Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Постанова Пленуму ВАСУ «Про стан здійснення правосуддя ВАСУ, апеляційними та окружними адміністративними судами у 2014 році» від 23.01.2015 № 1

ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23 січня 2015 року

 

м. Київ

 

                               1

Про стан здійснення правосуддя

 Вищим адміністративним судом України, апеляційними та окружними адміністративними судами у 2014 році

 

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Вищого адміністративного суду України Нечитайла О.М., співдоповіді заступника Голови Вищого адміністративного суду України, секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України, ученого секретаря Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України Смоковича М.І., секретарів першої та другої судових палат Вищого адміністративного суду України Конюшка К.В., Муравйова О.В., судді третьої судової палати Вищого адміністративного суду України Бутенка В.І. про стан здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України, апеляційними та окружними адміністративними судами у 2014 році, Пленум Вищого адміністративного суду України відзначає, що впродовж звітного періоду діяльність адміністративних судів здійснювалася відповідно до завдань, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Кодексом адміністративного судочинства України, і була спрямована на подальше покращення якості та доступності правосуддя, справедливий судовий розгляд у встановлені законом строки.

У 2014 році на розгляді окружних адміністративних судів перебувало понад 222 тисячі справ і матеріалів, з яких розглянуто 195 тисяч, тобто 88 відсотків.

Пленум Вищого адміністративного суду України відзначає, що у 2014 році ситуація щодо дотримання суддями процесуальних строків та оперативності розгляду судами адміністративних справ не змінилася. Однак занепокоєння викликають показники Львівського окружного адміністративного суду та Окружного адміністративного суду міста Києва.

Пленум Вищого адміністративного суду України звертає увагу голів окружних адміністративних судів, що їхнім першочерговим завданням залишається аналіз випадків недотримання суддями строків розгляду справ та виявлення причин і умов, які цьому сприяли (нераціональна організація роботи судді та суду чи недобросовісне виконання учасниками процесу своїх обов’язків).

В апеляційних адміністративних судах у 2014 році перебувало 327 тисяч справ, з них розглянуто 300 тисяч. У 78 відсотках розглянутих за апеляційними скаргами справ рішення судів першої інстанції залишено без змін.

Вищий адміністративний суд України у звітному році розглянув понад 87 тисяч справ і матеріалів, у тому числі майже 81 тисяча касаційних скарг.

Внаслідок касаційного перегляду у звітному періоді було змінено чи скасовано 8,8 тисячі судових рішень, що становить 25 відсотків ухвалених у касаційному порядку судових рішень.

Пленум Вищого адміністративного суду України наголошує, що такий стан справ потребує більш відповідального та кваліфікованого ставлення суддів апеляційних адмінсудів до перегляду рішень судів першої інстанції. Найбільший показник змінених чи скасованих судових рішень у Івано-Франківському, Дніпропетровському, Закарпатському та Черкаському окружних адміністративних судах, що свідчить про недостатню якість здійснення судочинства відповідними апеляційними адміністративними судами (Дніпропетровським, Київським та Львівським). Ці апеляційні суди також мають найбільший показник кількості судових рішень, які переглянуті та скасовані (змінені) в касаційному порядку (відповідно 27 та по 28 відсотків від загальної кількості переглянутих).

Протягом звітного періоду Вищий адміністративний суд України розглянув 5 901 заяву про перегляд судових рішень Верховним Судом України, з них допустив до провадження 547 справ.

За даними офіційної статистичної звітності, за звітний період Верховний Суд України по суті розглянув 482 адміністративні справи. З них у 141 справі рішення Вищого адміністративного суду України скасовано повністю,
 у 5 - частково.

Пленум Вищого адміністративного суду України констатує, що впродовж звітного періоду інтенсивно працювали судді адміністративних судів усіх інстанцій, виконуючи покладені на них завдання щодо забезпечення захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин.

Однак показник кількості скасованих чи змінених судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій поки що залишається високим. Непоодинокими є факти затягування вирішення судових справ і ухвалення помилкових судових рішень.

Максимально прикладені зусилля суддів Вищого адміністративного суду України сприяли зменшенню на 27 відсотків кількості нерозглянутих справ і матеріалів касаційним судом порівняно з 2013 роком. Наслідком цього є тенденція до зменшення строків розгляду справ, наближення обсягів навантаження на суддів до цивілізованих показників.

Надаючи особливої ваги впливу якості законодавства на ефективність судочинства, Вищий адміністративний суд України протягом року опрацював та підготував висновки з відповідними зауваженнями та пропозиціями до 82 законопроектів, які стосуються судоустрою і статусу суддів та удосконалення окремих положень процесуального законодавства.

Поряд зі здійсненням функції правосуддя, Вищий адміністративний суд України особливу увагу приділяв також реалізації законодавчо визначених функцій щодо вивчення та узагальнення судової практики, надання методичної допомоги та рекомендаційних роз'яснень з питань застосування законодавства щодо вирішення справ адміністративної юрисдикції. У звітному періоді з метою надання методичної допомоги судді Вищого адміністративного суду України брали активну участь у семінарах, тренінгах, нарадах тощо.

Протягом звітного року Вищий адміністративний суд України розробив ряд правових актів, спрямованих на формування правильної та єдиної судової практики. Серед них низка постанов Пленуму Вищого адміністративного суду України, які стосуються актуальних питань діяльності адміністративних судів. Під час розроблення проектів постанов Пленуму роз’яснювального характеру враховано думки провідних науковців, які беруть активну участь у роботі Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України. Крім цього, члени НКР надали 121 науковий висновок з окремих актуальних питань правозастосування, на основі яких підготовлено 6 узагальнених науково-консультативних висновків, які розміщено на офіційному веб-сайті Вищого адміністративного суду України.

Позитивною тенденцією 2014 року стало збільшення випадків застосування адміністративними судами практики Європейського суду з прав людини під час вирішення справ та ухвалення процесуальних рішень.  

З огляду на викладене Пленум Вищого адміністративного суду України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Доповідь Голови Вищого адміністративного суду України Нечитайла О.М., співдоповіді секретарів першої та другої судових палат Вищого адміністративного суду України Конюшка К.В., Муравйова О.В., судді третьої судової палати Бутенка В.І. про стан здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України, апеляційними та окружними адміністративними судами у 2014 році взяти до відома.

 

2. Головам окружних та апеляційних адміністративних судів:

 

здійснювати постійний контроль за дотриманням строків розгляду справ, забезпеченням єдності судової практики, обговорювати на зборах суддів питання порушення строків розгляду адміністративних справ, причини помилок, які допускаються окремими суддями при вирішенні справ, уживати заходів для їх усунення. 

3. Звернути особливу увагу голів Львівського окружного адміністративного суду та Окружного адміністративного суду міста Києва на необхідність дотримання процесуальних строків при розгляді справ. 

4. Головам апеляційних адміністративних судів:

 

проаналізувати причини, які стали підставою для скасування судових рішень судом касаційної інстанції, та обговорити ці питання на зборах суддів;              

проаналізувати стан надання методичної допомоги місцевим загальним судам як адміністративним судам та окружним адміністративним судам, звернувши увагу на якість надання методичної допомоги. 

5. Звернути увагу голів Дніпропетровського, Київського та Львівського апеляційних адміністративних судів на якість здійснення судочинства Івано-Франківським, Дніпропетровським, Закарпатським та Черкаським окружними адміністративними судами. 

6. Секретарям судових палат Вищого адміністративного суду України:

постійно аналізувати причини скасування Верховним Судом України судових рішень Вищого адміністративного суду України і вживати необхідних заходів для їх усунення; 

продовжити практику розгляду справ розширеними колегіями судових палат з метою формування єдиної правової позиції за наявності протилежних за змістом рішень судів попередніх інстанцій; 

проводити наради, семінари, конференції за участю суддів окружних та адміністративних судів з питань застосування законодавства щодо вирішення справ адміністративної юрисдикції.

 

7. Суддям Вищого адміністративного суду України продовжити роботу з надання методичної допомоги окружним та апеляційним адміністративним судам щодо застосування законодавства.

 

8. Рекомендувати Голові Вищого адміністративного суду України, головам апеляційних та окружних адміністративних судів використовувати показники стану здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України, апеляційними та окружними адміністративними судами у 2014 році для доведення результатів роботи цих судів до відома громадськості. 

            9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України.

 

Головуючий                                                                                 О.М.Нечитайло 

Секретар Пленуму                                                                     М.І.Смокович


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру