Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Підготовлено висновки та рекомендації за підсумками роботи круглих столів щодо реформування адмін’юстиції в Україні

У рамках проекту «Підтримка розвитку адміністративної юстиції», який впроваджується Координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно з Вищим адміністративним судом України, підготовлено висновки та рекомендації за підсумками обговорень під час круглих столів щодо реформування адміністративної юстиції в Україні, проведених у Львові, Дніпрі, Харкові та Києві у червні 2016 року.

До розробки цього підсумкового документа було залучено експерта Координатора проектів ОБСЄ в Україні, доктора юридичних наук, професора кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» Козюбру Миколу Івановича.

 

Підсумкові висновки та рекомендації

круглих столів щодо реформування адміністративної юстиції в Україні, проведених

у містах Львові, Дніпрі, Харкові та Києві

у червні 2016 року

 

Підготовлені експертом Координатора проектів ОБСЄ в Україні, доктором юридичних наук, професором кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» Козюброю М.І. у рамках проекту «Підтримка розвитку адміністративної юстиції», який впроваджується Координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно з Вищим адміністративним судом України.

 

І. Обговорення проблем реформування адміністративної юстиції на зазначених круглих столах, в яких взяло участь близько 200 суддів адміністративних та інших судів, науковців та представників юридичної громадськості, дає підстави дійти таких висновків:

 

1. Реформування адміністративної юстиції є однією з найважливіших складових судової реформи, яка нині здійснюється в Україні. Учасники круглих столів єдині в тому, що без ефективного функціонування адміністративної юстиції, як свідчить історичний досвід, утвердження в країні принципів правової держави і верховенства права неможливе.

 

2. Важливим кроком на шляху реформування системи правосуддя в Україні, зокрема деполітизації суддівського корпусу, підвищення рівня його професіоналізму й доброчесності та забезпечення незалежності суддів і суду, має стати розроблений Конституційною комісією при Президентові України та прийнятий Верховною Радою України 2 червня 2016 року Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)».

 

3. Практично одностайну підтримку учасників круглих столів отримали такі положення названого Закону:

 

− відмова від випробувального терміну – першого призначення на посаду судді строком на п’ять років Президентом України;

 

                       запровадження конкурсу для кандидатів на посаду судді;

 

                       вилучення з процедури призначення (обрання) суддів політичного органу – Верховної Ради України;

 

                       зміщення центру добору і призначення суддів із політичних органів до органу суддівського співтовариства – Вищої ради правосуддя;

 

                       приведення у відповідність з європейськими стандартами порядку формування складу та повноважень Вищої ради правосуддя, що має сприяти більшому професіоналізму цього органу;

 

                       вдосконалення повноважень Вищої ради правосуддя, особливо тих, що стосуються призначення суддів, їх переведення з одного суду до іншого, звільнення суддів тощо.

 

4. Учасники круглих столів відзначили також низку інших позитивних рис внесених змін до Конституції України. Загальне схвалення отримало, зокрема, положення частини п’ятої статті 125 Закону «Про внесення змін до Конституції…», відповідно до якого окрема увага акцентується на місці в системі правосуддя адміністративних судів.

 

ІІ. Разом з тим, у процесі обговорення було висловлено ряд зауважень до названого закону, а також до оновленого Закону України «Про судоустрій і статус суддів», який за процедурою мав би ухвалюватися після внесення змін до Конституції України, а не навпаки, як це в дійсності відбувалося.

 

  Учасники круглих столів, зокрема, констатували:

 

1.                     Неврахування розробниками Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» наполегливої рекомендації Венеціанської комісії «скасувати вищі спеціалізовані суди, залишивши адміністративні суди автономною системою» (Висновок стосовно запропонованих змін до Конституції України, що стосуються судової системи, схвалених Конституційною комісією 4 вересня 2015 року. Прийнятий Венеціанською комісією на 104 пленарній сесії 23-24 жовтня 2015 року). Виокремлення адміністративних судів у відносно автономну підсистему системи судоустрою, на думку учасників круглих столів, відповідає сучасним тенденціям побудови судоустрою в країнах континентальної Європи.

 

2.                     Суперечливість, невизначеність, а інколи й явну сумнівність низки положень закону «Про судоустрій і статус суддів», які створюватимуть загрозу для внутрішніх протиріч у судовій системі України, ускладнюватимуть забезпечення єдності судової практики.

 

ІІІ. У зв’язку з цим, учасники круглих столів рекомендують:

 

 

1.                     Істотно вдосконалити Закон України «Про судоустрій і статус суддів», усунувши у ньому суперечності, невизначеності, інші недоліки та привівши його у відповідність із положеннями оновленої Конституції України.

 

 

2.                     Продовжити роботу над реформуванням системи судоустрою України на основі оновленої  Конституції, послідовно провівши в Законі «Про судоустрій і статус суддів» перехід до трьохрівневої системи судоустрою.

 

 

3.                     Виокремити в цій системі дві відносно автономні підсистеми: загальних судів, які розглядали б цивільні (включно з господарськими) та кримінальні справи, вищою касаційною інстанцією в яких має бути Верховний Суд із відповідними палатами у його структурі, та адміністративних судів, касаційною інстанцією в яких виступатиме Вищий адміністративний суд (саме для цього, на думку учасників круглих столів, слід було використати закріплені в частині четвертій статті 125 Закону «Про внесення змін до Конституції…» положення про можливість створення в системі судоустрою вищих спеціалізованих судів).

 

 

4.                     Для виокремлення адміністративних судів у відносно автономну підсистему системи судоустрою України, окрім названих мотивів, є низка інших підстав, які полягають:

 

    в особливостях завдань і функцій адміністративних судів. Це не звичайні спеціалізовані суди, а суди, що забезпечують захист прав і свобод людини від посягань з боку публічної влади, що робить їх одним із вирішальних засобів утвердження в країні принципів правової держави і верховенства права;

 

    в обумовленій особливостями завдань і функцій адміністративної юстиції специфіці адміністративного судочинства – інституту доказування в адміністративному суді (зокрема, тягаря доказування), принципів адміністративного судочинства (зокрема, поєднання принципу змагальності з пошуковим принципом), судової аргументації схвалюваних рішень (переважання в ній раціональних моментів і логічних побудов, властивих науці, мінімізація впливу психологічних факторів, прийомів ораторського мистецтва тощо).

Це зближує адміністративне судочинство з конституційним судочинством, автономність якого в континентальній Європі не підлягає сумніву;

 

    забезпечення єдності судової практики між загальними та адміністративними судами (відповідними видами юрисдикції) може здійснюватись на спільних засіданнях Верховного Суду та Вищого адміністративного суду.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру