Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Українська делегація ознайомилася з прикладами проведення заходів щодо поінформованості суспільства про діяльність адмінсудів у Литві та Швеції

 

З 8 по 14 червня 2013 року тривав візит делегації суддів і працівників апарату Вищого адміністративного суду України та окружних адмінсудів до м. Вільнюс (Литовська Республіка) та м. Стокгольм (Королівство Швеція) у рамках Проекту Twinning «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні» (захід D3). 
До складу української делегації увійшли заступник голови Ради суддів адміністративних судів України Любов Гончар, суддя ВАСУ, член Ради суддів України Сергій Амєлін, керівник апарату ВАСУ Станіслав Которобай, голова Київського окружного адміністративного суду Олег Басай, голова Полтавського окружного адміністративного суду Федір Соколенко;помічник судді ВАСУ Наталія Савицька.
Уході візиту делегація відвідалаНаціональну судову адміністрацію Литви, Окружний адміністративний суд м. Вільнюс, Верховний адміністративний суд Литви, Національну судову адміністрацію Швеції, Окружний суд м. Стокгольм, Апеляційний адміністративний суд Стокгольма, Верховний адміністративний суд Швеції та шведське радіо.
Під час проведення зустрічей з представниками цих установ делегаціяознайомилася з найкращими прикладами проведення заходів, що стосуються поінформованості суспільства про діяльність адміністративних судів. 
10 червня 2013 року делегація відвідала Національну судову адміністрацію Литви, Окружний адміністративний суд м.Вільнюс та Верховний адміністративний суд Литви. Під час спілкування з головою відділу комунікацій Національної адміністрації судів Живіле Навіцкайте-Бабкін були обговорені основні принципи взаємодії судів та суддів зі ЗМІ та громадськістю в Литві, методів реагування на негативні повідомлення в ЗМІ про діяльність судової системи, повноважень судді і працівників апарату у спілкуванні з журналістами. Розглянули питання наповнення офіційного веб-сайту і оприлюднення на ньому судових рішень. Литовські колеги повідомили про те, що у 2010 році були підготовлені Стратегія комунікацій судової системи Литви та План заходів зі здійснення стратегії відкритості судів для суспільства на 2011-2013 роки, основною метою яких стало задоволення законного інтересу громадськості отримувати офіційну і об’єктивну інформацію про діяльність судів.
У судовій системі Литви за зв’язки із громадськістю відповідають Комітет із зв’язків з громадськістю при Раді суддів, відділ комунікацій Національної  судової адміністрації, представники судів з питань зв’язків з громадськістю.
Коментарі журналістам надають Голова суду, суддя (стосовно розгляду конкретної справи, що перебуває у його провадженні) та представник суду із зв’язків з громадськістю.
Під час зустрічі делегації у Окружному адміністративному суді м. Вільнюса з представником Голови суду з питань зв’язків із громадськістю Сігітою Балтадуоне, канцлером (керівником апарату) Юрате Павіліонієне обговорювалися питання ролі та повноваженнь представника суду з питаньзв’язків з громадськістю.
Зустріч із ГоловоюВерховного адміністративного суду Литви (далі –ВАСЛ) Річардасом Пілічаускасом, суддею ВАСЛ Романасом Клішаускасом та канцлером Зенонасом Караліусом була присвячена обговоренню питань повноважень працівників апарату суду, зокрема щодо поширення офіційної інформації на офіційному веб-сайті суду, проведення спеціалізованих неформальних заходів за участю ЗМІ.
 
12 червня відбулася зустріч делегації зі спеціалістами з питань контактів зі ЗМІ Національної судової адміністрації Швеції Дженні Толл та Йєспером Ніцше, під час якої обговорювалися питання діяльності судів з питань формування відносин між судами та ЗМІ.
          Делегація відвідала Окружний суд м.Стокгольм, де була проведена зустріч зі старшим суддею Окружного суду м.Стокгольм, головою Медіагрупи судів ШвеціїЄленою Енгелін та асоційованим суддею Маркусом Ісгреном. Зустріч була присвячена обговоренню питань формування контактів суду зі ЗМІ під час розгляду резонансних судових справ, а також питань, що викликають інтерес широких кіл громадськості.
Учасники зустрічіобговорили також питання створення Медіагрупи судів Швеції. Основне завдання Медіагрупи судів Швеції – інформування громадськості про загальні питання діяльності судової системи і висвітлення судових рішень у резонансних справах. Обов’язок по наданню інформації з конкретної справи покладено на суддю. Участь у Медіагрупі ґрунтується на добровільній безоплатній основі. До її складу входить 35 осіб, більшість з яких - судді різних інстанцій, також є представники преси – журналісти, які надають допомогу суддям.
13 червня 2013 року делегація відвідала «SwedishRadio», де відбулася зустріч із журналістом Фредеріком Вадстрьомом, присвячена обговоренню питань ролі журналіста у Швеції, його повноважень та умов роботи, причин існування інтересу журналістів до питань діяльності судів.
        Того ж дня делегація здійснила робочий візит до Верховного адміністративного суду Швеції (далі – ВАС Швеції), де з Головою ВАС Швеції Метсом Меліном та спеціалістом з інформаційних питань суду Еммою Боман обговорювалися питання методів та цілей діяльності суду, спрямованих на розвиток відносин зі ЗМІ, використання веб-сторінки як засобу забезпечення комунікації із пресою та громадськістю.
Голова судуМетс Мелін наголосив на тому, що у взаємодії суду зі ЗМІ та громадськістю важливим є те, що постанови ВАС Швеції мають бути відомі не лише судам, а всьому суспільству. Для цього судові рішення мають бути чіткими, переконуючими і зрозумілими для громадян.
14 червня 2013 року делегація відвідала Адміністративний апеляційний суд м.Стокгольм. Під час зустрічі Президент суду Марі Андерсон та спеціаліст з питань інформації Ева Бломквіст пояснили роль та сферу відповідальності спеціаліста з питань інформації у Адміністративному апеляційному суді Стокгольма.
* * *
 
Ukrainian delegation got acquainted with examples of activities aimed at informing the society with activities conducted by administrative courts in Lithuania and Sweden 
 
From  8 to 14 June2013 adelegationof judges and staff representative of the High Administrative Courtof Ukraine (VASU)  anddistrict administrative courtsvisitedVilnius (Lithuania) andStockholm (Sweden) withinthe framework of D3 Studyvisit (EU-TwinningprojectIncreased Effectiveness and Management Capacitiesof Administrative Courtin Ukraine”).
 
The Ukrainian delegation was composed of Liubov Gonchar, Deputy head of the Council of Judges of administrative courts of Ukraine; Sergiy Amelin, member of the Council of Judges of Ukraine; Stanislav Kotorobay, VASU head of staff; Oleg Basai, head of the Kyiv District Administrative Court; Fedir Sokolenko, Head of the Poltava District Administrative Court; Natalia Savytska, judge assistant, VASU.
 
Within the framework of the Studyvisit the Ukrainian delegation visitedthe National Courts Administration of Lithuania, Vilnius Regional Administrative Court, the Supreme Administrative Court of Lithuania; the Swedish National Courts Administration, Stockholm District Court, Stockholm Administrative Court of Appeal, the Swedish Supreme Administrative Court and the Swedish Radio.
During meetings with representatives of the above mentioned institutions the Ukrainian delegation got acquainted with best practices on informing society with activities of administrative courts
 
On 10 June 2013 theUkrainian delegation visited the National Courts Administration of Lithuania, Vilnius Regional Administrative Court, the Supreme Administrative Court of Lithuania.  During a meeting with Zivile Navikaite-Babkin, Head of Communications Department of the National Courts Administration, the discussion focused on the basic principles of communication of courts and judges with the media and the public in Lithuania, communication methods of administrative courts in Lithuania with the media, ways to respond to negative media reports about the judiciary, the powers of judges and the court staff in dealing with the media. Further the issues of the official website and the publication of judicial decisions on it were also addressed.
 
As it was mentioned by Lithuanian colleagues, in 2010, Lithuania first prepared the Judicial Power Communication Strategy in Lithuania and the Action Plan for the implementation of the strategy of openness of the courts to the public for 2011-2013, both aimed at meeting the legitimate interest of the public to receive formal and objective information on activities of the courts.
 
Within the framework of the Lithuanian judicial system the Public Relations Committee acting under the Council of Judges, the Communication Department of the National Courts Administration and courts representatives dealing with Public Relations issues are responsible for public communications.
 
In courts, the President of the court, the judge (information about particular cases considered by him) and a representative of the court on public relations provide information to journalists.          
 
During a meeting of the delegation in Vilnius District Administrative Court with Sigita Baltaduone, a representative of the President of the Court on Public Relations, and the Chancellor (Chief of Staff) Jurate Povilioniene, interaction of court with the media representatives and the role and powers of the court representative on public relations were discussed.        
 
Meeting with Ricardas Piliciauskas, President of the Supreme Administrative Court of Lithuania, Romanos Klishauskas,  judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania and Zenonas Karalius, Chancellor (Chief of Administrative Office) of the Supreme Administrative Court of Lithuania, was devoted to discussion on powers of the Supreme Administrative Court of Lithuania staff and judges in dealing with the media, on dissemination of official information, on the official website of the court, and on conducting specialized informal activities with the media.        
 
On June 12 the delegation met with Jenny Toll and Jesper Nietsche, press-officers of the Swedish National Judicial Administration. During the meeting they discussed information on the structure and purpose of the study tour, and general information about activities of the courts on forming relations between the courts and the media.          
 
The delegation visited the Stockholm District Court, where a meeting with Lena Egelin, Senior Judge of the Stockholm District Court, Chairman of Media Group of Swedish Courts, and Marcus Isgren, Associate Judge, was held. The meeting was devoted to the operating procedures of the Stockholm District Court in the field of media relations, discussion of the formation of the court contacts with the media during the review of high-profile cases, and matters that are of interest to the general public.
 
 Members of the delegation also discussed the creation and activity of Swedish Courts Media Group. The main purpose of creation of the Swedish Courts Media Group is to inform the public about activities of the courts and coverage of judgments in cases that raise broad public interest. Participation in the Media Group is voluntary and free of charge. It consists of 35 persons, most of whom are judges of different instances and also media representatives - journalists who assist judges.        
 
On 13 June 2013, the delegation visited the Swedish Radio, where a meeting with Fredrik Wadström, journalist was held. The meeting was devoted to discussion of the role of a journalist in Sweden, his/her powers and working conditions, and causes of interest of journalists to the activity of courts.        
 
        The same day the delegation also had a working visit to the Supreme Administrative Court of Sweden. During the meeting with Mats Melin, Chairman of the Supreme Administrative Court of Sweden, and Emma Boman, information officer, the delegation members discussed methods and aims of activities carried out by the court towards development of its relationship with the media, presentation of the court’s work involving use of a web page as a means of communication with the press and the public.       
 
Mats Melin emphasized that in collaboration of court with the media and the public it is important that judgments of the Supreme Administrative Court of Sweden shall be known not only to the courts, but to the whole society. For this purpose judgments must be clear, convincing and understandable to the public.
 
                  On 14 June 2013, the delegation visited the Stockholm Administrative Court of Appeal. During the visit the role and responsibilities of an information officer at the Stockholm Administrative Court of Appeal were explained by Marie Anderson, President of the Court, and Eva Blomkvist, information officer.
 
 
 

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру