Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

У Вищому адмінсуді обговорили рекомендації для прес-секретарів від європейських експертів (D2)

5 березня 2013 року у приміщенні Вищого адміністративного суду України відбулося засідання круглого столу, під час якого було представлено проект рекомендацій для прес-секретарів, розроблених європейськими експертами в рамках Проекту Twinning. Участь у заході з українського боку взяли заступник Голови ВАСУ Михайло Цуркан, секретар третьої судової палати ВАСУ Василь Юрченко, судді ВАСУ Тетяна Чумаченко та Валентина Тракало, керівник апарату ВАСУ Станіслав Которобай, а також прес-секретарі та особи, відповідальні за зв’язки зі ЗМІ з усіх апеляційних та окружних адміністративних судів України.

З боку іноземних колег на круглому столі були присутні експерти Проекту Twinning суддя Верховного адміністративного суду Литви Віргіліус Валанчус та спеціаліст зі зв’язків з громадськістю Національної судової адміністрації Швеції Єспер Ніцше.

У роботі круглого столу взяли участь також працівники апарату Вищого адміністративного суду України, представники Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,  представники Державної судової адміністрації України.[M1] 

Під час обговорення проекту рекомендацій, українська сторона одностайно дійшла висновку, що рекомендації мають низку корисних та актуальних практичних порад для суддів та прес-секретарів адміністративних судів щодо ефективного спілкування зі ЗМІ. Особливо важливо те, що у суддів та працівників апарату судів є можливість побачити в цих рекомендаціях європейський досвід розв’язання конкретних проблемних питань у спілкуванні зі ЗМІ.

За словами заступника Голови ВАСУ Михайла Цуркана, питання ефективного спілкування представників судів з громадськістю, підвищення рівня поінформованості суспільства про значення адміністративного судочинства та діяльність адміністративних судів є надзвичайно актуальним та важливим з огляду на ті функції, які виконують адміністративні суди та на ті суспільно важливі рішення, які вони приймають. 

Нагадаємо, що це другий захід у рамках компоненту D Проекту Twinning, направленого на підвищення поінформованості громадськості про адміністративне судочинство. Раніше, у вересні 2012 року, відбулася перша  місія експертів в рамках заходу D1 «Надання допомоги в розробці рекомендацій для прес-секретарів» Проекту Twinning, в рамках якої експерти провели плідні зустрічі з представниками Вищого адміністративного суду України, Конституційного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Державної судової адміністрації України, Київського апеляційного адміністративного суду, а також з представниками журналістських асоціацій, завдяки яким отримали загальне уявлення про існуючі в українських судах методи поширення інформації про діяльність судової влади та спілкування судів зі ЗМІ. У результаті проведених консультацій експерти Проекту розробили рекомендації для прес-секретарів адміністративних судів.

Загалом Проектом Twinning «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні», що розпочався з 1 жовтня 2011 року, передбачено проведення низки заходів, присвячених питанням спілкування представників судів з громадськістю, підвищення рівня поінформованості суспільства про значення адміністративного судочинства та діяльність адміністративних судів.

 

* * *

 

Recommendations for administrative court press-secretaries developed by European Union experts were discussed in the High Administrative Court of Ukraine 

 On March 5, 2013, a round table was held at the premises of the High Administrative Court of Ukraine, during which the draft recommendations for administrative court press secretaries developed by European experts within the framework of the Twinning Project were presented. The Deputy Chairman of HACU - Mihailo Tsurkan, the Secretary of the third court Chamber of HACU - Vasyliy Yurchenko, the judges of HACU- Tatiana Chumachenko and Valentina Trakalo, the Chief of Staff of HACU - Stanislav Kotorobay, press secretaries and  persons responsible for media relations of most appellate and district administrative courts of Ukraine participated from the Ukrainian side.

 

The experts of Twinning Project – the judge of the High Administrative Court of Lithuania Virgilijus Valancius and a specialist in the sphere of PR of National Court Administration of Sweden Jesper Nietsche –attended the round table from the side of foreign colleagues.

 

Staff members of the High Administrative Court of Ukraine, representatives of the Supreme Court of Ukraine, of the High Commercial Court of Ukraine, of the High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal cases and of the State Court Administration of Ukraine also attended the round table.

 

While discussing the draft recommendations, the Ukrainian side unanimously concluded that the recommendations have a number of useful and relevant pieces of practical advice for the judges and press secretaries of administrative courts regarding the effective communication with Mass Media. The most important part is that the judges and the court staff members had the opportunity to observe these recommendations as the European experience in solving specific problems in the sphere of communication with the media.

 

According to Deputy Chairman of the HACU Mihailo Tsurkan, issues of effective communication of representatives of courts with the public, some awareness raising about the importance of administrative justice and administrative activities of the courts are extremely urgent and important if taking into account the functions performed by the administrative courts and the socially important decisions they make.

 

Let us recall that this is the second event in the framework of the Component D of the Twinning project, aiming at raising public awareness about administrative justice. Earlier, in September 2012, the first mission of experts at the event D1 «Provision of assistance in developing recommendations for the press secretaries» of the Twinning project took place, during which experts have held some efficient meetings with the High Administrative Court of Ukraine, the Constitutional Court of Ukraine, the High Specialized Court for Civil and Criminal cases of Ukraine, the High Commercial Court of Ukraine, the State Court Administration of Ukraine, Kyiv Appeal Administrative Court, as well as with representatives of journalistic associations, due to which experts have received an overview of the existing Ukrainian methods of sharing information about the activities of the judiciary and court communication with Mass Media. As a result of these consultations, the project team has developed recommendations for press secretaries of administrative courts.

 

Overall, the Twinning Project «Enhancement of efficiency and quality control of administrative courts in Ukraine", which has started on October 1, 2011, provides for a number of activities on the issues of judiciary communication with the public and raising public awareness about the importance of administrative justice and activities of the administrative courts. 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру