративного суду або заступника голови суду є прийнятим, якщо за його прийняття проголосували не менш як дві третини суддів, які працюють у окружному та апеляційному адміністративному суді.
 
3.26. Результати голосування з питання обрання, звільнення голів судів та їх заступників затверджуються рішенням зборів суддів.
 
3.27. У необхідних випадках рішення зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів направляється відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування та посадовим особам, а також доводиться до відома засобів масової інформації. У цих випадках копія рішення протягом семи днів після його підписання надсилається відповідному органу чи посадовій особі, засобу масової інформації.
 
3.28. На зборах суддів адміністративних судів секретарем зборів  ведеться протокол. Одночасно може здійснюватися також фіксування зборів суддів технічними засобами.
Протокол зборів складається у довільній формі та містить: назву зборів, дату і місце їх проведення; порядок денний зборів, відомості про розгляд організаційних питань (відкриття засідання, наявність кворуму, обрання головуючого на зборах та секретаря зборів, затвердження порядку денного, результати голосування тощо); зазначення доповідача з кожного питання, суть питання, стислий перебіг обговорення, а також результати голосування та прийняте рішення.
Протокол зборів суддів підписується головуючим та секретарем зборів.
4. Виконання рішень зборів суддів
4.1. Виконання рішень зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів за дорученням зборів покладається на голову відповідного суду або одного з його заступників.
 

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру