Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Текст положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Вищого адміністративного
суду України
26 травня 2015 № 21


 

Положення

про розгляд звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, адвокатських запитів, листів фізичних і юридичних осіб та особистий прийом у Вищому адміністративному суді України

 

{Із змінами та доповненнями, внесеними згідно із наказом № 8 від 18.03.2016}

 

1.     Загальні положення 

1.1. Це Положення встановлює особливості розгляду у Вищому адміністративному суді України (далі – ВАСУ) звернень громадян (далі – звернення), запитів і звернень народних депутатів, адвокатських запитів, листів фізичних і юридичних осіб (далі – листи) та визначає засади ведення діловодства, оформлення, обліку, руху, здійснення перевірок і контролю за виконанням доручень за зверненнями, запитами, підготовки відповідей та опрацювання матеріалів до використання і збереження, регламентує особистий прийом керівництвом суду.

1.2. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про статус народного депутата України», «Про звернення громадян», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про інформацію», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, та Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 № 174.

1.3. Звернення, адвокатські запити та листи до ВАСУ можуть бути надіслані поштою, електронною поштою, висловлені усно (у телефонному режимі чи на особистому прийомі громадян керівництвом суду) чи подані особисто або через уповноважених осіб, якщо їхні повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Скарга в інтересах неповнолітніх та недієздатних осіб подається їхніми законними представниками.

 Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Електронне звернення приймається на визначену електронну адресу  або шляхом заповнення електронної форми, яка розміщується на офіційному    веб-сайті суду. Датою подання електронного звернення є дата надходження звернення на визначену електронну адресу або дата заповнення електронної форми та її відправлення. Якщо електронне звернення надійшло на визначену електронну адресу в неробочий день (час), то датою подання електронного звернення вважається наступний після нього робочий день.

В електронному зверненні повинно бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

{Підпункт 1.3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно із наказом № 8 від 18.03.2016}

1.4. У роботі зі зверненнями, адвокатськими запитами та листами ВАСУ в межах компетенції забезпечує їх кваліфікований, неупереджений, об’єктивний, повний і своєчасний розгляд з метою оперативного вирішення порушених у них питань.

1.5. Загальну організацію роботи зі зверненнями громадян покладено на відділ по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації ВАСУ.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

{Підпункт 1.5 пункту 1 доповнено абзацом другим згідно із наказом № 8  від 18.03.2016}

 

2. Основні терміни, що вживаються в Положенні

 

Звернення громадян, викладені в письмовій або усній формі, класифікуються на пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) – звернення, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності суду, суддів, Голови суду, заступника Голови суду,  а також думка щодо врегулювання і вдосконалення їхньої діяльності.

Заява (клопотання) – звернення з проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією і чинним законодавством прав та інтересів громадян або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності суду, суддів.

Скарга – звернення з вимогами про поновлення прав та захисту законних інтересів громадян. 

Депутатський запит – вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до компетенції суду.

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата здійснити певні дії, дати офіційне роз’яснення чи викласти пропозицію з питань, віднесених до компетенції суду.

Лист – належним чином оформлений лист фізичної чи юридичної особи з метою реалізації їхніх прав, передбачених пунктом 1 частини третьої статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України (щодо відомостей про дату, час і місце судового розгляду справи, судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів).

Адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

 

3. Реєстрація та облік

 

3.1. Діловодство за зверненнями громадян у суді ведеться окремо від інших видів діловодства.

3.2. Усю кореспонденцію (поштова) щодо звернень громадян приймає канцелярія суду. Під час приймання кореспонденції перевіряється цілісність конверта або пакета, відповідність їх адресування.

Кореспонденцію, яка надходить до суду електронною поштою та містить підпис особи, яка звертається, канцелярія суду роздруковує на паперових носіях та передає до відповідного структурного підрозділу, до компетенції якого належить розгляд порушеного питання.

 Передача документів до відділу по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації здійснюється відповідним структурним підрозділом з інформацією про наявність чи відсутність у суді на момент передачі документів до відділу по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації процесуальних документів (позовна заява, апеляційна чи касаційна скарга тощо).

Подальша реєстрація документів здійснюється в автоматизованій системі документообігу суду в день їх надходження, а тих, що надійшли у неробочий день (час), наступного після нього робочого дня. Звернення та запити народних депутатів реєструються окремо від іншої кореспонденції. Адвокатські запити, листи юридичних і фізичних осіб реєструються в загальному порядку.

{Перше речення абзацу четвертого підпункту 3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно із наказом № 8 від 18.03.2016}

Листи, які стосуються надання інформації про рух касаційних скарг, реєструються у загальному порядку та передаються до відділу по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації.

Листи, які стосуються прискорення строків розгляду касаційних скарг, надання інформації про дату, час і місце судового розгляду справи, з посиланням на статтю 49 Кодексу адміністративного судочинства України, інших процесуальних питань, пов’язаних з розглядом конкретної справи, що перебуває в провадженні суддів-доповідачів, реєструються в загальному порядку відповідним структурним підрозділом ВАСУ та передаються негайно судді-доповідачу для долучення до матеріалів справи та відповідного реагування згідно з вимогами законодавства.

Під час реєстрації звернення громадян підлягають обов’язковій класифікації за встановленими статтею 3 Закону України «Про звернення громадян» видами: пропозиції, заяви, скарги, клопотання. Конверти, в яких надійшли звернення, зберігаються разом із цими зверненнями. Письмові звернення, подані під час особистого прийому, також підлягають обов’язковій реєстрації.

3.3. Після отримання звернення відділ по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації здійснює систематизовану реєстрацію звернення шляхом введення таких елементів: прізвища, імені, по батькові заявника, дати надходження звернення, контактний номер телефону заявника, форми надходження звернення (поштою, електронною поштою, на особистому прийомі, через уповноважену особу, через органи влади, через засоби масової інформації, від інших органів, установ чи організацій), ознак надходження звернення (первинне, повторне, дублетне, неодноразове, масове), виду надходження (пропозиції, зауваження), заяви (клопотання, скарги), статі авторів звернення (чоловіча, жіноча), суб’єкта звернення (індивідуальне, колективне, анонімне), типу звернення (телеграма, лист, усне), категорії авторів звернення (учасник війни, дитина війни, інвалід Великої Вітчизняної війни, інвалід війни, учасник бойових дій, ветеран праці, інвалід I групи, інвалід II групи, інвалід III групи, дитина-інвалід, одинока мати, мати-героїня, багатодітна сім’я, особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, дитина, інші категорії), соціального стану авторів звернень (пенсіонер, робітник, селянин, працівник бюджетної сфери, державний службовець, військовослужбовець, підприємець, безробітний, учень, студент, служитель релігійної організації, особа, що позбавлена волі, інші), дати, контролю, основних питань, які порушуються у зверненні (індексу цього питання), змісту і дати резолюції, прізвища виконавця, терміну виконання, дати надіслання, індексу і змісту документа, прийнятих рішень, дати зняття з контролю, номера справи за номенклатурою.

{Абзац перший підпункту 3.3 пункту 3 доповнено згідно із наказом № 8  від 18.03.2016} 

За результатами розгляду звернення відповідальним працівником можуть бути внесені такі результати: вирішено позитивно; відмовлено у задоволенні; дано роз’яснення; повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»; переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян»; не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян».

3.4. Працівник відділу по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації, якому передаються звернення, запити на інформацію, повинен зареєструвати їх у день надходження або не пізніше наступного дня у відповідній комп’ютерній програмі електронного документообігу з внесенням необхідних реквізитів і не пізніше наступного дня передати Голові суду, заступникам Голови суду, керівникові апарату та заступникові керівника апарату для накладення резолюції та визначення відповідального виконавця залежно від суті порушених питань. Листи фізичних та юридичних осіб щодо стану розгляду справ на резолюцію не передаються, а опрацьовуються безпосередньо відділом з подальшою передачею на підпис керівникові апарату.

3.5. Після реєстрації звернення громадянина вміщується в обкладинку, яка  містить такі реквізити: найменування суду, реєстраційний номер звернення, прізвище заявника, дату надходження звернення та строк його вирішення.

3.6. У разі коли за результатами розгляду звернення необхідно повідомити іншу організацію, на першому аркуші контрольного звернення робиться відмітка «Контроль».

3.7. У разі надходження повторних, дублетних, неодноразових, колективних звернень їм надається черговий реєстраційний номер, а у відповідній графі робиться позначка.

3.8. Колективні звернення громадян реєструються з позначкою «Колективне» за прізвищем першого заявника, якому і надсилається відповідь.

 

4. Порядок розгляду звернень громадян, звернень і запитів народних депутатів, адвокатських запитів, листів

 

4.1. Порядок розгляду звернень громадян (пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг)

У зверненні громадян вказуються прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання громадянина та викладається суть порушеного питання. Письмове звернення повинно бути надруковане або написане від руки, підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

 {Абзац третій підпункту 4.1 пункту 4 виключено згідно із наказом № 8 від 18.03.2016}

Звернення, оформлене без дотримання вказаних вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями в термін не пізніше ніж через 10 днів від дня його надходження. Копія такого звернення залишається у відділі по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації ВАСУ.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також те, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються і повторні звернення від одного й того ж громадянина з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті скарги, які подано з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян», та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до повноважень ВАСУ, то таке звернення у п’ятиденний термін із дня його отримання надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі із супровідним листом. Про це повідомляється суб’єкту подання звернення.

У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно в той же термін повертається автору звернення з відповідними роз’ясненнями.

Після опрацювання звернення разом із матеріалами повертається працівникові відділу по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації для відповідного зберігання.

Термін розгляду звернень, які не потребують додаткового вивчення, становить 15 днів. У разі необхідності додаткового вивчення матеріалів термін розгляду звернення не повинен перевищувати одного місяця. Якщо у місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, Голова суду та його заступники встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Після підготовки проекту листа-відповіді відповідальним виконавцем цей лист разом зі зверненням передається на підпис Голові суду та його заступникам.

4.2. Порядок розгляду запитів і звернень народних депутатів України

Відповідь на депутатський запит надсилається Голові Верховної Ради України та народному депутатові, який його вніс, не пізніше ніж у 10-денний термін та підписується Головою суду.

Відповідь на депутатське звернення є обов’язковим для розгляду протягом не більше 10 днів з моменту одержання і підписується Головою суду.

У разі неможливості розгляду депутатського запиту чи депутатського звернення у визначений строк народного депутата, групу народних депутатів чи комітет Верховної Ради України повинно бути повідомлено про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського запиту та депутатського звернення, з урахуванням продовження розгляду, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.

4.3. Порядок розгляду адвокатських запитів

Чинне законодавство України визначає, що орган державної влади зобов’язаний не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, які містять інформацію з обмеженим доступом.

 У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту. 

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства.

4.4. Порядок розгляду листів

Відповідно до статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі,  якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання в адміністративному суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів розгляду справи.

Листи фізичних та юридичних осіб, які  беруть участь у справі, не підлягають  розгляду  та  не  потребують  відповіді, якщо в них не зазначено  місце  проживання  чи  місцезнаходження (для юридичних осіб) або вони не підписані автором (авторами), а також якщо неможливо встановити  їх  автора,  або такі,  що  містять  вислови, що свідчать про неповагу до суду.

Після підготовки проекту відповіді відповідальний виконавець передає лист на підпис керівникові апарату, заступникові керівника апарату.

Запити та звернення депутатів місцевих рад, які надійшли до ВАСУ, розглядаються на загальних підставах.

Запити, які надійшли від Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників, Глави Адміністрації Президента, Прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів, Голови Вищої ради юстиції, Генерального прокурора України, Голови Державної податкової адміністрації України, Голови Державної судової адміністрації України, Голови Центральної виборчої комісії України, Голови Служби безпеки України, Голови Державної митної служби України, Голови Державної прикордонної служби України, керівників, заступників керівників міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, державних установ іноземних країн і міжнародних організацій (їх представництв), а також запити і звернення народних депутатів України, комітетів і комісій Верховної Ради України, осіб, яким присвоєно звання Герой Радянського Союзу, Герой України, Герой Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни та жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», розглядаються у першочерговому порядку.

Запити, що надійшли від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Урядового уповноваженого Європейського суду з прав людини, народних депутатів України, Вищої ради юстиції, комітетів і комісій Верховної Ради України, Представника Урядового уповноваженого Європейського суду з прав людини, Центральної виборчої комісії України, Голови Верховної Ради України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та стосуються надання інформації у справах, які перебувають у провадженні суду, передаються на опрацювання до відділу по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації.

З огляду на десятиденний термін опрацювання таких документів інформація, погоджена із суддею-доповідачем у запитуваній справі,  надається його помічником у триденний строк, а у випадках, коли строк визначений заявником запиту, інформація надається у строк, встановлений  резолюцією керівництва суду.

 Контроль за своєчасним опрацюванням цих документів покладається на відділ по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації, структурний підрозділ, який забезпечує роботу судової палати, до складу якої входить суддя-доповідач запитуваної справи.

На резолюцію та підпис Голові суду передаються запити та звернення, які надійшли від народних депутатів України, Вищої ради юстиції, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів, Урядового уповноваженого Європейського суду з прав людини, комітетів і комісій Верховної Ради України, звернення осіб, яким присвоєно звання Герой Радянського Союзу, Герой України, Герой Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни та жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня».

На резолюцію та підпис заступникам Голови суду передаються всі інші категорії звернень згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Контроль за дотриманням строків розгляду документів, що передаються на резолюцію та підпис Голові суду та його заступникам, а також візування проектів відповідей, здійснює структурний підрозділ, який забезпечує роботу Голови та заступників Голови суду.

На резолюцію та підпис керівникові апарату, заступникові керівника апарату суду передаються звернення щодо організаційного забезпечення роботи суду, скарги на дії працівників апарату ВАСУ.

Контроль за дотриманням строків розгляду документів, що передаються на резолюцію та підпис керівникові апарату та його заступникові, а також візування проектів відповідей, здійснює структурний підрозділ, який забезпечує роботу керівництва апарату суду.

 Якщо в резолюції зазначено декілька виконавців, то перший із них є відповідальним за виконання документа (підготовку проекту відповіді) і йому в установленому порядку передається документ. Працівник відділу по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації оперативно передає копію документа решті вказаних у резолюції осіб під підпис з одночасним повідомленням строку опрацювання документа.

Співвиконавці повинні за вимогою відповідального виконавця подати у встановлений термін усі необхідні матеріали.

 Звернення, для надання відповіді на які необхідна інформація щодо розгляду справ, згідно з резолюцією керівництва суду опрацьовуються з урахуванням відомостей, наданих помічниками суддів у вигляді службових записок.

Після підготовки проекту відповіді  відповідальний виконавець передає проект на візування співвиконавцям та за потреби начальникам структурних підрозділів в частині достовірності зазначеної у проекті відповіді інформації щодо руху справ та надіслання копій судових рішень сторонам у справах.

Строк візування таких документів не повинен перевищувати трьох днів, а за потреби може бути скорочено до одноденного строку.

Відповідальність за строки візування документів та викладену в проектах відповідей інформацію несе кожен начальник структурного підрозділу, який візує документ, у межах своїх повноважень.

Звернення, адвокатські запити та листи вважаються опрацьованими, якщо порушені в них питання розглянуто по суті, ужито необхідних заходів, надано відповідь заявникам у письмовій (електронній) формі, а також якщо порушені питання письмово зняті з розгляду заявниками.

За підсумками вирішення звернень може бути прийнято одне з таких рішень:

задоволено – ужито заходів до повного або часткового поновлення прав і законних інтересів заявника. Не може вважатися задоволеним звернення, рішення за яким прийнято не за вимогами громадянина, а за результатами виявлених недоліків або порушень закону;

частково задоволено – звернення, в якому міститься дві чи більше вимог і за результатами перевірки якого не всі з них визнані обґрунтованими;

повторно задоволено – звернення, за яким раніше приймалося рішення про відмову в задоволенні. При цьому первинне рішення за цим зверненням повинно скасовуватися;

відхилено – вимоги заявника, викладені у зверненні, визнані необґрунтованими;

роз’яснено – за зверненням, у якому не містилося прохань про задоволення будь-яких вимог або клопотань, надано роз’яснення з питань правового характеру.

Під час розгляду звернень повинно бути забезпечено нерозголошення відомостей про особисте життя громадян без їхньої згоди та задоволено прохання щодо нерозголошення анкетних даних і домашньої адреси.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у  зверненні, доводиться до відома громадянина в письмовій або електронній формі з посиланням на чинне законодавство і викладенням мотивів відмови. При цьому вказуються заходи, які вживались для перевірки цього звернення.

Відповідь за результатами розгляду колективного звернення (якщо звертаються двоє і більше громадян) надсилається тому громадянину, який у зверненні підписався першим або адреса якого вказана. У тексті відповіді потрібно вказувати загальну кількість громадян, що звернулися.

Розгляд звернень юридичних осіб, громадських організацій, благодійних фондів тощо здійснюється в аналогічному порядку.

 

5. Контроль за розглядом звернень громадян

          5.1. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян у межах визначених повноважень здійснюють відділ по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації.

5.2. Звернення громадян, що надійшли до суду з державних, правоохоронних органів і стосуються порушень діючого законодавства в діяльності керівництва адміністративних судів, та звернення, які містять інформацію про можливість виникнення надзвичайних ситуацій чи важких наслідків, терміново передаються Голові ВАСУ для накладення резолюції з визначенням відповідального виконавця.

5.3. Для запобігання несвоєчасному виконанню доручень, а також усунення причин, що затримують виконання доручень за найбільш резонансними зверненнями, посадові особи, які наділені функцією контролю, зобов’язані у процесі контролю розгляду звернення своєчасно доповідати відповідним керівникам про хід виконання цих доручень з посиланням на причини затримки, а також, у разі потреби, витребовувати від відповідних посадових осіб інформацію з цих питань.

5.4. Доручення з резолюцією «Терміново» виконуються протягом двох робочих днів, якщо іншого терміну не встановлено резолюцією керівництва суду.

5.5. Посадова особа ВАСУ в межах своїх повноважень зобов’язана:

об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти звернення;

невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які спричинили порушення;

забезпечувати поновлення порушених прав, невідкладне виконання рішень прийнятих, під час розгляду звернень;

письмово повідомляти заявника про результати перевірки звернень і суть прийнятого рішення;

уживати заходів до усунення причин, що породжують звернення громадян, систематично аналізувати хід цієї роботи.  

5.6. Громадяни мають право звертатися до ВАСУ українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін. Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.

{Пункт 5 доповнено підпунктом 5.6. згідно із наказом № 8 від 18.03.2016}

 

6. Узагальнення, аналіз письмових, електронних та усних звернень громадян і юридичних осіб

 

{Назва пункту 6 із змінами, внесеними згідно із  наказом № 8  від 18.03.2016}

 

6.1. Письмові (електронні) та усні звернення громадян, а також критичні зауваження, які в них містяться, підлягають систематичному, але не рідше одного разу на півріччя, узагальненню та аналізу з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення прав та інтересів громадян. Особливу увагу слід звертати на усунення причин, які є підставою для надходження звернень громадян, а також змушують громадян звертатися до вищих і центральних органів державної влади,  засобів масової інформації з питань, які можуть і повинні вирішуватись адміністративними судами.

Таке узагальнення відділ по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації здійснює двічі на рік: за перше та друге півріччя – шляхом складання аналітичної довідки.

 

7. Особистий прийом громадян керівництвом суду

 

         7.1. Особистий прийом громадян у ВАСУ здійснюється за адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ.

Графік прийому громадян вивішується в приміщенні ВАСУ у вестибюлі першого поверху на інформаційному стенді та на сайті ВАСУ.

Особистий прийом громадян здійснюється в установлені дні та години в зручний для громадян час та відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку роботи ВАСУ.

7.2. Для забезпечення умов реалізації громадянами своїх законних прав та інтересів прийом громадян здійснюється Головою суду, його заступниками та керівником апарату. 

Особистий прийом громадян керівництвом суду здійснюється з питань організаційної діяльності Вищого адміністративного суду України. Питання, що вирішуються в порядку, встановленому процесуальним законодавством, на особистому прийомі громадян не розглядаються.

7.3. Для проведення особистого прийому громадян у ВАСУ відведено  спеціальну кімнату, яка обладнана належним інвентарем. Вхід до цього приміщення здійснюється в установленому порядку.

7.4. Під час здійснення особистого прийому громадян разом з ними можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлено в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

Особистий прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється на загальних підставах, у разі потреби – за участю перекладача.

Особи, визнані в установленому порядку судом недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

7.5. Письмові звернення, які подаються на особистому прийомі, реєструються відповідно до цього Положення.

7.6. Особистий прийом громадян керівництвом  ВАСУ здійснюється лише за попереднім записом, який проводиться працівником відділу по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації.

Під час попереднього запису громадянина на особистий прийом з’ясовується  його прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, місце роботи, зміст порушеного ним питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення.

Запис до Голови суду здійснюється в разі, якщо порушене питання попередньо не вирішено його заступниками на особистому прийомі.

7.7. Пропуск громадян до приміщення суду, в якому проводиться особистий прийом, здійснюється відповідно до наказу ВАСУ від 11.12.2012 № 27 «Про введення у дію Інструкції про здійснення державної охорони адміністративного будинку Вищого адміністративного суду України та порядку допуску на об’єкт охорони».

7.8. Громадянин має право звернутися до посадової особи як у письмовій, так і в усній формі.

7.9. Громадяни інформують відповідального працівника про наявність раніше поданих звернень з питання, що порушується заявником. Якщо такі мали місце, надають інформацію

(повідомлення) про наслідки їх розгляду.

7.10. Особистий прийом громадян здійснюється в порядку черговості.

Черговість прийому громадян визначається відповідно до попередньо складеного списку, формування якого закінчується за тиждень до його проведення, для належної підготовки всіх необхідних матеріалів та інформації.

Прийом осіб, яким присвоєно звання Герой Радянського Союзу, Герой України, Герой Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни та жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», здійснюється першочергово та особисто Головою суду.

7.11. Не допускається з’ясування відомостей про громадянина, що мають суто особистий характер і не стосуються його звернення.

7.12. Список громадян, яких записано на особистий прийом до Голови суду, його заступників або керівника апарату суду, складається відповідальним працівником відділу по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації.

7.13. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, то такі звернення реєструються, розглядаються, формуються у справи в тому ж порядку, що й звернення, які надійшли поштою. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово у терміни, встановлені законодавством.

7.14. Дані про особу (ПІБ, контактний номер телефону), яка звернулася на особистому прийомі, короткий зміст питань, з якими вона звернулася, а також про взяття на контроль і результати розгляду звернень, що надійшли під час особистого прийому, фіксуються в журналі обліку особистого прийому громадян.

 

{Підпункт 7.14. пункту 7 із змінами, внесеними згідно із  наказом № 8  від 18.03.2016}

 

7.15. Повторний прийом громадян з питання, яке вже розглядалося, здійснюється в разі, якщо питання, порушене у попередньому зверненні, не було вирішено по суті.

7.16. Відділ по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації систематично здійснює аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі та кожне півріччя звітує про результати проведеної роботи керівництву ВАСУ.

7.17. Інформація про порядок організації та здійснення особистого прийому громадян у ВАСУ розміщується на офіційному веб-сайті ВАСУ та на першому поверсі адміністративного будинку суду в доступному для вільного огляду місці.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру