Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення доступу до публічної інформації у Вищому адміністративному суді України

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                     Наказ Вищого адміністративного суду України
                                       24.10. 2017 р. № 29

 

Положення
про забезпечення доступу до публічної інформації
у Вищому адміністративному суді України
 
Розділ І. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Вищому адміністративному суді України (далі – Суд).
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації».
1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації у Суді, здійснюється відповідно до Конституції України та законів України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про захист персональних даних», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень», «Про запобігання корупції», Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30, постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року № 10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів з цих питань.
1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації, отриманої або створеної під час здійснення судочинства Судом, виконання судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень під час здійснення ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальними законами.
Суд не надає інформацію стосовно результатів розгляду конкретних судових справ громадянам, організаціям чи посадовим особам, які не є учасниками судового процесу, за винятком випадків, спеціально передбачених чинним законодавством.
Інформація про Суд, який розглядає справу, сторін спору та предмет позову, дату надходження позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення, стадії розгляду справи, місце, дату і час судового засідання, рух справи з одного суду до іншого є відкритою та підлягає невідкладному оприлюдненню на офіційному веб-сайті судової влади України, крім випадків, установлених законом.
1.5. Підрозділом з питань організації доступу до публічної інформації (далі – Підрозділ організації доступу) є правове управління апарату Суду, завданнями якого є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій запитувачам під час оформлення запитів.
Самостійні структурні підрозділи апарату Суду забезпечують виконання Судом обов’язку з оприлюднення публічної інформації, одержаної чи створеної у межах їхньої компетенції, та взаємодіють із Підрозділом організації доступу з метою забезпечення виконання Судом обов’язку з надання доступу до публічної інформації за відповідними напрямками.
1.6. У межах своєї компетенції керівники самостійних структурних підрозділів апарату Суду (або працівники, що їх заміщують), які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва, забезпечують виконання (підготовку матеріалів за запитами на інформацію) та надання достовірної, точної та повної інформації на запит на інформацію Підрозділу організації доступу.
1.7. Роботу Підрозділу організації доступу спрямовує, координує та контролює керівник апарату Суду, а у разі відсутності керівника апарату Суду – його заступник.
 
Розділ II. Забезпечення доступу до публічної інформації
про діяльність Суду
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується шляхом:
1) опублікування публічної інформації у журналах «Вісник Вищого адміністративного суду України» та додатку до нього – бюлетені «Судова практика Вищого адміністративного суду України», журналі «Адміністративне судочинство. Судова практика в адміністративних справах»;
2) розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;
3) розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;
4) надання інформації за запитами на інформацію;
5) оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації;
6) оприлюднення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
2.2. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується відділом інформаційно-комунікаційної діяльності суду відповідно до законодавства України. Порядок взаємодії Суду з представниками засобів масової інформації визначено у додатку 1 до цього Положення.
2.3. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень». Окремі з них також публікуються у журналах «Вісник Вищого адміністративного суду України» та «Адміністративне судочинство. Судова практика в адміністративних справах».
2.4. Інформацією про діяльність Суду, яка підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет, є інформація про:
1)                    місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу офіційного веб-сайта Суду в мережі Інтернет та адресу електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;
2)                    прізвище, ім’я та по батькові, контактний номер телефону або іншого засобу зв’язку Голови та його заступників, керівника апарату Суду та його заступника, а також керівників структурних підрозділів апарату Суду;
3)                    основні напрямки діяльності Суду, у тому числі категорії справ, на які поширюється юрисдикція Суду;
4)                    розклад роботи Суду;
5)                    графік особистого прийому громадян керівництвом Суду;
6)                    вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
7)                    порядок звернення до Суду учасників судового процесу;
8)                    правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;
9)                    нормативно-правові засади діяльності Суду;
10)               аналізи судової статистики та узагальнення судової практики;
11)               постанови Пленуму Суду;
12)               рішення і плани роботи Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, правові висновки Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, наукові праці членів Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, листи членам Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України;
13)               рішення зборів суддів Суду, щодо яких зборами визначено необхідність їх оприлюднення;
14)               порядок складання та подання запиту на інформацію до Суду, а також звіти щодо опрацювання запитів на інформацію;
15)               систему обліку, види інформації, якою володіє Суд, відповідно до нормативно-правових актів Державної судової адміністрації України;
16)               банківські реквізити для сплати судового збору;
17)               структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання;
18)               списки справ, призначених колегією суддів Суду до розгляду в судовому засіданні з викликом осіб;
19)               звіти щодо задоволення запитів на інформацію;
20)               інформацію у формі відкритих даних, перелік наборів яких визначається Кабінетом Міністрів України;
21)               інші відомості відповідно до примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Суд (додаток 4 до цього Положення).
2.5. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується інформація:
1) про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;
2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді;
4) банківські реквізити для сплати судового збору;
5) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.
Порядок доступу осіб до приміщення Суду і залів судових засідань регулюється Інструкцією про здійснення державної охорони адміністративного будинку Вищого адміністративного суду України та порядок допуску на об’єкт охорони, введеної в дію наказом Вищого адміністративного суду України
від 31 серпня 2017 року № 23.
2.6. Обмеження доступу до інформації про діяльність Суду здійснюється відповідно до Закону при дотриманні сукупності вимог, закріплених у частині другій статті 6 Закону.
2.7. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Суді є:
1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;
2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю;
3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування» або інша інформація віднесена згідно із законом до службової інформації.
2.8. Не належать до публічної інформації:
1) інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством України;
2) внутрішньоорганізаційна інформація, у т. ч. внутрівідомча службова кореспонденція;
3) інформація про розгляд судових справ та результати її розгляду, крім інформації, яка є відкритою та підлягає невідкладному оприлюдненню на офіційному веб-сайті судової влади України.
2.9. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону.
 
Розділ ІІІ. Порядок складання та подання запитів на інформацію
3.1. Запитувачі інформації мають право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом.
3.2. Запит на інформацію подається до Суду фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача інформації, який також може звернутися до Суду із запитом на інформацію під час особистого прийому громадян керівництвом Суду.
3.3. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит на інформацію шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (додатки 2, 3), які можна отримати на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет.
3.4. Запитувачі інформації можуть подати письмовий запит на інформацію у довільній формі.
3.5. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, явні обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію самостійно, допомогу в оформленні запиту надає працівник Підрозділу організації доступу, який зазначає в запиті на інформацію своє ім’я, контактний телефон та надає копію запиту на інформацію особі, що його подала.
3.6. Для ознайомлення з оригіналами документів чи їх копіями, а також у разі виявлення бажання зробити виписки з них, сфотографувати, копіювати, сканувати, записати на будь-які носії інформації запитувачі інформації, у робочий час Суду, мають право доступу до спеціального місця у приміщенні Суду, за попереднім письмовим повідомленням про це Суду. Ознайомлення здійснюється працівником Підрозділу організації доступу.
У разі усного повідомлення під час особистого прийому громадян керівництвом Суду або по телефону працівник відповідного структурного підрозділу по роботі зі зверненнями громадян:
1) фіксує контактні дані запитувача інформації;
2) зміст запитуваної інформації;
3) доводить до відома запитувача інформації, що виготовлення копій запитуваних документів обсягом більше ніж 10 сторінок здійснюється на платній основі у порядку, визначеному пунктом 4.15 цього Положення;
4) реєструє запит на інформацію і передає на резолюцію керівництву Суду.
3.7. Електронні запити на інформацію надсилаються на електронну пошту Суду: vasu@vasu.gov.ua.
Форма електронного запиту на інформацію розміщена на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет за адресою http://www.vasu.gov.ua/.
 
Розділ IV. Порядок реєстрації, опрацювання запитів на інформацію та надання інформації про діяльність Суду
4.1. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відділ відправки та обліку документів (канцелярія) виокремлює запити на інформацію (у тому числі звернення громадян, що містять посилання на Закон України «Про доступ до публічної інформації»), реєструє їх у КП «Д-3» і ставить на контроль та невідкладно передає їх для накладення резолюції керівництву Суду.
Запит на інформацію з відповідною резолюцією керівництва Суду опрацьовується у відділі відправки та обліку документів (канцелярії), після чого невідкладно передається на опрацювання до Підрозділу організації доступу. Співвиконавцям, визначеним у резолюції, надається електронна копія запиту на інформацію.
4.2. Відповідальним за надання відповіді на запит на інформацію є керівник Підрозділу організації доступу. Керівники інших структурних підрозділів, визначені у резолюції як співвиконавці, зобов’язані не пізніше трьох робочих днів з дня отримання Судом запиту на інформацію надати до Підрозділу організації доступу відповідні документи, інформацію, пояснення.
Враховуючи стислі терміни надання публічної інформації, у разі необхідності керівник Підрозділу організації доступу має право самостійно залучити співвиконавців відповідно до напрямків діяльності самостійних структурних підрозділів апарату Суду.
4.3. Запити на інформацію, що надійшли електронною поштою, роздруковуються, реєструються та опрацьовуються в порядку, визначеному пунктами 4.1 – 4.2 цього Положення.
4.4. Підготовку проекту відповіді на запит на інформацію щодо діяльності Суду забезпечує Підрозділ організації доступу на основі матеріалів, наданих керівниками структурних підрозділів, які володіють відповідною інформацією згідно з Примірним переліком видів публічної інформації, розпорядником якої є Вищий адміністративний суд України (додаток 4 до цього Положення).
4.5. Публічна інформація про діяльність Суду може надаватися в усній і письмовій формах, у тому числі в електронному вигляді.
4.6. Публічна інформація надається в усній формі під час особистого прийому громадян керівництвом Суду, відповідно до компетенції.
Публічна інформація також надається в усній формі по телефону працівниками апарату Суду, якщо вони володіють цією інформацією і якщо запитувач інформації не наполягає на іншій формі відповіді.
Відповідні працівники апарату Суду не зобов’язані миттєво надавати усну відповідь на усний запит на інформацію. Якщо вони не готові надати таку усну відповідь, то вони повинні зафіксувати контактні дані запитувача інформації, зміст запиту на інформацію і після реєстрації та опрацювання такого запиту Підрозділом організації доступу Суд надає відповідь у встановлений Законом строк.
4.7. Відповідь на запит на інформацію підписує Голова Суду, його заступник, відповідно до компетенції, керівник апарату Суду або його заступник.
4.8.Відповідь на запит на інформацію повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит на інформацію вказуються найменування, поштова адреса Суду, реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
4.9.У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.
Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню зі спеціалістом, відповідальним за режимно-секретну роботу Суду.
4.10. Суд має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію в таких випадках:
1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит на інформацію;
2) якщо інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом, відповідно до частини другої статті 6 Закону;
3) якщо не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону, відповідно до якої запит на інформацію має містити:
ім’я (найменування) запитувача інформації, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
4.11.Відповідь на запит на інформацію повинно бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання такого запиту Судом.
4.12. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь повинно бути надано не пізніше 48 годин з дня отримання такого запиту.
Клопотання про термінове опрацювання запиту на інформацію повинно бути обґрунтованим.
4.13. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, посадова особа, яка наклала резолюцію, може продовжити строк розгляду такого запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку повідомляється запитувач у письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту на інформацію.
4.14. У разі якщо у запиті на інформацію, поряд із проханням надати публічну інформацію, міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на питання, які не належать до публічної інформації, може бути направлено запитувачу інформації окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач інформації повідомляється у відповіді на інформаційний запит.
4.15. Інформація на запит на інформацію надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше ніж 10 сторінок, запитувач інформації зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.
Підрозділ організації доступу не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту на інформацію повідомляє про це запитувача інформації із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації, затвердженою наказом Вищого адміністративного суду України від 4 серпня 2011 року №19.
При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
4.16. Відповідь на запит на інформацію надсилається на адресу, вказану запитувачем інформації у його запиті.
У разі якщо відповідь на запит на інформацію надсилається електронною поштою у вигляді електронного документа, паперові копії документа залишаються у Підрозділі організації доступу для зберігання згідно зі Зведеною номенклатурою справ Суду.
4.17. Запити на інформацію, що не містять адреси запитувача інформації, вважаються анонімними і не підлягають розгляду і наданню на них відповіді.
 
Розділ V. Відповідальність за порушення
законодавства про доступ до публічної інформації у Суді
5.1. Відповідальність за порушення у сфері доступу до публічної інформації визначається відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

Додатки:

Додаток 1. Порядок взаємодії Вищого адміністративного суду України з представниками засобів масової інформації

Додаток 2. Форма для подання інформаційного запиту (для фізичної особи)

Додаток 3. Форма для подання інформаційного запиту (для юридичної особи, об'єднання громадян)

Додаток 4. Примірний перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Вищий адміністративний суд України

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру